Utdyping Ballstad havn

Prosjektperiode: 2021 - 2024. Det har vært jobbet siden 2011 med å få Ballstad havn inn i Nasjonal transportplan (NTP) med et utdypingsprosjekt. Ved siste rullering, mars 2021, var havna ikke prioritert. Lokalt arbeid for utdyping ble revitalisert november 2021.


Prosjekteier: Vestvågøy kommune
Ansvar: Havn
Prosjektperiode: 2021 - 2024
Prosjektleder: Sigve Olsen
Type: Forprosjekt - Informasjonsinnhenting og kommunikasjon
Status: Pågående


| Prosess | Prosjektorganisering | Prosjektlogg | Relaterte prosjekter | Dokumenter |


Målsetting

Resultatmål

Få finansiert og igangsatt utdyping av Ballstad havn.

Effektmål

Økt tilgjengelighet i Ballstad havn, utvikling av næringsvirksomhet i og rundt havna, muliggjøre etablering av grønne løsninger innen energi og styrking av Vestvågøy som en av de største fiskerikommunene i Norge.

Bakgrunn

De siste ti årene har det vært jobbet i flere runder for å få utdyping av Ballstad havn inn i Nasjonal Transportplan (NTP).  Den nye regionreformen fra 2020 hvor fylkeskommunene fikk ansvar for fiskerihavnene har vært en medvirkende årsak til at prosjektet på Ballstad ikke har blitt prioritert. Det lyktes heller ikke å komme med i siste runde da NTP for perioden 2022-2033 ble lagt fram 19. mars i år. Som kjent kom to lofotprosjekter med i NTP; Innseiling Røst havn og Innseiling Værøy havn, i tillegg til innseiling Andenes havn.

Muligheten for videre utvikling av fiskeri- og serviceindustri på Ballstad er avhengig av fremtidig utdyping. Det har vært jobbet fra mange hold for å synliggjøre behov og legge til rette for at Ballstad havn skal få nasjonal prioritet. 23. november 2021 på et fellesmøte på Ballstad ble det etablert en ny arbeidsgruppe og ressursgruppe som skal følge opp det videre arbeidet. Figuren under illustrerer den lange prosessen frem til nå og arbeidet videre frem mot ny NTP for perioden 2025-2036.

Prosess

 

Oppdatert 29.06.22 etter at regjeringen har fremskyndt NTP prosessen med ett år.

   

 

Prosjektorganisering

Det er opprettet en arbeidsgruppe og en ressursgruppe som skal følge opp prosjektet

Arbeidsgruppe

 • Vestvågøy kommune, næringssjef, Sigve Olsen (leder av arbeidsgruppa)
 • Vestvågøy kommune, havnesjef, Kjell Jakobsen
 • Ballstad Slip, daglig leder, Roger Abrahamsen
 • Nic. Haug/Norfra, daglig leder Trond Hansen/direktør Bjørg Helen Nøstvold
 • Vest-Lofoten næringsforening, daglig leder, Sten Roger Sandnes
 • Rowenta, Marita Sedeniussen/Thomas Sedeniussen

Mandat for arbeidsgruppa

 • Utarbeide prosessplan
 • Jobbe opp mot offentlig myndigheter
 • Etablere interessentnettverk
 • Behovsavklaring i og rundt havna
 • Informasjonsflyt
 • Koordinere mot andre prosjekter på og utenfor Ballstad

Ressursgruppe

 • Lofoten Marine Oils
 • Lofoten Fish Export
 • Patentslipen
 • Ballstad Fisk
 • Vestvågøy Fiskarlag
 • Vestvågøy kommune, ordfører
 • Vestvågøy kommune, kommunedirektør
 • Vestvågøy kommune, arealplanlegger

Prosjektlogg

Oversikt over aktiviteter i prosjektet:
(klikk på + for å se mer info)

2023-25.01 Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (AP) på Ballstad

Nærings- og fiskeridepartementet hadde havnesjefen blitt forespurt om å arrangere et møte med næringa på Ballstad i forbindelse med ministerbesøk i Vestvågøy/Lofoten. Ca. 25 personer fra næringsliv og kommunen var invitert til Ballstad slip. Andre arrangementer som ministeren hadde på Vestvågøy var et åpent politisk møte i Arbeiderpartiet tirsdag kveld og besøk på videregående skole.

