Viktig melding

Næringsnettverk Lofoten

Næringsansvarlige i de seks Lofotkommunene Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan har etablert et samarbeidsnettverk for å styrke næringsarbeidet i regionen.

Kontaktpersoner Aktivitetslogg Møtefrekvens Linker

Bakgrunn

Kommunene i Lofoten har lenge blitt oppfordret til å etablere et felles samarbeid. Etter initiativ fra Røst kommune har næringsansvarlige i alle kommunene i Lofoten etablert kontakt over teams for å løse felles utfordringer under pandemien. Gjennom møtene har det blitt avdekket flere potensielle samarbeidsmuligheter. Det er mange år siden det har vært et samarbeid på tvers av hele Lofoten for næringsutvikling.

Samarbeidsområder

Det er identifisert følgende områder hvor regionen kan ha særlig nytte av tettere samarbeid.

  • Regionale utviklingsprosjekter
  • Planverk
  • Informasjonsarbeid 
  • Virkemiddelapparatet
  • Besøksforvaltning
  • Utvikling sjømatnæring
  • Bedriftsnettverk
  • Fiskerihavner
  • Samferdselsspørsmål
  • Kompetanseutvikling og -utveksling

AnkerKontaktpersoner


Røst kommune

Røst kommune

Regine Berglund
Næringssjef / Programleder for omstillingsprogrammet Røst

M: 994 94 585
E: regine.berglund@rost.kommune.no
 

Link til næringsplan 

 


Værøy kommune

Værøy kommune

Kristina Aasprong Olsen
Næringsrådgiver

M: 934 80 548
E: kristina.aasprong.olsen@varoy.kommune.no

 

Link til næringsplan

 


Moskenes kommune

Moskenes kommune

Matias hana
Konstituert Plan- og næringssjef

M: 959 96 553
E: matias.hana@moskenes.kommune.no

 

 

 


Flasktad kommune

Flakstad kommune

Jørn Aarsland
Næringssjef

M: 920 54 893
E: jorn.aarsland@flakstad.kommune.no

 
 

 


 

Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommune

Sigve Olsen
Næringssjef

M: 481 55 003
E: sigve.olsen@vestvagoy.kommune.no

 

Link til næringsplan

 


Vågan kommune

Vågan kommune

(Vakant)
Næringssjef

M: 
E: 

 

 

 


Siste møte i nettverket 7. september ønsket vi Matias Hana velkommen som ny fra Moskenes. I dette møtet deltok også Jørn fra Flakstad, Kristina fra Værøy og Sigve fra vestvågøy. Regine fra Røst hadde meldt forfall. Vi har fortsatt ikke hørt om det er tilsatt ny person i næringssjefstillingen i Vågan.

Anker Aktivitetslogg

Kommunale næringsfond - uttalelse om betydningen for næringsarbeidet

Uttalelse om betydningen av kommunale næringsfond for utvikling av næringslivet i kommunene.

Etter en evaluering av de kommunale næringsfond viser at de kommunale næringsfondene har en særlig verdi for å styrke kommunen som pådriver for lokal nærings- og samfunnsutvikling. Evalueringen viste at de kommunale næringsfondene er av stor betydning for samspillet mellom det lokale næringslivet og kommunens førstelinje for næringsutvikling. Evalueringen viser at en velfungerende førstelinjetjeneste bidrar til å trekke til seg bedrifter og gründere som trenger hjelp til etablering eller videreutvikling av sine foretak. Flere av disse ville ellers ikke ha oppsøkt hjelp i det kommunale næringsapparatet. Kommunenes oppgaver utover det rent finansielle, som omfatter rådgivning, henvisningskompetanse og hjelp til nettverksbygging, vurderes av fondsmottakerne å være av stor betydning. Det å få midlene til å spille sammen med en velfungerende første-linjetjeneste er dermed avgjørende for å oppnå ønskede resultater. Uten disse virkemidlene blir kommunen mindre aktuell for å kunne påvirke bedrifter og utviklingsprosjekter til å kunne gi føringer for vedtatte kommunale og regionale planer.

