Viktig melding

Kommunens Næringsfond

Vestvågøy kommune har et næringsfond som tilføres midler gjennom kommunestyrets budsjettbehandling. Midlene har vært utlyst og de 29 søknadene som kom innen fristen 20. februar 2023 er nå behandlet.

Om næringsfondet

Næringsfondet skal, gjennom ansvarlig lån og/eller tilskudd, nyttes til finansiering av tiltak som kan fremme nyetableringer, trygge eksisterende arbeidsplasser/bedrifter og bosettingen i Vestvågøy kommune. Med bedrifter forstås alle som driver næringsvirksomhet innen primær-, sekundær-, eller tertiærnæringer, enkeltvis eller flere sammen. 

Grønne prosjekter

En del av midlene på fondet er øremerket prosjekter innen energi og miljø som er med på å bygge opp under arbeidet til "De grønne øyene". 

Krav til søknaden

Ved søknad om støtte fra næringsfondet gjelder følgende generelle krav og retningslinjer.

Søknadsportal (lukket)

Søknaden leveres elektronisk via søknadsportalen:

regionalforvaltning.no.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for 2023 er utløpt.

Behandling av søknaden

Søknadene blir behandlet i næringsutvalget.

Historisk - tidligere behandlinger

Oversikt over tidligere utlysninger og behandlinger.

Næringsfond 2023

Søknadsfristen var 20. februar 2023 og det kom inn hele 29 søknader. Søknadene ble behandlet av næringsutvalget 21. mars. Det ble søkt om til sammen kr. 4.396.000. Det var totalt kr. 495.000 til fordeling og 12 organisasjoner fikk støtte, mens 17 fikk avslag. Tilgjengelige næringsmidler for 2023 er da disponert i sin helhet og ny søknadsrunde vil ikke bli før 2024.

Disse organisasjonene fikk tildelt midler:

Organisasjon Søkt Innvilget
Aimees Farm Aimee Cathrin Larsen
35 000 25 000
BG-Innovation AS 200 000 70 000
Bjørn Helge Kristoffersen 100 000 50 000
Brødrene Vink Landbrukstjeneste 100 000 30 000
Fjelltun-Larsen, Katrine 100 000 40 000
Lofoten Diving AS 200 000 50 000
LofotenMat SA 150 000 50 000
Lofotlam SA 50 000 30 000
Myklevik drift AS 200 000 30 000
North Cosmedic AS 250 000 50 000
Polarhagen Massahi 220 000 30 000
TENK Lofoten 75 000 40 000
    495 000
Næringsfond 2022

Søknadsfristen var 17. juni 2022 og det kom inn totalt 21 søknader. Søknadene ble behandlet av næringsutvalget 13. juli. Det ble søkt om til sammen kr. 3.050.035. Det ble fordelt totalt kr. 650.000. 10 organisasjoner fikk støtte, mens 11 fikk avslag. 

Næringsfond 2021

Søknadsfristen var 23. august 2021 og det kom inn totalt 24 søknader. Søknadene ble behandlet av næringsutvalget 11. november. Det ble søkt om til sammen kr. 3.663.000 av en prosjektportefølje på totalt kr. 8.401.000. Det var kr. 835.000 på fondet til fordeling og 13 organisasjoner fikk støtte, mens 11 fikk avslag. 

Ekstraordinært næringsfond 2020 (covid-19)

Behandling

Kommunen fikk i månedsskiftet juni-juli 2020 tilført ekstra midler til sitt næringsfond. 1. søknadsrunde hadde frist 1. september, og andre og siste runde den 12. oktober. Total 77 søknader ble behandlet på de to søknadsrundene og hele fondet på  kr. 2.942.275 fordelt på 40 prosjekter. Den totale prosjektporteføljen var på om lag 120 millioner kroner og det ble søkt om ca. 16 millioner kroner i støtte.

2. søknadsrunde

Ved fristens utløp 12. oktober var det kommet inn 38 søknader som til sammen har søkt om over 6 millioner kr. i støtte. Prosjektstørrelsen totalt summerer seg til vel 22 millioner kr. Fra 1. søknadsrunde ble 10 søknader overført til behandling i 2. runde, noe som betyr at totalt 48 søknader ble  behandlet, i tillegg til to klagesaker. Næringsutvalget behandlet søknaden i møte 12. november. Behandlingen i næringsutvalget finnes her.... Liste over de som ble innvilget støtte finnes også i denne saken...

