Viktig melding

Ballstadlandet havn

Prosjektperiode: 2022 - 2023. Vestvågøy kommune tok april 2022 initiativ til å samle kaieiere i ytre del av Ballstadlandet med tanke på fremtidig utvikling av havneinfrastruktur i området. 


Prosjekteier: Vestvågøy kommune
Ansvar: Havn
Prosjektperiode: april 2022 - desember 2023 
Prosjektleder:  Sigve Olsen
Type: Forstudie
Status: Pågående


Målsetting

Utarbeid skisse for muligheter som ligger i en fremtidig etablering av kommunale kaier med kapasitet for store fartøy. Avklare grunnlag for igangsettelse av et forprosjekt.

Bakgrunn

Prosjektet er politisk forankret i KS-sak 009/22, 15. februar 2022 og KS-sak 085/21, 26. oktober 2021

For Vestvågøy kommune er det viktig å planlegge for en helhetlig utvikling av havneområdet og har derfor tatt initiativ til å samle de næringsdrivende som eier kaiene. Dette er:

  • Kaikanten Delikatesser AS
  • Rowenta Eiendom AS
  • Ballstadodden Eiendom AS

Rowenta AS har i 2022 kjøpt sitt kaianlegg og har planer om å gå i gang med utbygging av kai på sin eiendom mellom Kaikanten AS og oljesenteret. Det er viktig at denne utbyggingen harmoniserer med en fremtidig havneutbygging. 

Beskrivelse

Vestvågøy kommune har fått utarbeidet en skisse som viser kaipotensialet i området.

Skissen er laget for at Rowenta Eiendom AS skal kunne tilpasse sin utbygging slik at fremtidig utbygging kan gi en sammenhengende kaifront med potensiale for å ta imot større fartøy.

Skissen har total kailengde på 181,5 m med utbyggingsareal på 1032 m2.

Kaikanten Delikatesser AS (1)
Kailengde: 41 m
Area: 227 m2

Rowenta Eiendom AS (2)
Kailengde: 42,3 m
Area: 266 m2

Ballstadodden Eiendom AS (3 og 4)
3) Prosjekt «Ballstadlandet Brygger»
4) Oljesenteret
Kailengde: 98,2 m
Area: 539 m2

Som vist er det potensiale for sammenhengende kai på rundt 180 meter innenfor eiendommene til de tre private aktørene. Det er skissert at en fremtidig utbygging vil kunne skje i samarbeid med Vestvågøy kommune og at det blir et kommunalt kaianlegg/allmenning. 

Det fremtidige anlegget vil gi mulighet for mottak av større skip. Det er i utdypingsprosjektet for Ballstad havn utarbeidet en skisse som viser noe av potensialet for mottak av skip:

Snusirkel skip 140m til Ballstadlandet havn

Realisering og full utnyttelse av et slikt kaianlegg må sees i sammenheng med utdyping av Ballstad havn og de andre havneutviklingsprosjektene på Vestvågøy.

Prosjektlogg

Dokumenter/linker

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 48 15 50 03