Næringsfondet er det mest synlige og positive virkemidlene for kommunene for å kunne bidra til lokal næringsutvikling. Kompensasjonsmidlene burde ha vært knyttet til næringsfondet for å sørge for fremtidig utvikling i henhold til lovnader gitt av den nye regjeringen. Næringsfondet er et virkemiddel for å styrke lokalsamfunnet og lokal utvikling. Flere tilbakemeldinger fra næringslivet viser at kommunens næringsfond er det mest ettertraktede fondet for nyetablerere og/eller utviklingsprosjekter. Gjennom næringsfondet føler aktørene at de blir sett, selv om at det er små midler de får tildelt. Dette gir en enorm motivasjon for søkeren videre i prosessen til suksess.

Kommunene blir ikke ofte anerkjent som en næringsvennlig da de kommunale prosessene er ofte tidkrevende og lange. Dette er noe som fører til manglende motivasjon og kan oppfattes som motgang fra næringslivet sin side. Ved støtte fra næringsfondet gir dette en ekstra motivasjon for å fullføre og stå i prosessene. Kommunen skal være mer enn en forvalter, kommunen skal være en utviklingsaktør og samarbeidspartner. Samskaping er et viktig moment og uten virkemidler vil kommunen bli mindre attraktiv.

I tillegg er næringsfondet en døråpner hos innovasjon Norge og andre banker. Ved at en bedrift får støtte fra næringsfondet gir det større muligheter for å få innvilget andre virkemidler fra andre aktører.

Næringsfond i kommunene

| Vågan | Vestvågøy | Flakstad | Moskenes | Værøy | Røst |

Kommunal kompensasjonsordning (avsluttet)

Kommunene har i 2021 fått tilført midler fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) til den kommunale kompensasjonsordningen.  Departementet har skiftet navn og  heter nå Kommunal og distriktsdepartementet (KDD).  Det er utlyst en ny tildelingsrunde og lofotkommunene koordinerer utlysningen med felles søknadsfrist.

Runde 7

28/2-22 ble det gjennomført en ny tildelingsrunde, hvor totalt 250 millioner kroner ble fordelt til kommunene. Dette er halvparten av hva som er fordelt de forrige rundene og i Lofoten er det Vågan, Vestvågøy og Moskenes som har fått midler.

Moskenes 278 000
Vestvågøy 833 000
Vågan 1 559 000

Midlene er fordelt til kommuner med utgangspunkt i antall ansatte innen servering, overnatting, sport og fritid, reisebyråer og -arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet. Det er disse bransjene som bør prioriteres. 

Utlysningen blir publisert 11. mars i regionalforvaltning.no med søknadsfrist 4. april.

Utlysning runde 6

21/12-21 annonserte regjeringen i en pressemelding at det er tildelt midler til en sjette runde. Kommunene i Lofoten publiserte utlysning 13. januar er tilgjengelig og kan søkes opp på regionalforvaltning.no for den kommunen det gjelder. Det er satt en felles søknadsfrist som er 7. februar.

Tildeling Lofoten runde 6 :

Røst                 283 000
Værøy                 272 000
Moskenes                 446 000
Flakstad                 381 000
Vestvågøy              1 024 000
Vågan              1 481 000


Alle kommunene får minst 250.000 kroner hver, mens resten fordeles etter antall sysselsatte innen overnatting, servering og reisearrangører 1. kvartal 2021. Beregningstallene KMD har brukt ser slik ut:

Kommune Overnatting Servering Reisearrangør
Røst 6 0 0
Værøy 1 3 0
Moskenes 31 5 0
Flakstad 15 9 0
Vestvågøy 61 81 0
Vågan 138 87 1
Sum 252 185 1

 

Behandling i kommunene

| Vågan | Vestvågøy | Flakstad | Moskenes | Værøy | Røst |

AnkerMøtefrekvens

Næringsnettverket møtes en gang i måneden på Teams og tar sikte på to fysisk møter i året. Møtene sirkulerer og det første var  i Henningsvær 2 - 3/12-21. 

AnkerLinker og dokumenter