Følgende sentrale punkter ble nevnt av Skjæran under møtet og vil være grunnlag for videre oppfølging i arbeidsgruppa:

 • Kystverkets har fått tilbake mandatet og tilføres ressurser i forhold til fiskerihavnene og deres faglige vurdering og prioritering vil være viktig.
 • Dagens regjering har sterk fokus på lokaldemokrati og den politiske prioriteringen av prosjektet innad i Nordland fylke vil bety mye.
 • Kystverket råder over noen midler som potensielt kan benyttes til prosjekter under 100 millioner. Skjæran så for seg at vårt prosjekt ville overstige dette. Det er likevel fornuftig å sjekke ut med Kystverket om hva som eventuelt ligger i dette.

 

2023-17.01 Brukermøte med Kystverket

Næringslivet og interessenter på Ballstad var invitert til brukermøte for utredning av Ballstad fiskerihavn for NTP 2025-2036. 

Møtet ble avholdet på ungdomshuset på Ballstad hvor i underkant av 40 personer deltok.

Kystverket innledet med informasjon om deres rolle i NTP-prosessen og kommunen presenterte det arbeidet som er gjort i prosjektet og den store aktiviteten  på Ballstad.

Presentasjoner Vestvågøy kommune

Presentasjoner Kystverket

2022-05.12 Arbeidsgruppa møte med Kystverket

Sted: Teams
Tidspunkt: 1300-1400

Til stede fra arbeidsgruppa: Roger Abrahamsen, Kjell Jakobsen, Trond Hansen, Bjørg Helen Nøstvold, Sigve Olsen

Til stede fra KV: Cedric Baum, Vegard Nikolai Haraldseid, (...)

Arbeidsgruppa gikk raskt igjennom arbeidet som er gjort i år samt utviklingsprosjektene i Ballstad havn.

KV informerte om at de nå startet en serie av brukermøter i aktuelle fiskerihavner i forkant av deres prioriteringer i NTP prosessen. Det ble avtalt at møtet på Ballstad skal avholdes tirsdag 17. januar 2022 kl. 10.00 - 14.30. Møtet skal samle næringsdrivende/aktører i havna med følgende program:

 • Velkommen
 • Introduksjon av deltakere
 • Kystverket presenterer NTP prosessen
 • Status Ballstad fiskerihavn
  • Kunnskapsgrunnlag
 • Planlegging og prosjekteringsstatus presentert av kommunen
 • Lunsj kl. 12:00
 • Kystverksted NTP 2025-2036
  • Hva er dagens situasjon i havna?
  • Utfordringer i havna?
  • Fremtidsplaner for havna?
  • Hva skal bygges?
  • Hva skal vi oppnå?
  • Havnas betydning for samfunnssikkerhet og beredskap

Arbeidsgruppa vil finne aktuelt møtelokale (ungdomshuset mest aktuelt) og sende ut informasjon til næringslivet på Ballstad. 

Før møtet vil KV ha en befaring i havna. 

2022-17.11 Lofotrådet har Ballstad høyt prioritert (artikkel LP)

Nylig gikk Lofotrådet og Lofoten Næringsforum ut med en felles uttalelse til regjeringa. Der legger de vekt på at regionen står samlet om viktige samferdselsløft fremover.

– Vi forstår at prioriteringsarbeidet i disse tider er utfordrende. Dersom vi i Lofoten må prioritere mellom prosjektene, vil gjennomføring av Røst og Værøy havner og E10 være førsteprioritet, heter det blant annet i uttalelsen der en argumenterer for å få fortgang i utbedringene av havnene, E10 og ny, felles flyplass.

Mikalsen presiserer nå at det ikke betyr at det mangeårige kravet om dypere havn på Ballstad ikke er på agendaen deres.

