Viktig melding

Varsel om oppstart av reguleringsplan - Kartneset hyttefelt, PlanID 1860 202303

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid for Kartneset hyttefelt, plan-id 1860 202303, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 29.03.2023.

Hensikten med planarbeidet: 
Iht. plan- og bygningslovens §12-8 varsler Norconsult på vegne av forslagsstiller SF Bygg AS om oppstart av arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Kartneset hyttefelt

 Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan for fritidsboliger med naust og mindre småbåtanlegg i sjø i tilknytning til gnr. 132 bnr. 14.

Planområdet: 
Planområdet omfatter hele gnr./bnr. 132/14, og deler av gnr. 132 bnr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 og 11, samt gnr./bnr. 144/1. Det er valgt å varsle et relativt stort område utenfor gnr./bnr. 132/14 for å ha fleksibilitet i løsninger for veg og anlegg i sjø, men dette vil avgrenses til aktuelt behov i løpet av planprosessen.

Planavgrensning er vist med svart stiplet linje i kartutsnittet.

Konsekvensutredning:
Det er konkludert med at saken ikke faller inn under forskriften om konsekvensutredning ettersom ønsket bruk av området i hovedsak er i samsvar med overordnet plan. Småbåtanlegget i sjø tenkes å være i et begrenset omfang, og strandlinjen skal fortsette å være allment tilgjengelig.

Planvarsel Kartneset (PDF, 250 kB)
Forslag til planavgrensning (PDF, 287 kB)
Planinitiativ - Kartneset (PDF, 5 MB)
Oppstartmøte Kartneset hyttefelt (PDF, 137 kB)
Innsendt planinitiativ Kartneset (PDF, 3 MB)
Mulighetsstudie (PDF, 17 MB)
Mulighetsstudie - illustrasjoner (PDF, 4 MB)
Mulighetsstudie - situasjonskart (PDF, 3 MB)

Kontaktinfo og frist for innspill til planarbeidet:
Frist for å komme med innspill er satt til 29. mars 2023.
Innspill kan sendes på e-post til ayla.kristensen@norconsult.com eller via brev til Norconsult AS v/ Ayla Kristensen, Pb.234 8001 Bodø.