Utvalgt kulturlandskap i jordbruket (UKL)

Eggum-Unstad-Uttakleiv-Haukland-Vik blir nytt Utvalgt kulturlandskap i jordbruket (UKL) fra 2023

Fra 2023 vil det bli satt av egne årlige tilskuddsmidler fra staten som skal brukes i området Eggum-Unstad-Uttakleiv-Haukland-Vik.

Disse skal forvaltes som en tilskuddsordning av Vestvågøy kommune i samsvar med den nasjonale forskriften for UKL- og verdensarvområder.

Formålet med tilskuddsmidlene er å bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Det er verdt å understreke at UKL ikke en vernestatus som begrenser grunneiernes rettigheter i området.

Les mer på landbruksdirektoratets nettside...

Informasjonsmøter

Vestvågøy kommune arrangerer informasjonsmøter (PDF, 565 kB) om UKL i løpet av oktober 2022:

Uttakleiv grendehus: Mandag 17.10 kl. 20 - 22
Eggum grendehus: Tirsdag 18.10 kl. 19 - 21
Unstad grendehus: Onsdag 19.10 kl. 19 - 21

I samarbeid med Statsforvalteren i Nordland arrangeres tre åpne møter for å informere om hva status som UKL-område kan bety av muligheter, og for å få innspill og drøfte prioriteringer og framtidig organisering.

Samarbeidsforum/arbeidsgruppe

Det skal etableres et samarbeidsorgan bestående av kommunen, representanter for gårdbrukerne, lag/foreninger eller andre relevante representanter for UKL-området. Dette for å sikre grunneierne/drivernes involvering og eierskap i planlegging, prioritering av tiltak og tilskuddsforvaltning i samarbeid med kommunen.

Tiltak som kan gis UKL-tilskudd

Kommunen kan innvilge tilskudd i samsvar med formålet med tilskuddsordningen og målsettinger i eventuelle planer for området,
Tiltak som gis tilskudd kan være:

 • Restaurering og skjøtsel av arealer
 • Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel avbygninger og andre kulturminner
 • Tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv
 • Formidling
 • Nødvendig planlegging av tiltak
 • Kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur og kulturminneverdier
 • Andre tiltak som fremmer formålet med ordningen

Fordeling av midler og utlysning

I løpet av januar hvert år fordeler Statsforvalteren de statlige midlene til UKL-kommunene.  Alle midler skal lyser ut, men kommunen kan ev. sette av noe av rammen til fellestiltak. Vestvågøy vil i løpet av februar 2023 informere om søknadsprosessen i vår kommune.

Tverrfaglig intern UKL-gruppe

Skal koordinere UKL opp mot andre tiltak:

 • Besøksforvaltning i områdene
 • Planarbeid i områdene
 • Delta i vurdering av søknader om støttet til tiltak i områdene
 • Veilede i forhold til søknadsprosess

Disse deltar:

 • Landbruk - Marit Annie Larsen, Ivar Johansen
 • Plan - Nikolai Hjertaas
 • Miljø - Marit Gressetvold
 • Besøksforvaltning/næring - Sigve Olsen
 • Ledelse - Karl Erik Nystad

Relasjon til andre tiltak og prosjekter

Besøksforvaltning

UKL-områdene på Vestvågøy er også viktige besøkspunkter  hvor grendelagene er involvert i besøksforvaltning i området. 

Profil

I den grad det er fornuftig i forhold til annen type skilting på stedene kan UKL-profil benyttes. Her finner du profilhåndbok, filer, maler og føringer for hvordan den visuelle UKL-profilen skal forvaltes. 

Kontakt

Ivar Johansen
Landbruksansvarlig
E-post
Telefon +47 76 05 61 38
Marit Annie Larsen
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon +47 76 05 61 33