Viktig melding

Høring og offentlig ettersyn - områderegulering Ballstad havn - Planid 1860 201802

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 13.6.2023 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 1.september 2023.

Områdereguleringsplan Ballstad havn

FO-sak 045/23

PlanID: 1860 201802       

ArkivID: 18/82

Multiconsult har bistått Vestvågøy kommune med utarbeidelse av områdereguleringsplan Ballstad havn.

Hovedhensikt med planen er utdyping av havna for å sikre Ballstad som viktig fiskerihavn.
Videre legger planen til rette for:

  • nye næringsarealer (NÆ2, NÆ4, NÆ7b og c, NÆ8 – NÆ11 og NÆ13) og arealer for kombinert bebyggelse (KBA6, KBA7b-d og KBA13) på områder som skal fylles ut i forbindelse med utdypingen.
  • kombinert bebyggelse på Hjellskjæret (område KBA 13 og 14) samt noen boliger (B40). Her er planlagt utfyllingsområde redusert i forhold til forprosjektet etter ønske fra grunneier.
  • inntil 12 nye boliger ved Gjerneshaugen (område B12-B14)
  • fremtidig G/S-veg eller fortau langs fv.818 Ballstadlandet, hvor vegformål er utvidet og tilpasset reguleringsplanen Reineholmen. Etablering av G/S-veg vil kreve detaljregulering og prosjektering.
  • nye kai arealer
  • nye småbåthavn og småbåtanlegg

 

Plandokumenter:

1.gangsbehandling Områderegulering Ballstad havn (PDF, 106 kB)

Planbeskrivelse 7.6.23 (PDF, 9 MB)

Plankart Ballstad havn - høringsdokument (PDF, 11 MB)

Planbestemmelser 7.6.23 (PDF, 145 kB)

ROS-analyse rev. 13.06.19 (PDF, 2 MB)

Konsekvensvurdering naturmangfold (PDF, 6 MB)

Notat naturmangfold (PDF, 5 MB)

grunnundersøkelse (PDF, 2 MB)

Oversendelse av rapport fra marinarkeologisk befaring områder (PDF, 9 MB)

Øvrige dokumenter:

område B12-B14 - Gjerneshaugan_1_1000_situasjonsplan (PDF, 191 kB)

område B12-B14 - Gjerneshaugen - Illustrasjoner (PDF, 2 MB)

område KBA2 - Ballstadlandet brygger - mulighetsstudie (PDF, 19 MB)

område KBA13-14, B40 Gullholmen-Hjellskjæret - mulighetsstudie (PDF, 14 MB)

område NÆ9-NÆ11 Gjermesøya -Konseptskisse_VÅG Lofoten AS (PDF, 3 MB)

 

Plankartet kan også sees i kommunens kartprogram på nett: Publikumsklient Vestvågøy (kommunekart.com) - velg "reguleringsplan under behandling" under "kartlag" og zoom deg inn til Ballstad.

 

Planforslaget vil ligge ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 5.7.2023 til 1.9.2023.

Merknader til planforslaget må merkes med saksnummer 18/82 og sendes skriftlig innen 1. september 2023 til:

postmottak@vestvagoy.kommune.no   eller    Vestvågøy kommune

                                                                                              P.b. 203

                                                                                              8376 LEKNES