Hauklandstranda

Haukland på yttersida av Vestvågøy har 12 fastboende. Området er kjent for å ha en av Norges vakreste strender, og lokalbefolkningen på Vestvågøy har i alle år hatt dette som et av sine favoritt utfartssteder på solrike dager. Turistene har fått opp øynene for stranda, og parkeringsplassen benyttes flittig som utgangspunkt for turer rundt Veggen eller på Mannen.

Eierskap og forvaltning

Hauklandstranda er ett av tre statlig sikrede friluftsområder på Vestvågøy og er eid av Miljødirektoratet og Vestvågøy kommune. Målet er å sikre at attraktiv natur forblir tilgjengelige friluftslivsområder for befolkningen.

Klikk for stort bildeHauklandstranda statlig sikrede friluftsområdeFriluftsloven ligger til grunn for forvaltningen av området og det er også gitt ut en håndbok for forvaltning fra Direktoratet for naturforvaltning. 

Det er ikke tillatt med Camping (oppsetting av større telt eller plassering av campingvogn/bobil). Det er mulighet for telting i området (uorganisert oppsetting av vandretelt o.l. for kortere periode, hvis teltingen ikke fortrenger allmennhetens bruk av området.).

Servicetilbud for besøkende

  • Toaletter og omkledningsrom i sommersesong
  • Vask m/kaldt vann i sommersesong
  • Parkeringsplasser øvre og nedre plan (høydebegrensning)
  • Søppelstasjon for glass/metall og restavfall
  • Servicepunkt med café og utleie av utstyr for vannaktiviteter

Vedlikehold kulturlandskap

Gresslettene rundt stranda slites av været og bruken av området, spesielt telting. Norsk Landbruksrådgivning har i flere år fulgt opp området for å sikre best mulig tilvekst. Leitebakken beitelag har satt opp gjerder i området som hindrer sau å komme ned på strandområdet, med de konflikten dette kan skape. Samtidig er det viktig for kulturlandskapet at sauene slipper til området både før og etter sommersesongen.

Området Uttakleiv/Haukland/Vik har den viktige naturtypen naturbeitemark på kalkrik grunn. Denne naturtypen er avhengig av innsatsen fra beitedyrene for å kunne bestå og i fjellsidene gjør beitedyrene en viktig jobb for å hindre gjengroing av de gressdekte fjellsidene som er så karakteristisk for landskapet. 

Tilrettelegging turveier

Hauklandstranda er utgangspunkt for de samme turene som fra Uttakleiv. Det er beregnet at omlag 80.000 benytter Haukland som utgangspunkt for turer i området Uttakleiv/Haukland i løpet av året. Den gamle ferdavegen fra Uttakleiv til Haukland står på Nasjonal verneplan for veger og det jobbes for at veien på Hauklandssida skal kunne settes i historisk stand.

Spesielle naturforhold

Gressletta nedenfor øvre parkeringsplass er forhøyet fra det opprinnelige landskapet som følge av at det er lagt fyllmasser fra drivingen av tunnelen mellom Haukland og Uttakleiv.

Gressletta på stranda under fjellet Mannen og deler av nedre parkeringsplass er innenfor fareområde for ras/steinsprang og det skal ikke etableres faste installasjoner innenfor faresonen. Besøkende informere om faren ved skilt i området.

Finansiering av tiltak

Etter at Lofoten fikk turistboomen i 2017 har Vestvågøy kommune jobbet aktivt i samarbeid med lokale initiativtakere til å bedre sanitærtilbudet og kvaliteten på tilbudet på Hauklandstranda. I 2019 har Nordland fylkeskommune og Vestvågøy kommune i fellesskap satt av midler til oppgradering av septikanlegg, utskifting til vannbesparende toaletter, etablering drikkevannsanlegg og installasjon av søppelkonteinere. Sommeren 2018 ble det gjort utbedringer av parkeringsarealet, hvor det blant annet ble laget høydebegrensning til nedre plan for å unngå at plassen fylles av bobiler. 

Vestvågøy kommune og lokale initiativtakere har i svært mange mange år jobbet for å få etablert et servicebygg i samarbeid med Nasjonal Turistveg. Prosjektet har vært gjennom mange faser opp gjennom årene og pr nå er det på grunn av kostnadsbildet og fremdrift mest nærliggende for Vestvågøy kommune å kjøre prosjektet i egen regi. Mangelen på fremdrift har gjort det helt nødvendig å etablere et midlertidig anlegg på stranda.

Priser

Det er ingen betaling for parkering eller bruk av sanitæranlegg. På grunn av områdets forvaltningsstatus er det ikke samme mulighet å ta betalt for bruk av området som på annen privat grunn. Dette er utfordrende i forhold til midler til drift og ettersyn av området, som går direkte på kommunens driftsbudsjett.

Kontaktinformasjon

Utviklingstiltak: Vestvågøy kommune, næringssjef Sigve Olsen, 48155003
Miljø: Vestvågøy kommune, miljøfaglig ansvarlig Martine Horn Gjernes, 76056127
Drift og vedlikehold: Vestvågøy kommune, Eiendomsdrift v/Arild Jakobsen, 47845588
Lokal kontakt servicepunkt: Ole Kristian Fjelltun-Larsen, 41510255

Referanser og dokumentasjon

Bilder

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde


 

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Telefon 76 05 62 29
Mobil 481 55 003

Besøkssteder

Steder som har særskilt oppfølging fra Vestvågøy kommune i besøksforvaltningssammenheng:

Uttakleiv
Hauklandstranda
- Eggum (info kommer)
- Unstad (info kommer)