Viktig melding

Høstvekka

Høstvekka er et årlig arrangement og ble førte gang arrangert da Leknes fikk bystatus i 2002. Arrangementet er nå videreutviklet til en ukeslang nærings- og kulturfestival som arrangeres i månedsskiftet august - september. Lofoten Countryfestival går av stabelen avslutningshelga i Høstvekka.

Festivaluka 2023

Høstvekka 2023 ble arrangert i perioden fredag 25. august og hadde siste arrangement søndag 3. september.

Program 2023

Programmet for Høstvekka 2023 var svært omfattende. Det ligger tilgjengelig på Vest-Lofoten næringsforening sin nettside. Vi er nå inne i en evalueringsfase med tanke på videre utvikling og forbedring for arrangementet i 2024. Her er noen smakebiter 

Fagkonferanser (13 stk)

Vi tok i år noen store skritt videre når det gjelder samfunn og næring, med totalt 13 fagseminarer/-konferanser:

IDRETTSKONFERANSEN- REISELIVSDEBATT - FAGLIG VORSPIEL PÅ STATS I VEST - SJØMATKONERANSEN - SAMFERDSELSKONFERANSEN - KAMPEN OM DE KLOKE HODENE - LEV & BO I LOFOTEN - FRAMTIDSVERKSTED FOR UNGDOM - ENERGILØSNINGER FOR LOFOTEN - PECHA-KUCH-AFTEN - INSPIRASJONSFOREDRAG OM SERVICE - SYKEHUSKONFERANSEN - TENK LOFOTEN DAGEN

Politiske debatter (8 stk)

Når det er valgår er Høstvekka en særlig aktuell arena for politisk debatt. Vest-Lofoten næringsforening arrangerte seks debatter gjennom uka, i tillegg til at Lofotposten inviterte til partilederdebatt på Meieriet, som ble strømmet på deres nettside. Krf inviterte også til åpent møtet med næringsråd Linda Haukland. 

Lofoten Countryfestival (23 opptredener på 8 konserter av 10 artister for 5000 deltakere, arrangert av frivillige med 1600 dugnadstimer)

Lofoten Countryfestival er ryggraden i Høstvekkas kulturtilbud. Konsertene i Lofothallen fredag 1. og lørdag 2. september ble tidlig utsolgt og Festivalteltet i sentrum var også svært godt besøkt. 

Festivalteltet torsdag - LITTLE COUNTRY - EMMA SVENSSON - THE BOOTS BAND - THE NORWEGIAN CREEDENCE. Festivalteltet fredag - CAITLIN PALM - BIG B - THE BOOTS BAND - THE NORWEGIAN CREEDENCE. Festivalteltet lørdag - LITTLE COUNTRY - THE NORWEGIAN CREEDENCE. Lofothallen fredag - CARINA DAHL - CHARLIE  RACKSTEAD - EMMA SVENSSON - VASSENDGUTANE. Lofothallen lørdag - BIG B - TOO FAR GONE - KURT NILSEN -
CAITLIN PALM. Borge kirke søndag - BIG B - EMMA SVENSSON - SALIG BLANDING

I tillegg bidro Lofoten Countryfestival med disse andre gratisarrangementene - BARNAS COUNTRYFESTIVAL - UNGDOMSKONSERT MED CARINA DAHL - KONSERT MED CAITLIN PALM FOR BEBOERE OG BRUKERE AV LEKNES BO- OG SERVICE.

Alt arbeid er utført på dugnad av ildsjeler og frivillige i IL BLEST - totalt rundt 1600 dugnadstimer er lagt ned i årets arrangement. 

Leveranse fra Meieriet kultursenter (20 arrangementer)

En av målsettingene til Høstvekka er å være med på å utvikle Meieriet Kultursenter. I samarbeidsavtalen mellom Vest-Lofoten næringsforening og Vestvågøy kommune heter det:

«Gjennom systematisk utviklingsarbeid er Meieriet kultursenter blitt en foretrukket partner for større arrangementer, møter og seminarer i Lofoten»

Meieriet kultursenter har under Høstvekka leid ut lokaler og teknisk infrastruktur til 13 arrangementer innendørs og hatt lydteknikk knyttet til 7 politiske møter utenfor Meieriet. 

