Viktig melding

Ballstad Servicehavn - etablering nye kommunale kaier

Prosjektperiode: 2022-2024. Ballstad Slip skal utvide sitt industriområde med ny sliphall, båtheis og oppstillingsplasser for båter. Vestvågøy har behov for mer offentlig kai og partene har inngått avtale om samarbeid for utvikling av kommunal infrastruktur i samme område.

Prosjekteier: Vestvågøy kommune
Ansvar: Havn
Prosjektperiode: Februar 2022 - desember 2024
Prosjektleder:  Asbjørn Horn
Type: Forprosjekt
Status: Pågående

Målsetting

Resultatmål

Plan og finansiering for etablering av kaiplasser med basefunksjoner og energi-hub for større fiskefartøy, for mindre fartøy og fritidsflåten.

Effektmål

Bidra til å utvikle konkurransekraften i industrien på Vestvågøy. 

Bakgrunn

Ballstad Slip jobber med tilrettelegging av nye industriarealer for utvidelse og videre drift. I tillegg til større arealer i form av fyllinger i sjø, vil det også åpnes for en ny skipshall innenfor området. 

Vestvågøy kommune har behov for mer offentlig kaiplass, og man har som hensikt å tilrettelegge for dette innenfor planområdet. Kaiplassene vil i hovedsak være for fiskefartøy, men det vil også legges til rette for fritidsfartøyer.

Det vil være hensiktsmessig meden etappevis utvikling av området, hvor trinn én vil være etablering av slipens funksjoner, og trinn to vil være etablering av det kommunale kaiområdet. 

Detaljreguleringsplanen for området ble godkjent av kommunestyret 26. oktober 2021 og Ballstad Slip har en en  felles intensjonsavtale om utvikling av området.

Det vil være naturlig å knytte prosjektet opp mot utvikling innen grønn energi for fiskeflåten og prosjekt for utdyping av Ballstad havn.

Prosjektet er forankret i KS-sak 009/22, 15. februar 2022 og KS-sak 085/21, 26. oktober 2021.

Beskrivelse

Kommunale kaier i forbindelse med utbygging av Ballstad Servicehavn har et potensiale for ca. 100 meter kai for større fartøy, samt 2 flytebrygger for den mindre fiskeflåten og fritidsbåter (80 m + 60 m).

 

En tegnet skisse som viser området for Ballstad servicehavn.  - Klikk for stort bildeSkisse over utviklingsprosjektet.Kart reguleringsplan med inntegnet potensielt kommunal kaiareal. Lilla farge er næringsområde Ballstad Slip. Området utenfor er kommunalt.

 

Prosjektlogg

 

Prosjektorganisering

Det er opprettet en arbeidsgruppe for å følge opp prosjektet.

Arbeidsgruppe

  • Asbjørn Horn, rådgiver tomt- og eiendomsutvikling (leder)
  • Kjell Jakobsen, havnesjef
  • Jochen Caesar, arealplanlegger
  • Sigve Olsen, næringssjef
  • Roger Abrahamsen, daglig leder Ballstad Slip

Mandat arbeidsgruppe

  • Koordinere aktiviteter mellom Ballstad Slip og Vestvågøy kommune
  • Oppfølging av samarbeidsavtale
  • Koordinere opp mot andre utviklingsprosjekter på Ballstad og Vestvågøy.
  • Informasjonsarbeid

Dokumenter/linker

Kontakt

Asbjørn Horn
Rådgiver eiendom/grunnerverv
E-post
Telefon 76 05 60 91
Mobil 95 11 40 30