Viktig melding

Yttersida av Vestvågøy - Utvalgt kulturlandskap i jordbruket (UKL)

Utlysning av midler til Yttersida av Vestvågøy for 2024

 • Grunneiere, foretak, lag og foreninger i området kan nå søke om tilskudd til tiltak for 2024
 • Søknadsfristen er 1. april 2024

Årets retningslinjer kommer på eget dokument når det er klart

Send søknad via Altinn

Tilskuddsordningen utvalgte kulturlandskaper (UKL)

Fra 2023 ble det satt av årlige tilskuddsmidler fra staten som skal brukes i området Eggum-Unstad-Uttakleiv-Haukland-Vik. 

Disse skal forvaltes som en tilskuddsordning av Vestvågøy kommune i samsvar med den nasjonale forskriften for UKL- og verdensarvområder.

Forskrift om UKL- og verdensarvområder

Formålet med tilskuddsmidlene

Formålet med tilskuddsmidlene er

 • verdier knyttet til landskap
 • biologisk mangfold
 • kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift

UKL er ikke en vernestatus som begrenser grunneiernes rettigheter i området.

Les mer om utvalgte kulturlandskaper hos Landbruksdirektoratet

Tiltak som kan gis UKL-tilskudd

Kommunen kan innvilge tilskudd i samsvar med formålet med tilskuddsordningen og målsettinger i eventuelle planer for området. Det er utarbeidet egne retningslinjer for tilskudd. Tiltak som det kan gis tilskudd kan være:

 • Restaurering og skjøtsel av arealer
 • Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel avbygninger og andre kulturminner
 • Tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv
 • Formidling
 • Nødvendig planlegging av tiltak
 • Kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur og kulturminneverdier
 • Andre tiltak som fremmer formålet med ordningen

Tildeling av midler i 2023

SØKERTILTAK
Uttakleiv grendelagErosjonssikring. Et område langs strandkanten på Uttakleiv som er sterkt utsatt for erosjon fra havet og vinderosjon skal erosjonssikres. Tiltaket er planlagt å gå over 3 år. Tilskudd er gitt til fase 1.
Haukland GrendelagGjerding. Det skal settes opp et nytt og mer solid strømgjerde for hindre sau å komme seg fra utmarksbeite og inn til bygda og stranda på Haukland. Tiltaket vil redusere konflikter mellom beitenæringa og besøkende i området.
Saupstad gårdReparasjon utmarksgjerder. Det er innvilget tilskudd til reparasjon av 770 meter utmarksgjerder. I tillegg skal 4 porter settes opp.
Eggum bygdelagRestaurering av borga på Eggum Eggum bygdelag har fått midler til restaurering og sikring av Borga. Anlegget er bygd med murt naturstein. Grus skal legges som underlag rundt bygningen for å sikre et bedre fundament, stein fra området skal mures opp med ferdigbetong på de skadde områdene av borga.
Haukland GrendelagKurs i tørrmuring. Haukland Grendelag skal i år arrangeres et 3 dagers kurs i tørrmuring for å øke kunnskapen om håndverket, og bidra til restaurering av de mange steinmurer og steingjerder som finnes i UKL-området. Fagkompetanse skal leies inn og kurset tilbys alle i UKL-området.
Unstad grendelagInformasjonstiltak og skilting.  Unstad grendelag skal utarbeide en plan for informasjonstiltak og skilting på Unstad. Prosess fra Krasjkurs skal videreføres.
Magrete Wiede AaslandRestaurering av bygg. Den gamle Johan fjøsen på Uttakleiv er en eldre tømmerbygning flyttet til nåværende sted ca. 1950. Taket er rustent og lekker, og skal utbedres ved at det legges ny bølgeblikk.
Jack LindgaardOpplæring ungdom. Det et gitt lønnstilskudd til ungdom hvor det skal gis opplæring i oppsett og bruk av gjerder, kunnskap om biologiske mangfold og kulturminner. I tillegg skal det utarbeides plan for skjøtsel. Hensikten med tiltaket er å gi ungdom innsikt i arbeidet på en gård, og bidra til rekruttering til landbruket.

 

Forvaltningsplan

Det er igangsatt arbeid med forvaltningsplan for Yttersida av Vestvågøy UKL område. Landbruksdirektoratet har utarbeidet en sjekkliste for utarbeiding av plan i 2008. Arbeidet vil pågå i 2023/2024.

Samarbeidsgruppe

Det er etablert et samarbeidsorgan bestående av kommunen, representanter for gårdbrukerne, lag/foreninger i UKL-området. Dette skal sikre grunneierne/drivernes involvering og eierskap i planlegging, prioritering av tiltak og tilskuddsforvaltning i samarbeid med kommunen.

Leder for samarbeidsgruppa er Eldar Stig Andersen og sekretær Sigfús Kristmannson, Vestvågøy Historielag. Gruppas medlemmer fra områdene er:

Margareth JensenEggum bygdemuseum
Kurt Arve EdvardsenYttersia beitelag
Ronny JohansenEggum bygdelag
Jack Lindgaard Leitebakken beitelag
Ivar AndersenUttakleiv grendelag
Eldar Stig AndersenVestvågøy Historielag
Sigfús KristmannssonVara Vestvågøy Historielag
Marielle de RoosUnstad grendelag
Ole Kristian Fjelltun-LarsenHaukland grendelag

 

Tverrfaglig intern UKL-gruppe

Skal koordinere UKL opp mot andre tiltak:

 • Besøksforvaltning i områdene
 • Planarbeid i områdene
 • Delta i vurdering av søknader om støttet til tiltak i områdene
 • Veilede i forhold til søknadsprosess

Disse deltar:

 • Landbruk - Marit Annie Larsen, Ivar Johansen
 • Plan - Nikolai Hjertaas
 • Miljø - Marit Gressetvold
 • Besøksforvaltning/næring - Sigve Olsen
 • Ledelse - Karl Erik Nystad

Relasjon til andre tiltak og prosjekter

Besøksforvaltning

UKL-områdene på Vestvågøy er også viktige besøkspunkter  hvor grendelagene er involvert i besøksforvaltning i området. 

Profil

I den grad det er fornuftig i forhold til annen type skilting på stedene kan UKL-profil benyttes. Her finner du profilhåndbok, filer, maler og føringer for hvordan den visuelle UKL-profilen skal forvaltes. 

Kontakt

Ivar Johansen
Landbruksansvarlig
E-post
Telefon 76 05 61 38
Marit Annie Larsen
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 76 05 61 33
Eldar Stig Andersen
Vestvågøy Historielag/leder UKL samarbeidsgruppe
E-post
Mobil 45 89 18 04