Organisasjon

Høstvekka er et eget arrangement som eies av Vest-Lofoten næringsforening/handelsrådet. Det er sammensatt en ressursgruppe som jobber med program og organisering av arrangementet.  Ressursgruppa for 2023 består av:

 • Sten Roger Sandnes, daglig leder Vest-Lofoten næringsforening (leder)
 • Hilde Grande, Vest-Lofoten næringsforening, handelsrådet
 • Reidar Samuelsen, BLEST Event AS/Lofoten Countryfestival
 • Roger Jensen, IL BLEST/Lofoten Countryfestival
 • Jann-Magne Kasteng-Jakobsen, Vestvågøy kommune, kultur
 • Sigve Olsen, Vestvågøy kommune, næring

Det leies inn konsulentbistand og tjenester til deler av planleggingen og gjennomføringen. Sentrale leverandører av utviklingstjenester er:

Finansiering

Høstvekka skal være tilgjengelig for alle, og de fleste arrangementene, spesielt for barn og unge, er gratis. Mye av planarbeid og gjennomføring er basert på frivillighet og sponsoravtaler med næringslivet. Næringslivet viser stor velvillighet og det er inngått flere langsiktige avtaler. 

Vestvågøy kommune har via næringsfondet tidligere bidratt til arrangementet. Det jobbes nå for å få til en mer langsiktig samarbeidsavtale mellom næringsforeningen og Vestvågøy kommune for videreutvikling av Høstvekka.

Bakgrunn

Høstvekka, sammen med Lofoten Countryfestival, er et av de største arrangementene i Lofoten. I antall besøkende er det bare VM i Skreifiske som kan sammenlignes. Høstvekka er etter hvert blitt et tradisjonsrikt arrangement som strekker seg tilbake til 2002 da Leknes fikk bystatus.

Etter at Høstvekka 2020 ble avlyst tok IL BLEST/Lofoten Countryfestival og Vest-Lofoten næringsforening initiativet til at Høstvekka skulle bli noe mer. De mente det gjennom samarbeid og bredere engasjement var potensiale for å få til et større arrangement, med utvidet program innenfor kultur og næringsutvikling. Arendalsuka ble nevnt som målestokk. 

Målsetting

Gjennom Høstvekka ønsker vi å skape en møteplass som engasjerer og motiverer til utvikling, og som blir lagt merke til regionalt og nasjonalt.

Målene nås gjennom samskaping

Arrangementet har nå blitt et nettverksprosjekt som tar opp i seg gode prinsipper for samskaping som innovativ kraft. Næringsliv, frivillighet og kommunen jobber sammen for å skape møteplasser som engasjerer og motiverer til utvikling, og som blir lagt merke til både regionalt og nasjonalt. Dette bidrar til god folkehelse og er med på å skape bo- og bli-lyst i Vestvågøy kommune.

Samskapingspartnere

Høstvekka har for mange vært ensbetydende med Countryfestivalen, mange tilreisende og liv og røre i Leknes. Countryfestivalen ble i 2019 tatt over av IL BLEST og da organisert i et eget AS; Lofoten Countryfestival AS, som i 2022 skiftet navn til BLEST Event AS. Dette store arrangementet, siste helga i Høstvekka, er helt ut basert på frivillig innsats og overskudd går i sin tilbake til idrettslaget.

Høstvekka er et eget arrangement i regi av Vest-Lofoten næringsforening/handelsrådet og skal være en overbygging som er med å skape aktivitet på Vestvågøy i en ellers roligere del av året. Det organiseres ulike aktiviteter i Leknes og omegn, hvor medlemsbedriftene støtter opp om ulike arrangementer gjennom arbeid, sponsing og/eller gjennom egne arrangementer.

Vestvågøy kommune stiller ressurser tilgjengelig i planlegging og gjennomføring av de ulike arrangementene, herunder nødvendige arealer for utendørsarrangementer.

Representanter fra BLEST Event AS, Vest-Lofoten næringsforening og Vestvågøy kommune utgjør sammen ressursgruppa for Høstvekka, og er med i planarbeidet sammen med prosjektledelsen for arrangementet.

Kunnskapsgrunnlag og forankring

Tidligere behandlede saker knyttet til Høstvekka.

2023 - 09.05 Samarbeidsavtale med Vest-Lofoten næringsforening godkjent av kommunestyret

Saken var oppe til behandling i kommunestyret 28. mars 2022, men ble utsatt med ønske om at skulle fremmes på nytt og da også med samarbeidsavtalen. 

