Viktig melding

Personvernerklæring

Informasjon om plikter og rettigheter i forhold til Vestvågøy kommunes bruk av personopplysninger, og informasjon hvordan kommunen håndterer slike personopplysninger.

Rett til personvern og taushetsplikt

Enhver som utfører tjeneste for et forvaltningsorgan (enheter, kontorer og andre som forbereder saker og fatter vedtak), plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han eller hun får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder også andre opplysninger som skal hemmeligholdes av hensyn til den som opplysningen gjelder. I enkelte saker er taushetsplikten særlig streng.

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysingsloven) av 20.07.2018 med tilhørende personvernforordning (GDPR).

Rett til informasjon om behandlingen av personopplysninger

Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om deg blir behandlet.

Du har rett til innsyn

Du kan henvende deg til kommunens postmottak (husk - ta med legitimasjon ved personlig oppmøte) og be om å få vite hva slags opplysninger kommunen har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Du skal få svar innen 30 dager.  

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet. I utgangspunktet skal vil vi av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. 

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet. Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven.

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis Når du ber om innsyn, retting og sletting er dette gratis.

Informasjonssikkerhet

Vi har etter personopplysningsloven ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret.

Vi sikrer at kun de som har et tjenesteformål får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

Vi sikrer at personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste.

Vi revurderer våre rutiner periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en rutine ikke er fulgt følges dette grundig opp.

Du skal ikke sende sensitive opplysninger til kommunen i e-post eller vedlegg til e-post, men heller i vanlig brev.

Opplysningene du leverer fra deg på nettsidene våre

I forhold til en del tjenester på disse nettsidene vil du kunne bli bedt om å oppgi personopplysninger.

  • Våre elektroniske skjema leveres av ACOS AS. For å kunne benytte deg av disse skjemaene er du nødt til å samtykke til deres personvernerklæring. Alle data overføres kryptert mellom din datamaskin og Vestvågøy sine servere. Sikkerhetsnivået er det samme som i de fleste nettbanker. Rett til innsyn i og muligheten for å korrigere unøyaktige opplysninger gjelder også her.

Har du spørsmål? 

Kontakt vår personvernombud Kjetil Odin Johnsen, telefon 952 16433 epost: kjetil.johnsen@sikri.no

Aktuelle lenker

Datatilsynet

Forvaltningsloven

Personopplysningsloven