Hun sier uttalelsen dreier som å løfte frem prosjekter som har kommet med i Nasjonal transportplan.

- Vi har to havneprosjekter som allerede er inne i NTP, men det nytter ikke i seg selv. De må få bevilgninger over budsjettene. Vi jobber med å få Ballstad havn inn i Nasjonal transportplan.

Dypere innseiling i havnene på Værøy og Røst ble lagt inn i første seksårsperiode i NTP. Det samme er rassikring og utbedring av E10 i Vest-Lofoten. Resten av E10 er ikke prioritert i planens første periode. Heller ikke flyplass ble prioritert.

Mikalsen sier de nå både jobber med å sikre finansering i konkrete vedtak for Værøy og Røst - i tillegg til å få mer samferdsel i Lofoten inn i regjeringas planer.

- Vi reiser til Oslo for å ha møte med Samferdselsdepartementet. Da vil havnene være tema, Ballstad vil være en naturlig del av det - på lik linje med Værøy og Røst.

- Kan det ikke gi en viss signaleffekt, når dere går ut med den uttalelsen slik dere gjør?

- Absolutt ikke. Dette handler mer om at når man er i NTP, da er det ikke bare å juble for det - vi må komme videre. Det handler om at vi ikke får gjennomført prosjektene før vi får bevilgningene. Det er de signalene som ligger i uttalelsen. Vi jobber veldig tydelig med Ballstad. Ballstad havn er høyt prioritert av Lofotrådet og næringsforumet

2022-04.11 Møte i arbeidsgruppa

Sted: Teams
Tidspunkt: 09:30 - 10:30
Tilstede fra arbeidsgruppa: Marita Sedeniussen, Thomas Sedeniussen, Roger Abrahamsen, Kjell Jakobsen, Sigve Olsen, Sten Roger Sandnes, Bjørg Helen Nøstvold

Arbeidsgruppa i aksjon - Thomas på mobil om bord i MS Rowenta på veg til Tromsø for å levere en last med Sild.

Saker:

1. Introduksjon av Bjørg Helen fra Norfra AS som nytt fjes i gruppa. De har akkurat ansatt ny daglig leder i Nic. Haug AS som er Trond Hansen. Han vil delta i arbeidsgruppa fremover. Som en del av presentasjonen av utviklingsprosjekter i Ballstad havn vil Bjørg Helen sende over informasjon om deres utviklingsplaner til Sigve. Hun forteller også at det fra Torskefiskkonferansen i Troms 02.11.22 er de samme signalene om at den mellomstore flåten minsker og det er 28+ som overtar.

2. Roger Informerte om møtet med opposisjonen og posisjonen i fylkestinget. Gruppa er glad for den positive uttalelsen som ble gitt fra tinget i etterkant av møtene. Roger var sammen med vår ordfører og varaordfører og skryter av innsatsen fra våre lokale politikere. Lofot-Tidende hadde blant annet sak om dette 3. september:

3. Sigve viste presentasjonen som er laget av utviklingspotensialet i delen av havna som vi kaller Ballstadlandet havn. Denne skal benyttes for å underbygge behovet og den samfunnsnyttige betydningen av en utdyping. Sendes til utbyggingsavdelingen i Kystverket. Tilsvarende presentasjon skal lages for de andre delene av havna hvor det er pågående og planlagte prosjekter.

4. Sten Roger informerte om hvordan Vest-Lofoten næringsforening har jobbet opp mot nasjonale politikere i forkant av budsjettet. 

Neste møte blir 5. desember kl. 13.00

2022-16.10 Presentasjon under Fylkestinget på Sortland

Ordfører Anne Sand, varaordfører Eva Karin Busch og Roger Abrahamsen var og presenterte Ballstad havn på fylkestinget på Fylkestinget på Sortland Det ble gitt en uttalelse med tverrpolitisk støtte for at Ballstad havn må prioriteres i arbeidet med NTP.