Saken ble behandlet behandlet på nytt i kommunestyret 9. mai sak 41/23 med følgende vedtak:

KS-041/23 Vedtak: Høstvekka er et viktig arrangement og møteplass for næring og kultur som Vestvågøy kommune ønsker å bidra til å videreutvikle.

 1. Vestvågøy kommune inngår 3-årig samarbeidsavtale med Vest-Lofoten næringsforening om utvikling av Høstvekka kultur- og næringsfestival.
 2. Årlig beløp kr. 500.000 i henhold til avtale.
 3. Innarbeides i budsjettrevisjon 2023 og HØP 2024-2028 for Plan og teknikk.
 4. Rapport og regnskap fra Høstvekka, samt en oversikt over kostnadene ved kommunens engasjement utover det direkte tilskuddet, presenteres for kommunestyret årlig i 4. kvartal.
2022 - 13.07 Næringsutvalget - Søknad om støtte fra næringsfondet

Næringsutvalget sak 020/22, 13.07.22. Søknad om støtte fra næringsfondet (22/828)

2021 viste at det gjennom offentlig-privat samskaping var mulig å få til et større arrangement for kultur- og næringsutvikling. Den grønne tråden fra 2021 videreføres med aktiviteter og arrangementer fra fredag 26. august til søndag 4. september. Alle de faglige- og de fleste kulturarrangementene er gratis og finansieres gjennom sponsorinntekter. Det ble søkt om kr. 250.000 til planlegging og gjennomføring av Høstvekka i jubileumsåret 2022.

Vedtak: Vest-Lofoten næringsforening innvilges støtte på kr. 150.000

2020 - 16.09 Næringsutvalget - Søknad om støtte fra ekstraordinært næringsfond

Næringsutvalget sak 009/20, 16.09.20. Søknad om støtte fra Ekstraordinært næringsfond - covid-19 (20/1129)

Det ble søkt om støtte på kr. 400.000 fra Vestvågøy kommune til utviklingsprosjekt fra høsten 2020 til høsten 2021. Totalprosjektet i søknaden var på kr. 1.570.000 som skulle dekke prosessledelse, reiser, arrangementsutgifter, andre utgifter og egeninnsats. Det ble også søkt om støtte fra Nordland fylkeskommune og sponsorstøtte fra næringslivet. I søknaden pekes det på at Høstvekka har vokst seg langt større enn det organisasjonen har vært dimensjonert for. Høstvekka har vært organisert på frivillig basis av en koordinator som i stor grad har jobbet frivillig mot en liten kompensasjon. Initiativtakerne til videreutvikling av Høstvekka mener det er realistisk å utvikle Høstvekka og Lofoten Countryfestival til fyrtårnarrangementer i landsdelen.

Vedtak: Tilskudd på kr. 200.000 til videreutvikling av Høstvekka.

2020 - 09.09 Formannskapet - Utviklingsprosjekt Høstvekka – politisk forankring

Formannskapet sak 070/20, 09.09.20. Utviklingsprosjekt Høstvekka – politisk forankring (20/1129)

Næringslivet og frivilligheten ønsker å videreutvikle Høstvekka til å bli en kulturarena og møteplass for næringsutvikling og kunnskapsdeling. I utarbeidet rapport (LoVe Utvikling/tidligere Lofoten Matpark 03.07.2019) pekes det på seks suksesskriterier for å lykkes med et større utviklingsprosjekt. Et av disse er politisk forankring, og det var dette formannskapet ble bedt om å ta stilling til.

Vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til samskapingsarbeidet for videreutvikling av Høstvekka som møteplass for kultur, kompetanse og næring i Vestvågøy kommune.

