Besøksforvaltning

Nordland fylkeskommune har i 2018 startet et 3 - 5 årig prosjekt for besøksforvaltning i Nordland, som omfatter reiselivsregion Lofoten, reisemål Vega og besøkspunkt Svartisen/Meløy. Vestvågøy kommune samarbeider med fylkeskommunen i forhold til arbeidet i Lofoten.

Reiselivet vokser enormt internasjonalt og reiselivsnæringen spås å vokse med 50% innen 2030.

Problemstillinger

Hvordan forbereder vi oss på mer besøk? Kan vi påvirke utviklingen og styre hvem som skal komme til oss? Vi ønsker å fortelle gjestene hvordan de kan oppleve områdene våre på en bærekraftig måte. Hvordan informerer vi best, både før de kommer og mens de er her? Mange landskapsområder er viktige for både lokalbefolkning og tilreisende. Hvordan tar vi vare på disse i arealplanleggingen? Hvordan kan små og store lokalsamfunn være med å styreutviklingen? Hva er de gode løsningene for søppel, toaletter og parkering? Hva kan vi lære fra andre deler av verden? Kan reiselivsnæringen selv engasjere seg i utviklingen av en ansvarlig turisme? Hva vil være relevante reiselivsstrategier for oss i tiden framover?  

Målsetting

Dette er problemstillinger og spørsmål som prosjektet skal jobbe med. Målet er at besøksforvaltning skal bli et  verktøy for kommuner og andre regionale aktører som sikrer en strategisk og god besøksforvaltning. Opplevelsen skal være god både for besøkende og fastboende, samtidig som den lokale verdiskapingen blir størst mulig. Dette er et pilotprosjekt som skal utvikle en metodikk som kan brukes som verktøy i kommuner som ønsker å satse på besøksnæringer.

Kontaktpersoner i Nordland fylkeskommune

Hanne Lykkja, prosjektmedarbeider Lofoten, kontorsted Leknes, 482 72 152, hanlyk@nfk.no
Ann Heidi Hansen. prosjektleder, kontorsted Bodø, 476 56 212, annhan1@nfk.no

Prosjektets nettside: https://www.nfk.no/besoksforvaltning/

Vestvågøy kommunes arbeid med besøksforvaltning

Økt turisme har gitt lokalsamfunnet og kommunen en del utfordringer. Sårbar natur, lokal infrastruktur og sanitærforhold er ikke dimensjonert for den store tilstrømningen vi har fått. Vestvågøy vil derfor ha sterk fokus på arbeid med besøksforvaltning.

Arbeidsgruppe

For utvikling av gode løsninger på Vestvågøy og Lofoten som helhet er det etablert en tverrfaglig/sektoriell arbeidsgruppe i Vestvågøy kommune hvor måle er å bidra til en tydelig ansvarsfordeling, god informasjonsflyt og strategisk håndtering av besøksforvaltning innenfor kommunens ansvarsfelt.

Arbeidsgruppa har følgende mandat.

 1. Bindeledd mot Nordland fylkeskommunes prosjekt for besøksforvaltning Lofoten
 2. Bindeledd mot Destination Lofotens utviklingsarbeid
 3. Bindeledd mot andre prosjekter hvor bærekraft og besøksforvaltning har fokus
 4. Koordinere arbeid med kommunale sanitær-/serviceanlegg og oppfølging av driftsavtaler
 5. Koordinere mot strategi og planarbeidet i kommunen
 6. Koordinere mot kommunes turistinformasjon og privat turistinformasjon
 7. Koordinere mot kommunens arbeid med folkehelse
 8. Koordinere mot lokale initiativ, lag og foreninger
 9. Deltakelse på fagsamlinger og svare på høringer og forespørsler på området
 10. Ivareta hensyn til Vestvågøys naturverdier og kulturminner og andre forvaltningsoppgaver

Gruppas sammensetning:

Felles kontaktadresse er: besoksforvalting@vestvagoy.kommune.no

Aktiviteter

Besøksforvaltning

12.11.18 Dialogmøte om turistinformasjon på Vestvågøy

Lofoten Matpark arrangerer 1/2-dagsseminar på vegne av Vestvågøy kommune. Målsettingen er å få innspill fra næringen på hvordan turistinformasjonen kan organiseres og utvikles til å bli et godt verktøy for å synliggjøre tilbudet for turistene, og å kunne kommunisere hva som forventes fra turistenes side i forhold til forsvarlig opptreden i sårbare områder.

