Hauklandstranda

Haukland på yttersida av Vestvågøy har 12 fastboende. Området er kjent for å ha en av Norges vakreste strender, og lokalbefolkningen på Vestvågøy har i alle år hatt dette som et av sine favoritt utfartssteder på solrike dager. Turistene har fått opp øynene for stranda, og parkeringsplassen benyttes flittig som utgangspunkt for turer rundt Veggen eller på Mannen.

Eierskap og forvaltning

Hauklandstranda er ett av tre statlig sikrede friluftsområder på Vestvågøy og er eid av Miljødirektoratet og Vestvågøy kommune. Målet er å sikre at attraktiv natur forblir tilgjengelige friluftslivsområder for befolkningen.

Klikk for stort bildeHauklandstranda statlig sikrede friluftsområdeFriluftsloven ligger til grunn for forvaltningen av området og det er også gitt ut en håndbok for forvaltning fra Direktoratet for naturforvaltning. 

Det er ikke tillatt med Camping. Camping defineres som oppsetting av større telt,eller plassering av campingvogn/bobil. Det er mulighet for telting i området. Telting defineres som uorganisert oppsetting av vandretelt o.l. for kortere periode, hvis det ikke fortrenger allmennhetens bruk av området.

17. juni 2020 ble forslag til friluftsforskrift for Hauklandstranda behandlet i formannskapet og vedtatt lagt ut på offentlig høring i perioden 23/6 - 23/8. Forskriften vil regulere hvor det er lov å plassere telt i området.

Servicetilbud for besøkende

  • Toaletter og omkledningsrom i sommersesong
  • Vask m/kaldt vann i sommersesong
  • Parkeringsplasser øvre og nedre plan (høydebegrensning)
  • Søppelstasjon for glass/metall og restavfall
  • Servicepunkt med café og utleie av utstyr for vannaktiviteter

Vedlikehold kulturlandskap

Gresslettene rundt stranda slites av været og bruken av området. Norsk Landbruksrådgivning har i flere år fulgt opp området for å sikre best mulig tilvekst. Leitebakken beitelag har satt opp gjerder i området som hindrer sau å komme ned på strandområdet, med de konflikten dette kan skape. Samtidig er det viktig for kulturlandskapet at sauene slipper til området både før og etter sommersesongen.

Området Uttakleiv/Haukland/Vik har den viktige naturtypen naturbeitemark på kalkrik grunn. Denne naturtypen er avhengig av innsatsen fra beitedyrene for å kunne bestå og i fjellsidene gjør beitedyrene en viktig jobb for å hindre gjengroing av de gressdekte fjellsidene som er så karakteristisk for landskapet. 

Tilrettelegging turveier

Hauklandstranda er utgangspunkt for de samme turene som fra Uttakleiv. Det er beregnet at omlag 80.000 benytter Haukland som utgangspunkt for turer i området Uttakleiv/Haukland i løpet av året. Den gamle ferdavegen fra Uttakleiv til Haukland står på Nasjonal verneplan for veger og det jobbes for at veien på Hauklandssida skal kunne settes i historisk stand.

Spesielle naturforhold

Gressletta på stranda under fjellet Mannen og deler av nedre parkeringsplass er innenfor fareområde for ras/steinsprang og det skal ikke etableres faste installasjoner innenfor faresonen. Besøkende informere om faren ved skilt i inngangen til området.

Tiltak i området

Etter at Lofoten fikk turistboomen i 2017 har Vestvågøy kommune jobbet aktivt i samarbeid med lokale initiativtakere til å bedre sanitærtilbudet og kvaliteten på tilbudet på Hauklandstranda. Det er etablert nye søppelkonteinere og gjort noen utbedringer av parkeringsarealet, hvor det blant annet ble laget høydebegrensning til nedre plan for å unngå at plassen fylles av bobiler. 

Hovedutfordringen har vært toalettanlegget fra 70-tallet som ikke holder standard og hvor driftskostnadene er svært høye. Det vil høsten 2020 komme et nytt, midlertidig, toalett i påvente av permanent servicebygg.

Det har i flere år vært jobbet for å få etablert et servicebygg i samarbeid med Nasjonal Turistveg. Prosjektet har vært gjennom mange faser opp gjennom årene og våren 2020 foreligger det et skisseprosjekt (PDF, 4 MB) fra arkitekt, og målet er at prosjektet kan være realisert i løpet av 2023.

Priser

Det er ikke påkrevd å betale for parkering, men fra sommeren 2020 er det etablert en frivillig betalingsordning, organisert via grendelaget. Det er informasjon på tavler i området om at betalingen går til å bevare og vedlikeholde området til glede for alle.

Klikk for stort bildeOrdningen er innført i samråd med Miljødirektoratet og i samarbeid med Vestvågøy kommune.

Kontaktinformasjon

Utviklingstiltak: Vestvågøy kommune, næringssjef Sigve Olsen, 481 55 003
Drift og vedlikehold: Vestvågøy kommune, Eiendomsdrift v/Arild Jakobsen, 478 45 588
Lokal kontakt servicepunkt: Ole Kristian Fjelltun-Larsen, 415 10 255

Referanser og dokumentasjon

Bilder

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde


 

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Mobil 481 55 003

Besøkssteder

Steder som har særskilt oppfølging fra Vestvågøy kommune i besøksforvaltningssammenheng:

Uttakleiv
Hauklandstranda
Eggum
- Unstad