Viktig melding

Innovasjon og utvikling

"Vestvågøy kommune skal være en aktiv utviklingsaktør, og det skal samarbeides med både lokale og eksterne partnere for å skape muligheter i hele kommunen. Lokalsamfunnets evne til å skape og sikre varige arbeidsplasser er viktig verdi og egenskap for kommunen. Å videreutvikle eksisterende virksomheter og næring er viktig, men det vil være sentralt å bidra til reiselivsutvikling og naturbaserte opplevelser."

Innledningen over er hentet fra Kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2029 og er en oppsummering av kommunens ambisjoner på næringsområdet.

Positiv utvikling

Per februar 2024 er det registrert i overkant av 2000 foretak i Vestvågøy kommune (ENK 893, AS 905, AVD 183, DA 31, ANS 25, NUF 11). De fleste driver innen primærnæringene fiskeri og jordbruk, men varehandel, tjenesteyting og utleievirksomhet er også store og viktige næringer. Mens primærnæringene har opplevd en nedgang i antall sysselsatte har reiselivsnæringen hatt en sterk vekst. Samlet sett har både privat og offentlig sektor hatt en god vekst i antall arbeidsplasser de senere år.

Vi er et havfolk

Mye av vår aktivitet og virksomhet har historisk knyttet seg til havet. Også i fremtiden vil havet ha stor betydning og en god forvaltning av ressursene vil være helt avgjørende, for alle næringer på Vestvågøy. Konjunkturbarometer for Nord-Norge har i sin rapport nr. 4 2018 har pekt på noen mulige scenarier for fremtiden knyttet til vår forvaltning av havet.

Jobbe sammen

Det er menneskene og bedriftene som skaper utviklingen, men kommunen kan bidra til å legge til rette for at ideer og mål kan realiseres. Det er flere utviklingsaktører i kommunen som jobber med å bistå nye etablerere og tilbyr tjenester til bedrifter som ønsker å utvikle seg videre.  Vest-Lofoten næringsforening er svært aktiv aktiv og flere bedriftsnettverk jobber med næringsutvikling i kommunen (les mer på menypunktene over).

Innovasjon vs utvikling

Begrepet innovasjon er urgammelt og stammer fra gresk; "innovare" - å skape noe nytt. Først når en idé eller løsning kommer til praktisk anvendelse og skaper verdi for brukere eller kunder kan vi kalle det for innovasjon. Vi har følgende former for innovasjon:

  • produktinnovasjon – nye produkter eller tjenester til markedet 
  • markedsinnovasjon – nye markeder åpnes for produkter eller tjenester 
  • prosessinnovasjon – nye måter å fremstille eller distribuere produkter eller tjenester 
  • organisatorisk innovasjon - nye og smartere måter å organisere arbeidsoppgaver

Gir det mening å skille mellom utvikling og innovasjon? Det å bruke sine ressurser på en kjent og innarbeidet måte på gradvis forbedring kalles gjerne for utvikling, mens dyptgripende endringer eller en total ny retning som skaper nye måter å løse utfordringene på er det vi kan kalle innovasjon. 

Alle bedrifter har fokus på utvikling i det daglige, men har vi nok fokus på innovasjon? På lang sikt er innovasjon nøkkelen til virksomheters og en nasjons konkurranseevne og bærekraftige vekst. Det er viktig at bedrifter, næringsutviklere og kommunen jobber målrettet for å stimulere til innovasjon i privat og offentlig sektor.

Vårt fokus på å tiltrekke oss eller utvikle høyre kunnskap vil også være avgjørende for vår innovasjonsevne.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03