Påmeldingsskjema

Program:

08.30 - 08.45
Velkommen
Daglig leder Gillian Hockley, Lofoten Matpark

08:45 - 09:05
Erfaringer fra drift av turistinfo på Meieriet
Enhetsleder Richard Brattli, Meieriet

09:05 - 09.25
Hvilke behov har næringslivet i Vestvågøy?
Ole Kristian Larsen i Vestvågøy Reiselivsforum

09.25 - 09: 40
Kaffe

09:40 - 11.00
Erfaringer fra drift av andre turistinfo:
Elgfri suvernirbutikk og turistinfo i Flakstad og Moskenes
Destination Lofotens turistinfo i Vågan
Destinasjon Ballstads turistinfo på Ballstad

11.00 - 11.30
Lunsj

11.30 - 12.30
Workshop

12.40 - 13.00
Oppsummering

01.10.18 Seminar Lofoten 2030 - Bruk av utmark: Kollisjon eller kommunikasjon?

Hvordan kombinere tradisjonell utnyttelse av utmarksressursen med økt turisme og friluftsliv? Hvordan sikre sameksistens mellom sau og andre brukere av utmark? Er fredelig sameksistens mellom sau, turfolk og turister mulig? 

Dette er spørsmål som tas opp på et kort seminar som arrangeres av ForKommune Lofoten 2030-prosjektet ved Norsk Landbruksrådgivning (NLR Nord-Norge) og Vestvågøy Kommune. Are Johansen fra NLR har hovedinnledningen. Hanne Lykkja (Nordland Fylkes besøksforvaltningsprosjekt), Karin Marie Antonsen (bærekraftsprosjektet til Destinasjon Lofoten), Ivar Johansen (Vestvågøy Kommune), mulig flere kommer til på lista. Modereres av Berit Kristoffersen (Universitet i Tromsø). Seminaret finner sted i kommunestyresalen på Leknes.

Bakgrunn:
Lofoten er kjent for sitt åpne kulturlandskap og sine gresskledde fjell. Dypforvitret fjell med til dels tykke løsmasselag er årsaken til de gode vekstforholdene, men dette gjør at fjellsidene er sterkt erosjonsutsatte dersom vegetasjonsdekket blir borte. Særlig på yttersida er terrenget bratt og med en smal strandsone. På innersida er det kort avstand mellom bebyggelse til beitene. Aktiv beitebruk er nødvendig for å opprettholde og vedlikeholde dette landskapet. Det aller meste av utmarka i Lofoten er eid av gårdbrukere. Noe av utmarka er felleseie for bygda mens andre områder har en grunneier. Økt bruk av utmarka til friluftsliv og turisme skaper nye utfordringer for tradisjonell bruk. Det er viktig å få bedre forståelse av landbrukets behov og hvor grensa går i forhold til allmennhetens bruk at utmark. Dialog mellom de ulike brukerne er viktig og dette seminaret bidrar til å konkretisere problemstillinger det kan jobbes videre i prosjektgruppen Lofoten 2030 som er et forprosjekt støttet av Forskningsrådets Forkommune-program.

21.09.18 Artikkel - Plan og reiseliv i Vestvågøy

Eva-Mari Rahkola og Heidi Bergsli holdt innlegg på besøksforvaltningsseminaret (11-12/9 i Svolvær) med utgangspunkt i spørsmålet: Hvordan kan vi bruke plansystemet og en tverrfaglig organisering og koordinering til å implementere besøksforvaltning i kommunen? Planleggerne har også spurt varaordfører Anne Sand om hva hun tenker om besøksforvaltning i Vestvågøy.

Les artikkelen her...

11.09.18 Arbeidsseminaret i pilotprosjektet besøksforvaltning 11.-12. sept

11-12 september hadde Nordland fylkeskommune invitert til arbeidsseminar i pilotprosjektet besøksforvaltning i Svolvær. Dette var første fellessamling mellom Lofoten, Vega og Svartisen, hvor hovedfokus var å dele og diskutere ulike deler av prosjektet.

Vestvågøy jobber aktivt med problemstillingene rundt besøksforvaltning og kommunens planleggere var også foredragsholdere på seminaret som hadde følgende program:

Program 11/9

 • Arbeidet mot helhetlig besøksforvaltning i Vestvågøy kommune, Heidi Bergsli (samfunnsplanlegger) og Eva-Mari Rahkola (arealplanlegger)
 • Utvikling av en ny generasjon reiselivsplan, Hilde Wika (reiselivssjef, Vega kommune)
 • Besøksforvaltning på grendenivå, Kjell Jakobsen (Reinefjorden grunneierlag) og Tonje Vestgård (leder Vindstad-Bunesfjorden grendelag)
 • Hvem vil vi ha på besøk og hvordan kommuniserer vi med dem? Heidi Soløy (strategisk utviklingsleder, NordNorsk Reiseliv) og Elisabeth Dreyer (daglig leder, Destination Lofoten)
 • Hvordan opplever gjestene våre Lofoten? Berit Kristoffersen (forsker, Universitetet i Tromsø)
 • Hvordan rigge infrastrukturen for mer besøk? Frank Johansen (prosjektleder, Lofoten Avfallsselskap)
 • Tjenestedesign som metode i besøksforvaltning, Ann Heidi Hansen (prosjektleder besøksforvaltning)
 • Hva gjør vi når fjorden i perioder er overfylt av båter og gjester? Anbjørg Nornes (verneområdeforvalter for Nærøyfjorden) og Erling Oppheim (daglig leder i Nærøyfjorden verdensarvpark)
 • Bærekraftig reiseliv og lokalsamfunnsutvikling - muligheter og begrensninger gjennom planlegging og nettverk, Knut Bjørn Stokke (Førsteamanuensis, Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for by- og regionplanlegging, NMBU)