Uttalelse fra Fylkestinget i Nordland 17.10.22 (PDF, 67 kB)

Uttalelsen er oversendt Kystverket 20.10.22

 

2022-27.-28.09 Deltakelse på Kyst- og havnekonferansen 2022

På vegne av arbeidsgruppa deltar Roger Abrahamsen på Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg

2022-16.09 Prosjektmøte arbeidsgruppe + ressursgruppe

Oppfølgingsmøte på Hemmingodden Lodge 16. september kl. 1000-1400. Dette var det første fysiske møtet i prosjektgruppa.

Program for møtet:

 • 1000-1015 Velkommen
 • 1015-1030 Oppsummering aktiviteter siden fellesmøtet på Ballstad 23/11-21
 • 1030-1200 Hvor står vi nå? Status:
  • Prosjekter i havna
  • Områderegulering Ballstad
  • Aktøranalysen
  • NTP-prosessen
  • Næringsforeningens arbeid
 • 1200-1230 Lunsj
 • 1230-1400 Veien videre - arbeid med strategi

Deltakere arbeidsgruppe: Kjell Jakobsen, Roger Abrahamsen, Sten Roger Sandnes, Sigve Olsen

Deltakere ressursgruppe: Jochen Caesar, Eva Karin Busch, Steinar Hope

Presentasjoner og dokumenter fra møtet ligger her...

 

 

2022-12.09 Presentasjon for stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (FRP)

Mandag 12/9 holdt Roger en presentasjon og omvisning på Ballstad Slip for stortingsrepresentant for FRP Dagfinn Olsen. Med fra lokallag var Magnus Ellingsen og Pål Krüger.

2022-05.09 Presentasjon for gruppelederne på fylkestinget

Presentasjon for gruppelederne på fylkestinget i forbindelse med deres besøk i Lofoten. Ballstad slip mandag 5. september kl. 1400 - 1500.

Tilstede fra arbeidsgruppa: Roger Abrahamsen, Sigve Olsen

Politikere som deltok på møtet:

 • Fylkesordfører Kari Anne Bøkstad Andreassen
 • Fylkesvaraordfører Simon Johnsen
 • Gruppeledere: Odd Arnold Skogsholm Ap
 • Kassandra Petsa Frp
 • Aase Refsnes Sv
 • Arne Ivar Mikalsen V
 • Per Gunnar Skotåm R

Visning av området som planlegges utbygd i prosjektet Ballstad Servicehavn. 

2022-05.07 Møte i arbeidsgruppa

Siste arbeidsgruppemøte før sommeren.

Tidspunkt: 1030-1130
Sted: Teams

Tilstede: Marita Sedeniussen, Roger Abrahamsen, Kjell Jakobsen, Michael Pettersen, Sigve Olsen

Saker gjennomgått:

 • Oppfølging av møte med Kystverkets utbyggingsavdeling 4/7
 • Oppfølging av møte med stortingsrepresentant Karianne Bråten 22/6
 • Status aktøranalysen - pågående med ringerunde til de som ikke har svart
 • Aktivitetsplan høsten 2022

Vi starter nå med oppdatering av skisseprosjektet fra forrige runde og med foreløpig mål om at dette skal være klart i løpet av våren 2023.

Dato for prosjektmøte med arbeidsgruppa +  ressursgruppe er satt til 16. september 1000 - 1400.

2022-04.07 Møte med Kystverkets utbyggingsavdeling

I forbindelse med at NTP-prosessen er fremskyndet med ett år fikk vi møte med KVs utbyggingsavdeling i Kabelvåg. Deltakende fra VVK: Kommunedirektør, havnesjef, næringssjef og daglig leder Ballstad Slip. 

Vi informerte om status for Ballstad Havn med utviklingsprosjekter og behov for snarlig utdyping. 

KV informerte om det de hadde av info om NTP-prosessen så langt. Det er fortsatt uklarheter om omfanget av deres rolle, men de skal levere inn sine faglige anbefalinger våren 2024. 

Anbefalingene vil basere seg på vurdering av samfunnsøkonomisk nytteverdi på nasjonalt nivå. Prosjektgruppa for utdyping av Ballstad havn vil gjennom vår pågående aktøranalyse kunne bidra med data som kan være nyttig for KVs arbeid i forhold til vurdering av prosjektet på Ballstad.

