Sjømatnæring

Vestvågøy er den nest største fiskerikommunen i Norge basert på antall fiskere og antallet fiskefartøy.

Havbaserte næringer har vært, og vil i fremtiden være svært viktige for Vestvågøy. Havfiske og bearbeiding av fisk er de to største næringen på Vestvågøy målt etter omsetning. Havbruksnæringen på Vestvågøy er i hovedsak lokalt eid, forvalter store ressurser og er viktige hjørnesteinsbedrifter i sine lokalmiljø. 

Havbruk

I henhold til Akvakulturregisteret (03.06.19) er det gitt 14 tillatelser med Vestvågøy tillatelseskommune. Disse fordeler seg på seks organisasjoner. En av konsesjonene er til forskning, en er visningskonsesjon, en er slaktemerd, en er for blåskjell og resterende er kommersielle konsesjoner for laks og ørret.

I Kommuneplanens samfunnsdel er målsettingen at havbruk skal være en aktiv og trygg næring i Vestvågøy. Dette gjøres ved å:

  • Legge til rette for havbruksproduksjon
  • Legge til rette for en samordnet arealdisponering (kystsone) tilpasset utviklingen i driftsmetoder
  • Bidra til fellesløsninger mellom havbruk, havfiskeflåten, friluftsliv og utbyggingsområder
  • Bidra til utviklingsarbeid knyttet til både sjø- og landbaserte anlegg

Fiskeri

Hvis en for 2018 summerer antall aktive fiskere (275) og antall registrerte fiskefartøy (152) er Vestvågøy landets nest største fiskerikommune, bare slått av Tromsø. 

I Vestvågøy skal fiskerinæringen være synlig som en moderne næring og kulturbærer. Dette gjøres ved å:

  • Stimulerer til nyrekruttering i fiskerinæringen
  • Bidrar til at fiskerihavnene utvikles i takt med fartøy, teknologi og forbedringer innenfor miljø

Foredlingsindustri

Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer er på omsetningstoppen i Vestvågøy med omsetning på nærmere 2.9 milliarder fordelt på med 12 foretak med med 356 ansatte (19.07.18).

Insula AS bidrar med en stor del av dette med sine 13 datterselskaper i Norge, tre i Sverige, ett i Danmark og ett i Finland.

I tillegg har Lerøy Norway Seafoods AS avd Stamsund betydelig aktivitet med 80-90 ansatte i filetproduksjon. Lerøy satser på økt videreforedling og modernisering av sitt anlegg i Stamsund.

Lofoten Marine Oils AS på Ballstad hadde i juni 2018 offisiell åpning av den nye, hypermoderne fabrikken for tranproduksjon. All tran som tappes på de grønne "Møllers Tran" flaskene kommer fra anlegget på Ballstad. Fabrikken kjøper også inn tran fra andre produsenter på Vestvågøy og ellers i Nord-Norge.

Artic Harvest AS på Ballstad driver produksjon av kongesnegl, taskekrabbe, og torskemager. Les mer under menypunkt LUR

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 48 15 50 03