Nyhetsbrev uke 10/23

God helg med ukas nyhetsbrev!

To nye saksbehandlere på Byggesak

Av: Karl Eik Nystad, enhetsleder Næring plan og utvikling (NPU)

Vi ønsker Olaf Kielland og Astrid K. Mokkelbost velkommen som nye medarbeidere på NPU

Næring, plan og utvikling har fått to nye medarbeidere. Astrid K. Mokkelbost og Olaf Kielland startet begge den 1. mars som rådgivere byggesak. Olaf har tidligere jobbet som prosjektleder i Frøiland Bygg, mens Astrid kommer fra Gunvald Johansen Bygg, avd. Botek. Vi er er glad for å få to dyktige medarbeidere med på laget og at kommunen får bedre kapasitet til å jobbe systematisk med alle ansvarsområder på byggesak.

 

41 millioner i pluss i 2022

Vestvågøy kommune har overlevert regnskapet til revisjon med et foreløpig netto driftsresultat på 41 millioner kroner i 2022. Det er en resultatforbedring på 15 millioner kroner i forhold til 2021 da kommunen hadde et netto driftsresultat på 26 millioner kroner.

Etter flere år med utfordrende økonomi gleder vi oss over et positivt resultat for 2022, sier kommunedirektør Morten Dyrstad.

En viktig årsak til det gode resultatet er høyere skatteinntekter enn budsjettert. Disse inntektene økte med ca. 14 prosent fra 2021. I tillegg til dette fikk kommunen 6,5 millioner kroner mer fra havbruksfondet enn budsjettert.

Kommunen har etter 2022 et disposisjonsfond på 75 millioner kroner. Dette er en økning på 46 millioner kroner fra 2021. 8 millioner av disse ble satt av i 2022, til bruk i forbindelse med det økte antall flyktninger vi mottok i 2022, og vil motta i 2023.  

En kommune av Vestvågøy sin størrelse bør ha om lag 100 millioner kroner i disposisjonsfond, for å ha nok reserver til å takle svingninger i økonomien og tjenestenivået, sier Morten Dyrstad.

Vestvågøy kommune har i 2022 hatt ekstrainntekter (skatt og havbruksfond) som har bidratt til et godt resultat. Samtidig har økte utgifter på de ulike områdene, økte finansutgifter og høy prisstigning bidratt til økte utgifter på alle driftsområder i kommunen.

Den virkelig store forskjellen er de ansatte. Etter en litt tøff start på året med mye overforbruk, ble det gjort en stor jobb og man klarte å snu trenden slik at kommunen nå har et positivt driftsresultat. Dette hadde ikke vært mulig uten ledere og ansatte som tar ansvar, står på og drifter kommunen på en god måte. Tusen takk for at dere hver dag gjør en fantastisk jobb for våre innbyggere. Dere er gode.

Nøkkeltal for 2022

  • Totale driftsinntekter 1 205 millioner kroner
  • Totale driftsutgifter 1 164 millioner kroner
  • Renteutgifter: 27 millioner kroner
  • Avdrag: 47 millioner kroner
  • Sum investeringsutgifter: 173 millioner kroner
  • Netto lånegjeld, alle investeringer: 1 009 millioner       kroner
  • Netto driftsresultat utgjør 4,6 prosent av driftsinntektene.

Årsregnskapet er nå sendt til revisjon, og det tas forbehold om at det kan bli endringer i etterkant av at revisor har gjennomgått regnskapet.

Regnskap og årsberetning med analyser mv. vil komme til politisk behandling i juni.

Hovedverneobudet i aksjon

Av: Thomas Thomassen

Hovedverneombud Tor Arne Andreassen jobber to dager i uka fra rådhuset på Leknes. Kontoret er plassert inne i servicetorget (bak de to i direkte kontakt med publikum). HVO er en ivrig bruker av avvikssystemet Compilo og følger opp avvikene som registreres fra de ansatte i samarbeid med kommuneledelsen.

Thomas Thomassen

Denne torsdagen fant han tid til å introdusere systemet for ansatte som ville vite mer. Han beskrev systemet som intuitivt og brukervennlig. Ved demo kunne man lett være enig med han. Andreassen skulle senere på dagen ha møtet med kommuneledelsen og følge opp HMS i kommunen.

Han kunne røpe at han jobbet med å få anskaffet en automatisk hjertestarter i rådhuset. Dette for ansatte, besøkende og også for innbyggere som tidvis leier kommunestyresalen eller andre grupperom på rådhuset. 

Gir brukerstøtte

Av: Thomas Thomassen

Rådgiver Helene Alstad ved HR viser seg engasjert og aktiv i forhold til brukerstøtte innen avvikssystemet compilo. Som superbruker viste hun seg som en god pedagog da beredskap- og sikkerhetsleder ba om innføring i systemet, og til hvordan man rent praktisk skulle legge inn et avvik. 

Thomas Thomassen

Etter vel utført brukerstøtte kunne hun gi følgende råd: "Ledere må påse at de ansatte får logget inn i avvikssystemet, og at de har nødvendig informasjon om hvordan man leverer avvik".

Hun la til at det finnes brukerveiledning for avvikssystemet  på kommunens hjemmesider og lover hjelp til ansatte som måtte ha problemer med å logge inn i avvikssystemet.

Vi ønsker Helene ei god helg!

Nå kan Yttersida søke

Av: Sigve Olsen

Marit Annie Larsen og Ivar Jakobsen, sammen med samarbeidsgruppa for UKL Yttersida av Vestvågøy lyser nå ut søkbare midler for 2023. Sigve Olsen

Merk dere 1. april! Det er fristen for å søke kommunale tilskuddsordningen for utvalgte kulturlandskap (UKL).

Dette gjelder grunneiere, foretak, lag og foreninger i området Eggum, Unstad, Uttakleiv, Haukland og Vik som nå kan søke om tilskudd til tiltak for 2023.

Les mer om UKL og tilskuddsordningen for Yttersida av Vestvågøy utvalgte kulturlandskap.

Forberedelser til 17. mai feiringen

Av: Sigve Olsen

Veiavdelingen stilt opp for å bistå slik at Leknes skole sin 17. mai komité kunne få avklart logistikk og rutiner for pynting langs togruta i Leknes på nasjonaldagen. Som vanlig er dette en jobb for foreldrene ved 6. klasse.

Thomas Thomassen (17.mai komiteen Leknes skole) og Odd Eskil Andersen (Vei) i ferd med befaring av Leknes sentrum. Vestvågøy kommune

En god gjennomgang av togruta ble utført, og de fikk sjekket ut om festene for flagg var intakte og klare for oppsett av flagg. Det ble konstatert at det etter fullført Storgata-prosjekt er behov for flere flagg enn tidligere, siden det er langt flere lyspunkter langs gata.

Har du fått med deg disse andre sakene i løpet av uka?

Oppstart planarbeid - Detaljregulering Odden, Valberg

I medhold av PBL §12-8 varsels oppstart av Plan 202301 - Detaljregulering for Odden, Valberg. Les saken her...

Faktura kommunale avgifter sendes ut nå

Nå sender vi ut faktura på vann og avløp og og det årlige gebyret for feiing og branntilsyn. Betalingsfristen er 26. mars. Les mer her...

Høring - oppstart reguleringsplan - Kartneset hyttefelt

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid for Kartneset hyttefelt, plan-id 1860 202303, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 29.03.2023. Les hele høringen her...

Sivilforsvaret øver evakuering i Vestvågøy

Øvelsen vil foregå 14. og 15. mars i deler av Leknes/Fygle. Les saken her...