Viktig melding

Friluftsforskrift for Hauklandstranda vedtatt

Kommunestyret vedtok 20.10.2020 friluftsforskrift for Hauklandstranda. 

 

Hauklandstranda er ett av tre statlig sikrede friluftsområder på Vestvågøy og er eid av Miljødirektoratet og Vestvågøy kommune. Målet er å sikre at attraktiv natur forblir tilgjengelige friluftslivsområder for befolkningen.

Vestvågøy kommune har i flere år jobbet med legge forholdene til rette slik at området ikke blir nedslitt, tilgriset og utilgjengelig for egne innbyggere. Det er i samarbeid med lokale aktører gjort tiltak i forhold til tilrettelegging, parkering og annen skjøtsel.

Det vil i løpet av høsten 2020 komme en forbedret toalettløsning som både skal gi et bedre tilbud til besøkende og også være kostnadsbesparende - i perioden frem til et planlagt permanent servicebygg er på plass.

I arbeidet med besøksforvaltningen i området har man sett det som nødvendig å regulere telting på Hauklandstranda. Dette for å redusere slitasje på sårbart landskap og for å åpne opp området slik at det blir mer tilgjengelig og innbydende for besøkende. En stor del av området er også innenfor definert rassone og derav ikke tilrådelig å benytte som teltplass.

I kartvedlegget til forskriften er det anvist et område hvor det vil legges til rette for telting. Høringsinnspill påpeker at en bør legge til rette for universell utforming slik at området blir tilgjengelig også for bevegelseshemmede.

Under den politiske behandlingen ble det påpekt at området for telting var for lite, med tanke på hvor populært det er for turister, men og for egne innbyggere. Det ble fremmet et oversendingsforslag hvor administrasjonen blir bedt om å vurdere utvidelse av området. Dette vil det være naturlig å gjøre når planlagt infrastruktur, toaletter, vann og avløp, kommer på plass. Forskriften vil evalueres jevnlig og kunnen revideres i takt med de erfaringer som gjøres og behov som oppstår.

Forskriften vil bli en del av regional friluftsforskrift for Lofoten som Lofoten friluftsråd arbeider med på vegne av kommunene.

Friluftsforskriften trådte i kraft 20.10.2020 etter kommunestyrets behandling og vedtak i sak 094/20. Forskriften kan lastes ned her... (PDF, 2 MB)

Les også mer om besøksforvaltningen på Hauklandstranda her...


Friluftsforskrift for Hauklandstranda

 

Formål

Forskriften skal bidra til å styrke besøksforvaltningen i Lofoten og fremme mulighetene for naturvennlig friluftsliv til glede for alle. Reguleringen skal bidra til å forebygge skader på naturverdiene, og opprettholde ro og orden.

Virkeområde

Hauklandstranda Vestvågøy kommune, innenfor det statlig sikrede friluftsområdet. Se kartvedlegg datert 27.05.20.

Reguleringer

Område A1 og A2: Telting forbudt hele året

Lovhjemmel

Friluftsloven § 15. (Regulering av ferdsel på visse friluftsområde)

Referanse friluftsforskrift for Lofoten

Pkt. 6.1 Områder med teltforbud

Begrunnelse

Verne om sårbart kulturlandskap og planteliv. Fremme turlyst og helsefremmende aktiviteter utendørs. Sørge for  gode sanitære forhold og orden.  Sikre tilgjengelighet til området og hindre at utstrakt telting fører til at allmennhetens bruk fortrenges. Være i forkant av økende turisme og besøk til området. Ledd i helhetlig destinasjonsutvikling og besøksforvaltning i Lofoten.

Dispensasjon

Vestvågøy kan etter søknad gi dispensasjon fra reguleringene i denne forskriften.

Overtredelse

Overtredelser av friluftslivsforskriften kan bli politianmeldt. Overtredelse kan medføre bortvisning fra området og straffeansvar etter friluftslovens § 39.

Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft etter høring og endelig politisk vedtak.