Viktig melding

Høring og offentlig ettersyn - strategisk jordvernplan for Vestvågøy kommune

Forslag til strategisk jordvernplan for Vestvågøy kommune legges nå ut på høring

Vestvågøy kommune fikk i 2022 midler til utarbeiding av jordvernstrategi. Utarbeidelsen av denne strategien skal være med på å sikre at jordbruksarealene i Vestvågøy blir tatt godt vare på også for kommende generasjoner. Målet er å redusere omdisponeringen av jordbruksareal i kommunen. Strategien skal bidra til mer langsiktighet i arealplanleggingen.

Jordvernstrategien er utarbeidet som en temaplan for Vestvågøy kommune. Hovedpunktene i strategien skal ligge som kunnskapsgrunnlag både for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet av Vestvågøy kommune v/ enheten næring- plan og utvikling. Det har vært gjennomført to workshop med styringsgruppa og to møter i arbeidsgruppa. I tillegg har det vært en rekke interne arbeidsmøter ledet av fagansvarlig landbruk.

Styringsgruppa består av formannskapet og lederne i de øvrige partiene. Arbeidsgruppa består av kommunens landbruksforvaltning, arealplanleggere, enhetsleder NPU, næringssjef, Norsk landbruksrådgivning, Vestvågøy bondelag og Lofoten bonde- og småbrukarlag. Statsforvalteren i Nordland og Jordvern Nordland har også bidratt i arbeidet med strategien.

Les hele strategien her: Jordvernstrategi_utkast_til_høring_august_2023 (PDF, 3 MB)

Frist for høringsinnspill er 26. september 2023

Innspill til høringsutkastet kan sendes til Vestvågøy kommune på e- post: postmottak@vestvagoy.kommune.no, eller til postboks 203, 8376 Leknes.

Innspillene vil bli gjennomgått og behandlet ved utarbeiding av endelig jordvernstrategi. Etter høringen vil kommunestyret endelig vedta strategisk jordvernplan for Vestvågøy kommune.