Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Mindre endring Detaljregulering Spannsteinsundet

Planutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 13.3.2018 egengodkjent mindre endring av Detaljregulering Spannsteinsundet

PlanID: 1860 201101

ArkivID : 17/1946        

Utvalgsak i Planutvalget: 011/18

Formålet med reguleringsendringen er å åpne for et nytt leilighetsbygg med 6 fritidsleiligheter og parkeringskjeller som erstatning for revet fiskebruk på gnr 9 bnr 137. Bygget skal oppføres i 4 etasjer og med opptil 124 kvm BRA per fritidsleilighet.

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.