1. søknadsrunde

Næringsutvalget hadde møte 16/9 hvor 39 søknader ble behandlet. Det er søkt om til sammen vel 10 millioner kr. i støtte av samlet prosjektstørrelse på nesten 97 millioner kr. I denne søknadsrunde ble 9 prosjekter innvilget støtte og kr. 795.000 ble utdelt, av av totalt kr. 2.942.275 på fondet. 10 søknader ble sendt videre til neste søknadsrunde mens resterende ble avslått. Behandlingen av søknaden i næringsutvalget finnes her.... Andre søknadsrunde har frist 12. oktober og det gjenstår kr. 2.147.275 til fordeling.

Utlysning

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilføring av midler til kommunale næringsfond skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Fylkesrådet i Nordland har i FR-sak 199/2020 besluttet å bevilger rammer til kommunale næringsfond til kommunene i Nordland.

Hvem kan motta tilskudd?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Hva gis det tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til utviklingstiltak som er i henhold til formålet for fondet, og ikke til ordinær drift. 

Veiledende for behandling av søknadene er kommunens retningslinjer for kommunalt næringsfond, i tillegg skal følgende særskilt vektlegges:

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
  • Prosjekter som legger til rette for en klima- og miljøvennlig utvikling, samt grønne arbeidsplasser.

Tilskudd og utbetaling

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Innvilget støtte kan utbetales når prosjektet er gjennomført og kostnadene kan dokumenteres i henhold til kostnadsoverslaget i søknaden. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Søknadsfrist og behandling

Næringsutvalget vil behandle søknader i to omganger denne høsten. Første søknadsfrist er 1. september og andre frist 12. oktober. Det vil gå omlag 14 dager etter søknadsfristens utløp til svar på søknad foreligger.
Midlene i fondet vil bli fordelt på disse to tildelingsrundene.

Søknaden sendes fortrinnsvis via regionalforvaltning.no,  eventuelt på epost til postmottak@vestvagoy.kommune.no.

Krav til søknaden

Følgende må følge søknad om midler fra kommunens næringsfond. 

Personalia
Navn, adresse, telefon, epost. Utdanning og yrkeserfaring

Prosjektbeskrivelse
Hva det søkes om støtte til. Beskrivelse av tiltaket/forretningsideen, marked, kunder, konkurranse. Søknadsbeløp. Begrunnelse for søknad. Få spesielt med:

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  • i hvor stor grad tiltaket antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  • i hvor stor grad tiltaket legger til rette for en klima- og miljøvennlig utvikling, samt grønne arbeidsplasser,
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Regnskap
Siste tilgjengelige regnskap (for etablerte bedrifter)

Investeringsbudsjett
Hva det skal investeres i og hvor mye. Alle summer eksl. Mva.

Finansieringsplan
Oversikt over egenkapital, egeninnsats, banklån og eventuelle andre finansieringskilder (f.eks. Innovasjon Norge)

Driftsbudsjett
Oppstartsåret + 2 år.
 
Vedlegg
Skatte/MVA attest (for etablerte bedrifter), Firmaattest (for firma)

Næringsfond 2020

Ved budsjettbehandlingen i kommunestyret 27/11 (sak 126/19 - 19/17864) ble det vedtatt å redusere post for næringsstøtte med kr. 750.000. Næringsfondet for 2020 har med dette omlag kr. 250.000 for 2020. Tilgjengelige midler vil i hovedsak gå til å oppfylle allerede inngåtte forpliktelser og det er derfor ikke rom for bedriftsstøtte i på dette fondet i 2020, og dermed ingen utlysning.

Næringsfond 2019

Tilskuddet til næringsfond og  gründerfond fra Nordland fylkeskommune ble i 2019 tatt bort. Dette betyr at Vestvågøy kommune hadde 420.000 mindre enn i 2018 til å støtte nyetablerere og bedriftsutvikling i kommunen. Totale rammer for næringsrettede tiltak (utredninger, prosjekter og bedriftsstøtte) var ved inngangen til 2019 på vel 1,3 millioner.

Behandling av søknader 2019

Søknader med frist 15. mars
Næringsutvalget behandlet i møte 10. april 10 mottatte søknader etter fristen 15. mars. Totalt ble kr. 292.000 fordelt på åtte prosjekter mens to fikk avslag på sin søknad. Link til behandling...

Søknader med frist 1. oktober
Næringsutvalget behandlet i møte 22. november 8 mottatte søknader etter fristen 1. oktober. Totalt ble kr. 160.000 fordelt på fem prosjekter mens tre fikk avslag på sin søknad. Link til behandling...

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 48 15 50 03