Tilbakemeldingen fra KV er at de etter sommeren vil få større klarhet i deres oppdrag/mandat i fiskerihavnene og vi har avtalt å holde kontakt vedrørende dette.

2022-22.06 Møte med stortingsrepresentant Karianne Bråthen (AP)

I forbindelse med besøk på Vestvågøy fikk Bråthen omvisning og presentasjon av Ballstad Slip. Deltakende fra arbeidsgruppa var i tillegg til Roger Abrahamsen også Kjell Jakobsen og Sigve Olsen. Ordfører Anne Sand og varaordfører Eva-Karin Buch var også med på møtet.

Hovedbudskapet var behovet for en snarlig utdyping for at ikke store utviklingsprosjekter skal stoppe opp.

2022-25.05 Utsendelse spørreundersøkelse - aktøranalyse
2022-28.04 Møte i arbeidsgruppa

Tidspunkt: 0900-1000
Sted: Teams

Tilstede fra arbeidsgruppa: Marita Sedeniussen, Thomas Sedeniussen, Roger Abrahamsen, Kjell Jakobsen, Sten Roger Sandnes, Sigve Olsen
Tilstede fra ressursgruppa: Anne Sand, Morten Dyrstad

Oppsummering besøk av Fiskeri- og havministeren 25. mars

Det oppsummeres som et godt opplegg hvor vært budskap kom tydelig frem. Positivt at ministeren hadde satt av så mye tid på Vestvågøy. Kommunedirektør hadde en del relevante innspill rundt politiske beslutningsprosesser og vårt fokus på det grønne skiftet som vi tar med oss i det videre arbeidet. Ministerbesøket er referert i kommunens nyhetsbrev uke 13/22.

Aktørundersøkelsen

Som grunnlag for analyse av samfunnsmessig nytte ved en fremtidig utdyping vil det i løpet av mai bli sendt ut en undersøkelse til næringsaktører med tilknytning til Ballstad. Det ble i møtet presentert et utkast til undersøkelsen som på det nærmeste er klar. Det er ønskelig å få denne kvalitetssikret av Kystverket slik at den innhentede informasjonen er mest mulig relevant for deres videre arbeid i planleggingen av et fremtidig utdypingsprosjekt på Ballstad. 

Ballstadlandet havn - nytt utviklingsprosjekt

Det ble informert om at et arbeid for utvikling av kaiarealer på Ballstadlandet nå er formalisert og prosjektside oppdatert. En fremtidig utdyping vil være viktig for de muligheter som kan åpne her.

 

2022-25.03 Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (AP) på Ballstad

Store deler av arbeidsgruppa var representert under Fiskeri- og havbruksministerens besøk på Ballstad 25. mars. Både under presentasjonen på Ballstad slip og besøket hos Nic. Haug ble det særlig fremhevet at en videre utvikling på Ballstad, også i grønn retning, vil henge tett sammen med staten satsing på fiskerihavnene og en snarlig utdyping av Ballstad havn.

Ministerbesøket er referert i kommunens nyhetsbrev uke 13/22.

2022-14.03 Møte i arbeidsgruppa

Sted: Teams, eventuelt fysisk møte om det skulle være mer hensiktsmessig.
Tidspunkt: 1000-1100
Tilstede: Marita Sedeniussen, Thomas Sedeniussen, Roger Abrahamsen, Kjell Jakobsen, Sigve Olsen

Saker:

Fiskeriministerens besøk på Vestvågøy 25. mars: Det innkalles til møte for koordinering av presentasjon. Deltakere Nic. Haug, Ballstad slip, VVK/ordfører.

Aktørundersøkelsen: Gjennomgang av spørsmålsstilling. Det lages et utkast til spørreskjema som skal være klart til 25/3. Målsetting er at undersøkelsen skal være gjennomført før sommerferien.