2019 - 03.07 Forstudie Høstvekka

Forstudie 03.07.2019 LoVe Utvikling AS (tidligere navn Lofoten Matpark AS)

I utarbeidet rapport pekes det på seks suksesskriterier for å lykkes med et større utviklingsprosjekt for utvikling av Høstvekka:

 1. Finansiering - forutsigbar finansiering som sikrer kontinuitet; kombinasjon offentlig tilskudd, private sponsorer og billettsalg
 2. Organisering - godt forankret organisasjonsstruktur med tydelig ansvarsfordeling; en prosjektleder med del eller hel stilling året rundt
 3. Frivillighet - godt samarbeid med frivillig sektor; gode og forutsigbare samarbeidsavtaler som definerer forventningene
 4. Samarbeid med næringslivet - gode og langsiktige samarbeidsavtaler med næringslivet; gode kanaler med tydelig profilering av samarbeidspartnere
 5. Offentlig forankring - forankring i både kommune, fylkeskommune og, om mulig, på statlig nivå med politisk vedtak og finansielle støtte
 6. Ildsjeler - ta vare på og løfte opp ildsjelene slik at de er med lenge


Tidligere arrangementer

Her ligger et lite tilbakeblikk på tidligere arrangementer med Høstvekka i "ny drakt".

Høstvekka 2022

Høstvekka 2022 (26/8-4/9-22)

Ressursgruppa for arrangementet var den samme som for 2021, men prosjektledelsen ble overtatt av Signert Lofoten AS (SI.LO). som følge av at finansiering av Høstvekka kom på plass tidligere enn i 2021 ble det mer forutsigbarhet i arbeidet, bredere involvering og et mer gjennomarbeidet program enn året før. I det endelige programmet var det til sammen 48 programpunkter. I tillegg kom arrangementene som var knyttet til Lofoten Countryfestival/IL BLEST, nå som det var mulig å arrangere countryfestivalen igjen. Vestvågøy kommune valgte også å legge samferdselskonferansen under Høstvekka, og med næringsforeninga som arrangør ble dette en stor suksess.

Frivilligheten feiret Frivillighetens år 2022 og deltok under Høstvekka med:

 • Mange lag og foreninger hadde stands
 • Rekrutteringskampanje til frivillig arbeid
 • Åpen hall (gratis)
 • Barn fra kulturskolen danset BlimE-dansen 2022
 • åpen hall – gratis tilbud til barn og unge
 • Promotering av KA NU? – arrangementskalender for hele Vestvågøy
 • Frivillighetens pris 2022 ble utdelt

Det gode været var nok også en viktig faktor, men arrangørene kan likevel være stolte av at flere tusen hadde møtt opp i Leknes lørdag 3. september. Få så ut til å savne tivoliet, som av praktiske og kostnadsmessige årsaker ikke ble en del av arrangementet.

Prosjektledelsen har jobbet for å få inn langsiktige avtaler med sine støttespillere og har derfor et bedre fundament for arbeidet med neste års arrangement. Langsiktig finansiering er likevel en hovedutfordring fremover.

Økonomisk resultat 2022: 

 • Samarbeidsavtaler total verdi kr. 770.000,- (i penger kr. 640.000)
 • Kostnader kr. 554.500

Høstvekka 2022 - program (PDF, 714 kB)

Sluttrapport fra prosjektleder Høstvekka 2022 (PDF, 155 kB)

Høstvekka 2021

Høstvekka 2021 (28/8 – 4/9-21)

Det ble tidlig klart at arrangementet skulle ha et hovedtema som kunne være med å bygge opp under målsettingene til «Lofoten de grønne øyene» i regi av Lofotrådet. Usikkerhet rundt hva som var mulig som følge av koronatiltak gjorde at planleggingen ikke kom i gang før ut i mai, men til tross for dette fikk ressursgruppa og prosessledelsen fra LoVe Utvikling AS på plass et variert og innholdsrikt program over 8 dager, fordelt på nærmere 50 små og store arrangementer.

Countryfestivalen måtte dessverre avlyse sitt arrangement som følge av restriksjonene og det var heller ikke mulig å få tivoli til byen, slik det hadde vært tradisjon før pandemien.

Dette var første år med den «nye» og utvidede Høstvekka, og det ble gjort mange nyttige erfaringer i forhold til videre utvikling. Økonomisk gikk arrangementet i pluss og det ble mulighet for å jobbe fremover mot 2022 og en ytterligere utvikling av Høstvekka – kultur & næringsfestival.

Program Høstvekka 2021 (PDF, 400 kB)

Kontakt

Sten Roger Sandnes
Arbeidende styreleder Vest-Lofoten næringsforening
E-post
Mobil 90 72 66 41

Næringsforeningens oppgave er å bedre rammebetingelsene for næringslivet og være næringslivets talerør i ulike fora, i tett samarbeid med Vestvågøy kommune.

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 48 15 50 03

QR-kode program