Viktig melding

Uttakleiv

Uttakleiv, ei sjarmerende bygd vendt ut mot storhavet. Omkranset av fjell, kjent for sin vakre strand og populært utfartssted for å se midnattsolen, både blant lokale og tilreisende. Bygda har 21 fastboende og hovednæring er landbruk, med to aktive bønder og om lag 320 vinterforede sauer.

Eierskap og forvaltning

Området er privateid av bøndene i bygda og Uttakleiv grendelag har lagt ned mye arbeid når det gjelder tilrettelegging for besøkende. Grendelaget har mottatt priser og positiv omtale i både nasjonal og internasjonal presse. Tilretteleggingen på Uttakleiv er også brukt som eksempel på god besøksforvaltning. Det er utført telling og beregninger som viste at området Uttakleiv Haukland ble besøkt av over 250.000 personer i 2018, noe som gjør at det er helt nødvendig med tett og god oppfølging av trafikk og bruk av området.

Servicetilbud for besøkende

  • Toalett (helårlig)
  • Parkeringsplasser
  • Rasteplass
  • Vask m/kaldt vann i sommersesong
  • Bobiltømming hele året med kapasitet på 100.000 liter
  • Søppelstasjon for glass/metall og restavfall med kapasitet på 14.000 liter
  • Sommerverter med ansvar for anvisning av parkering og informasjon

Vedlikehold kulturlandskap

Storhavet vasker ut sand og jord hver vinter samtidig som det er belastning fra de mange tusen besøkende. Det drives aktiv erosjonskontroll og kultivering av gressområder for å ivareta kulturlandskapet og muliggjøre bruk av området.

Området Uttakleiv,/Haukland Vik har den viktige naturtypen naturbeitemark på kalkrik grunn. Denne naturtypen er avhengig av innsatsen fra beitedyrene for å kunne bestå og i fjellsidene gjør beitedyrene en viktig jobb for å hindre gjengroing av de gressdekte fjellsidene som er så karakteristisk for landskapet. 

 I 2015 fikk grendelaget Vestvågøy kommunes miljøpris, i 2017 Nordland fylkes kulturlandskapspris og i 2019 den nasjonale kulturlandskapsprisen for det arbeidet de har lagt ned.

Tilrettelegging turveier

Det er lagt til rette for en litt annerledes spasertur på den gamle Ferdavegen til Haukland. Turen deles inn i 3 deler og på disse 3 ferdavegene er det til sammen plassert ut 22 QR-kode skilt med gamle bilder, historier og musikk.

  • Del 1: Den gamle Ferdavegen over fjellet Uttakleiv-Haukland ble åpnet 17.oktober 1902 og er bygd av folket på Uttakleiv.
  • Del 2: Den gamle Ferdavegen Uttakleiv-Haukland rundt fjellet Veggen. Der starter utbyggingen av veien i 1932 og ble åpnet i 1947, også bygd av folket på Uttakleiv.
  • Del 3: Tunellen gjennom fjellet Mannen hvor arbeidet startet i 1996 og åpnet i 1998.

Sommeren 2023 starter første fase i en oppgradering av Ferdavegen (del 1) på Uttakleiv-sida. Dette er et prosjekt som grendelaget har i samarbeid med Statens vegvesen, Norsk vegmuseum. Fase 2 av vedlikeholdsarbeidet er å reparere vegen på Haukland-sida. Det jobbes med praktiske avklaringer og finansiering av denne delen av arbeidet.

28. oktober 2023 mottok “De gamle ferdavegene Uttakleiv-Haukland” v/Uttakleiv grendelag kvalitetsmerket Olavsrosa fra stiftelsen Norsk kulturarv. 

Olavsrosa er i form av en valknute og symboliserer stor respekt for fortida, men også glede, nytte og spennende opplevelser i dag.

Spesielle naturforhold

Sommeren 2018 gikk det et steinras som medførte stenging av parkeringsområdet. Geologer har vurdert rasfaren og området nærmest bom ved gammelveien kan nå benyttes til korttidsparkering.

Uttakleiv har en koloni med Sandsvaler på oversiden av veien mot fjellet. Dette området er markert med sperrebånd og ferdsel er forbudt da det forstyrrer fuglene og ødelegger reirene som er huler i sanden. I samarbeid med Birdlife Norge, lokallag Lofoten, jobber grendelaget med tiltak for å sikre hekkeplassene for disse fuglene.

Priser

Grendelaget finansierer vedlikehold, søppel-/slamtømming og tilrettelegging gjennom betaling for adgang til friluftsområdet, i henhold til Friluftsloven §14. Destination Lofoten har lagt ut info om priser på sine nettsider.

Kontaktinformasjon

Uttakleiv Grendelag, Ivar Andersen (leder), +47 913 36 215 eller Eldar Stig Andersen, +47 458 91 804
Vestvågøy kommune, Sigve Olsen, næringssjef, leder besøksforvaltningsgruppa, 481 55 003

Referanser og dokumentasjon

Bilder

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Navnet Uttakleiv

Navnet har vært Uttakleiv fra ca. 1900 og til i dag. Går vi tilbake til Erkebiskopen Aslak Bolt da han skrev sin jordebok i 1432/1433 som var den første boniteringen/verdifastsettelsen av jord over det ganske land som skulle være grunnlaget for utregningen av tiende (dagens eiendomsskatt/formueskatt) ble Uttakleiv nevnt som Utan Kleiff. Navnet er avledet av: Uttakleiv = utenfor/vestafor klippen - der klippen er det steile fjellet Veggen som går rett i havet. Senere ble det Udan Kleifar, Uden Kleff, Ytterkleff og fra ca. 1720 til ca. 900 Yttre Klev. (Kilde: Eldar Andersen)

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 48 15 50 03

Besøkssteder

Steder som har særskilt oppfølging fra Vestvågøy kommune i besøksforvaltningssammenheng (klikk på link for info):

Uttakleiv
Hauklandstranda
Eggum
- Unstad