2022-14.02 Møte i arbeidsgruppa

Sted: Teams
Tidspunkt: 13:00 - 14:05
Tilstede fra arbeidsgruppa: Marita Sedeniussen, Roger Abrahamsen, Kjell Jakobsen, Sigve Olsen

Saker:

1. Gjennomgang av list over mottakere av undersøkelsen. Disse kategoriene vi ønsker å henvende oss til:

 • Redere som sokner til Ballstad for leveranser eller servicetjenester
 • Leverandører av servicetjenester
 • Kjøpere av råstoff i Ballstad havn
 • Reiseliv på Ballstad

Slik det ser ut nå vil undersøkelsen gå ut til ca. 120 selskaper.

Når vi utformer undersøkelsen vil vi så stor grad som mulig ha i mente informasjonen vi fikk fra KV : «Hva skal en utredning inneholde?».

Før neste møte vil undersøkelsen være klar. 

2. Kommunens arbeid med større utviklingsprosjekter. I formannskapsmøtet 9/2 ble saken «Arbeid med større utviklingsprosjekter - organisering, fremdrift og kjøp av tjenester» behandlet. Saken ble enstemmig vedtatt og det er satt av penger slik:

 
Saken blir endelig behandlet i kommunestyret 15/2-22.

3. Neste møte. Det innkalt til møte 14/3 kl. 1000 - 1100.

2022-11.01 Møte i arbeidsgruppa med deltakelse fra Kystverket

Sted: Teams
Tidspunkt: 10:00 - 11:15
Tilstede fra arbeidsgruppa: Marita Sedeniussen, Thomas Sedeniussen, Sten Roger Sandnes, Roger Abrahamsen, Michael Pettersen, Kjell Jakobsen, Sigve Olsen
Tilstede fra Kystverkets utbyggingsavdeling: Ruben Rostad, Cedric Baum

Saker:

 • Innledning/introduksjon
 • Presentasjon av prosjektside på kommunens nettside
 • Samarbeid med Kystverket i det videre arbeidet
 • Datainnsamling for
  • Aktøranalyse
  • Samfunnsøkonomisk analyse
 • Videre fremdrift og møteplan

Kystverket (KV) var invitert til å delta på dette møtet og hadde på forhånd fått oversendt referat fra fellesmøtet på Ballstad 23/11-21. Målet var informere om vår organisering og fremdrift i prosjektet samt avstemme mot Kystverkets arbeid og mandat.

Ruben Rostad, senioringeniør/porteføljeforvalter og Cedric Baum som jobber med utredning/tidligfaseplanlegging deltok på møtet.

Stikkord fra møtet:

 • Prosjektgruppa presenterte historien og arbeidet så langt.
 • Hurdalplattformen har gitt føringer på at staten igjen skal ha et ansvar i forhold til fiskerhavnene, men KV har ennå ikke fått tildelingsbrev som beskriver detaljer i deres mandat.
 • KV jobber ut fra en tidshorisont som er neste NTP og da kan Ballstad tidligst være inne med oppstart i 2026, hvis Ballstad blir et av de prioriterte prosjektene.
 • Prosjektgruppa jobber ut fra at vi skal ha mest mulig avklart, så tidlig som mulig, om det før dette skulle komme andre politiske prioriteringer som muliggjør å fremskynde oppstart. 
 • Prosjektgruppa fikk innspill i forhold til hvordan KV tenker rundt samfunnsøkonomiske analyser, som vil være nyttig for den videre informasjonsinnhentingen og -bearbeidingen.
 • Som et av de største prosjektene i havna presenterte Ballstad slip sine utbyggingsplaner for Ballstad Servicehavn som innbefatter et behov for utfylling av om lag 60.000 m3 masse. Ideelt sett er det et ønske om å kunne kjøpe masser fra en utdyping framfor å hente maser utenfra, med de ekstra kostnader og miljømessige implikasjoner det kan ha. Deres utbygging og fremtidig utdyping må også avstemmes slik at det ikke blir noen problemer/tekniske konflikter.
 • På spørsmål svarte KV at det ikke finnes noen ordninger for forskuttering av arbeid, slik at feks. masser hentes fra utdypingsområdet nå og at arbeidet senere kompenseres av det fremtidige utdypingsprosjektet.
 • Prosjektgruppa har Cedric Baum som kontaktperson i KV fremover. Han vil holdes orientert om arbeidet som gjøres i Vestvågøy og kan konsulteres underveis.

