Viktig melding

Sjømatnæring

Nordland er det største sjømatfylket i landet og Vestvågøy er den kommunen med flest sysselsatte i sjømatnæringa i Nordland (Nofima 17.11.23).

Sysselsatte i sjømatnæringa i Nordland per kommune. (Sjømatnæringens ringvirkninger rapport 27/2023 Nofima)

Last ned rapport 27/2023 Sjømatnæringens ringvirkninger, Nofima

Havbaserte næringer har vært, og vil i fremtiden være svært viktige for Vestvågøy. Havfiske og bearbeiding av fisk er de to største næringen på Vestvågøy målt etter omsetning. Havbruksnæringen på Vestvågøy er i hovedsak lokalt eid, forvalter store ressurser og er viktige hjørnesteinsbedrifter i sine lokalmiljø. 

Havbruk

I henhold til Akvakulturregisteret (26.06.23) er det gitt fem tillatelser med Vestvågøy som lokasjonskommune. Det er konsesjoner til forskning, visningskonsesjon, blåskjell, settefisk torsk og kommersielle konsesjoner for laks og ørret.

I Kommuneplanens samfunnsdel er målsettingen at havbruk skal være en aktiv og trygg næring i Vestvågøy. Dette gjøres ved å:

  • Legge til rette for havbruksproduksjon
  • Legge til rette for en samordnet arealdisponering (kystsone) tilpasset utviklingen i driftsmetoder
  • Bidra til fellesløsninger mellom havbruk, havfiskeflåten, friluftsliv og utbyggingsområder
  • Bidra til utviklingsarbeid knyttet til både sjø- og landbaserte anlegg

Fiskeri

Hvis en for 2022 summerer antall fiskere som har dette som hovedyrke (267) og antall registrerte fiskefartøy (160) er Vestvågøy landets nest største fiskerikommune, bare slått av Tromsø. 

I Vestvågøy skal fiskerinæringen være synlig som en moderne næring og kulturbærer. Dette gjøres ved å:

  • Stimulerer til nyrekruttering i fiskerinæringen
  • Bidrar til at fiskerihavnene utvikles i takt med fartøy, teknologi og forbedringer innenfor miljø

Foredlingsindustri

Etter offentlige arbeidsplasser (helse og skole) er bransje "bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer" registret med flest arbeidstakere i Vestvågøy, fordelt på med 11 foretak med med totalt 432 ansatte (28.06.23). 

Insula AS bidrar med en stor del av dette med sin aktivitet på Vestvågøy. Selskapet har 19 datterselskaper i Norge (13), Sverige (2), Danmark (3) og Finland (1). (Ref. nettside pr. 28.06.23)

Lerøy Norway Seafoods AS avd. Stamsund har betydelig aktivitet med 80-90 ansatte og satsing på økt videreforedling og modernisering av anlegget i Stamsund.

Lofoten Marine Oils AS på Ballstad hadde i juni 2018 offisiell åpning av den nye, hypermoderne fabrikken for tranproduksjon. All tran som tappes på de grønne "Møllers Tran" flaskene kommer fra anlegget på Ballstad. Fabrikken kjøper også inn tran fra andre produsenter på Vestvågøy og ellers i Nord-Norge.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03