Viktig melding

Utdyping Ballstad havn

Prosjektperiode: 2021 - 2024. Det har vært jobbet siden 2011 med å få Ballstad havn inn i Nasjonal transportplan (NTP) med et utdypingsprosjekt. Ved siste rullering, mars 2021, var havna ikke prioritert. Lokalt arbeid for utdyping ble revitalisert november 2021.


Prosjekteier: Vestvågøy kommune
Ansvar: Havn
Prosjektperiode: 2021 - 2024
Prosjektleder: Sigve Olsen
Type: Forprosjekt - Informasjonsinnhenting og kommunikasjon
Status: Pågående


| Prosess | Prosjektorganisering | Prosjektlogg | Relaterte prosjekter | Dokumenter |


AnkerMålsetting

Resultatmål

Få finansiert og igangsatt utdyping av Ballstad havn.

Effektmål

Økt tilgjengelighet i Ballstad havn, utvikling av næringsvirksomhet i og rundt havna, muliggjøre etablering av grønne løsninger innen energi og styrking av Vestvågøy som en av de største fiskerikommunene i Norge.

Bakgrunn

De siste ti årene har det vært jobbet i flere runder for å få utdyping av Ballstad havn inn i Nasjonal Transportplan (NTP).  Den nye regionreformen fra 2020 hvor fylkeskommunene fikk ansvar for fiskerihavnene har vært en medvirkende årsak til at prosjektet på Ballstad ikke har blitt prioritert. Det lyktes heller ikke å komme med i siste runde da NTP for perioden 2022-2033 ble lagt fram 19. mars i år. Som kjent kom to lofotprosjekter med i NTP; Innseiling Røst havn og Innseiling Værøy havn, i tillegg til innseiling Andenes havn.

Muligheten for videre utvikling av fiskeri- og serviceindustri på Ballstad er avhengig av fremtidig utdyping. Det har vært jobbet fra mange hold for å synliggjøre behov og legge til rette for at Ballstad havn skal få nasjonal prioritet. 23. november 2021 på et fellesmøte på Ballstad ble det etablert en ny arbeidsgruppe og ressursgruppe som skal følge opp det videre arbeidet. Figuren under illustrerer den lange prosessen frem til nå og arbeidet videre frem mot ny NTP for perioden 2025-2036.

AnkerProsess

30.03.23 leverte Kystverket inn sin prioritering til Samferdselsdepartementet. Ballstad ble der definert som "umodent" og skjøvet ut i tid. Se detaljer i prosjektloggen pr 31/3 nedenfor.

Oppdatert prosessoversikt etter Kystverkets prioritering levert 31.03.23.

  Anker

Prosjektorganisering

Det er opprettet en arbeidsgruppe og en ressursgruppe som skal følge opp prosjektet.

AnkerArbeidsgruppe

 • Vestvågøy kommune, næringssjef, Sigve Olsen (leder av arbeidsgruppa)
 • Vestvågøy kommune, havnesjef, Kjell Jakobsen
 • Ballstad Slip, daglig leder, Roger Abrahamsen
 • Nic. Haug/Norfra, daglig leder Trond Hansen/direktør Bjørg Helen Nøstvold
 • Vest-Lofoten næringsforening, daglig leder, Sten Roger Sandnes
 • Rowenta, Marita Sedeniussen/Thomas Sedeniussen

Mandat for arbeidsgruppa

 • Utarbeide prosessplan
 • Jobbe opp mot offentlig myndigheter
 • Etablere interessentnettverk
 • Behovsavklaring i og rundt havna
 • Informasjonsflyt
 • Koordinere mot andre prosjekter på og utenfor Ballstad

Ressursgruppe

 • Lofoten Marine Oils
 • Lofoten Fish Export
 • Patentslipen
 • Ballstad Fisk
 • Vestvågøy Fiskarlag
 • Vestvågøy kommune, ordfører
 • Vestvågøy kommune, kommunedirektør
 • Vestvågøy kommune, arealplanlegger

AnkerProsjektlogg

Oversikt over aktiviteter i prosjektet:
(klikk på + for å se mer info)


AnkerRelaterte prosjekter

Prosjekter som relaterer seg til arbeidet for utdyping av Ballstad havn, herunder også prosjekter som skal være med på å bidra til måloppnåelse for Lofoten de grønne øyene 2030.

 • Ballstadlandet havn - Potensiale for 185m sammenhengende kommunal kai
 • Ballstad servicehavn - Utbygging av Ballstad slip og etablering av kommunal havneinfrastruktur
 • Nic. Haug/Norfra - Utbygging av kai og landanlegg
 • CASES - Kanadisk forskningsprosjekt for overgang til fornybar energi i lokalsamfunn, hvor UiT (ARC senter for bærekraftig energi og håndtering av klimagasser) er norsk partner og Ballstad ett av forskningsstedene.
 • ZeroKyst - FoU prosjekt som vil bidra til 50 % utslippskutt fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030. Ballstad Slip er partner for bygging av hybrid- og nullutslipp drivlinjer på fiskefartøy.

AnkerDokumenter

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 48 15 50 03