Prosjektgruppa vil takke Ruben og Cedric for å velvillig ha deltatt og kommet med gode avklaringer i forhold til det videre arbeidet. 

Nest møte i arbeidsgruppa avholdes 14. februar kl. 1030.

2021-20.12 Møte i arbeidsgruppa

Konstituerende møte på teams med gjennomgang av mandatet for gruppa og planlegging av videre arbeid. 


Over nyåret vil vi gå i gang med aktørkartlegging og informasjonsinnhenting med tanke på samfunnsøkonomisk analyse og hvilke behov de ulike aktørene har i havna. Vi vil da oppdatere informasjon som er presentert i tidligere skisseprosjekt. Målet er å ha en full oversikt i løpet av 1. kvartal 2022.

Kystverket har fått informasjon om vår organisering og videre arbeid. Kystverket har samtidig fått invitasjon til å delta på neste arbeidsgruppemøte 11/1-22. 

2021-23.11 Fellesmøte på Ballstad - oppstart prosjekt

Aktuelle aktører i havna var invitert til møte for å formalisere videre prosjekt for oppfølging av utdyping Ballstad havn.

 

2021-23.09 Møte med Kystverkets utbyggingsavdeling

Vest-Lofoten næringsforening inviterte Kystverket, representanter for næringsdrivende i havna og Vestvågøy kommune til møte for å sette fokus på hva som må til for å få inn Ballstad på neste rullering av NTP i 2025.

 

Fra Kystverket deltok Jostein Moe, leder Kystverkets utbyggingsavdeling og porteføljeforvalter Ruben Rostad, begge med kontorsted Kabelvåg. Rostad har ansvaret for utbyggingsprosjektene som er med i nåværende NTP og for fremtidige prosjekter.

Videre deltok Roger Abrahamsen ved Ballstad Slip, Sten Roger Sandnes og Søren Fredrik Voie fra Vest-Lofoten næringsforening, Svein Arctander hos Nic. Haug As og Sigve Olsen næringssjef i Vestvågøy kommune (Havnesjef Kjell Jakobsen var på reise).

Rostad opplyste at de 24. september, altså dagen etter vårt møte, ville starte det formelle arbeidet med prosessen frem mot innlevering av sine prioriteringer høsten 2024. Han understreket at det ville måtte gjøres et nytt og grundig utredningsarbeid hvor nytteverdien av hele tiltaket må beregnes. Herunder kommer muligheter for eksiterende og fremtidig næring, til sjøs og på land, sikkerhet og miljømessige aspekter. En høy samfunnsmessig nytteverdi vil være positivt for prioriteringer blant Kystverkets tiltak. Det vil telle i positiv retning at det er avklarte reguleringsplaner i området. 


Relaterte prosjekter

Prosjekter som relaterer seg til arbeidet for utdyping av Ballstad havn, herunder også prosjekter som skal være med på å bidra til måloppnåelse for Lofoten de grønne øyene 2030.

 • Ballstadlandet havn - Potensiale for 185m sammenhengende kommunal kai
 • Ballstad servicehavn - Utbygging av Ballstad slip og etablering av kommunal havneinfrastruktur
 • Nic. Haug/Norfra - Utbygging av kai og landanlegg
 • CASES - Kanadisk forskningsprosjekt for overgang til fornybar energi i lokalsamfunn, hvor UiT (ARC senter for bærekraftig energi og håndtering av klimagasser) er norsk partner og Ballstad ett av forskningsstedene.
 • ZeroKyst - FoU prosjekt som vil bidra til 50 % utslippskutt fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030. Ballstad Slip er partner for bygging av hybrid- og nullutslipp drivlinjer på fiskefartøy.

Dokumenter

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post