Program 12/9

 • The Global Perspective on Tourism, Elizabeth Becker (author and award winning journalist)
 • “Whose place is it anyway?” The importance of Host Community Involvement in Tourism Development, Cillian Murphy, Co-Founder Loop Head Tourism
 • The Tourism Industry Perspective on Responsible Tourism and Visitor Management, Chris Doyle (Executive Director, Adventure Travel Trade Association - ATTA)

Presentasjonene er tilgjengelig

Presentasjonene er tilgjengelig for nedlasting fra Nordland fylkeskommune sine nettsider

07.09.18 Vestvågøy kommune etablerer tverrfaglig/sektoriell arbeidsgruppe

Bakgrunn

Reiselivet vokser enormt internasjonalt og reiselivsnæringen spås å vokse med 50 prosent innen 2030. I dag jobber 1 av 15 i reiselivet og næringen utgjør 4.2 prosent av BNP (Nøkkeltall for norsk turisme 2017, Innovasjon Norge). Reiseliv er en viktig sysselsettingsmotor i norske kommuner og utgjør 160.000 årsverk, mer enn oljeboring, fiskeoppdrett og landbruk til sammen (Kommunal Rapport, 21.06.2018) . Utvikling av reiselivet vil kunne gi betydelig økte skatteinntekter til kommunene i fremtiden ved god planlegging og forvaltning.

Økning i antall besøkende til vårt område har gitt mange utviklingsmuligheter og etableringslyst. Reiselivet tjener penger og flere bedrifter kan tilby helårlige arbeidsplasser. Vestvågøy har betydelige utviklingsmuligheter innen turisme og er enda i en posisjon hvor det er mulig å tilrettelegge for bærekraftige løsninger.

Økt turisme har gitt lokalsamfunnet og kommunen en del utfordringer, spesielt de siste to årene. Sårbar natur, lokal infrastruktur og sanitærforhold er ikke dimensjonert for den store tilstrømningen vi har fått. Som følge av dette har det kommet flere negative uttalelser og oppslag i media. 

Dette er ikke en ønskelig utvikling. Vestvågøy kommune har måtte sette i gang flere strakstiltak for å avhjelpe på situasjonen. Det er blant annet etablert nye offentlige toaletter i 2018 og flere vil komme i 2019. Utfordringen er at vi ikke er i front av situasjonen, og vi har behov for å koordinere den kommunale innsatsen og jobbe mer strategisk og langsiktig.

Nordland fylkeskommune har sett på samme problematikken og startet i 2018 et 3 - 5 årig prosjekt for besøksforvaltning i Nordland, som omfatter reiselivsregion Lofoten, reisemål Vega og besøkspunkt Svartisen/Meløy. Vestvågøy kommune samarbeider aktivt med fylkeskommunen og prosjektmedarbeider Hanne Lykkja, som har kontor i Lofoten Matpark.

Destinasjon Lofoten har pågående et prosjekt for sertifisering av Lofoten som bærekraftig reisemål. Dette prosjektet krever involvering fra kommunene for at Lofoten  skal kunne tilfredsstille de mange kriteriene som må oppfylles.

For å kunne jobbe proaktivt med problemstillingen i kommunen og delta aktivt i de utviklingsløpene som pågår ser vi behov for en klar prioritering av området og etablering av en tverrfaglig/sektoriell arbeidsgruppe.

Oppgaver

For utvikling av gode løsninger for besøksforvaltning på Vestvågøy og Lofoten som helhet er det etablert en tverrfaglig/sektoriell arbeidsgruppe i Vestvågøy kommune med følgende oppgaver:

 • Være et bindeledd mot fylkeskommunen (NKF) prosjekt for besøksforvaltning Lofoten
 • Være et bindeledd mot Destinasjon Lofotens prosjekt for sertifisering som bærekraftig reisemål
 • Være et bindeledd mot andre prosjekter hvor bærekraft og besøksforvaltning har fokus, for eksempel:
 • Destinasjon Ballstad – Utvikling av reiselivet på Ballstad 2017 – 2020
 • «Innersida» - etablering av reiselivsnettverk Stamsund med omegn høsten 2018
 • Koordinere arbeid med kommunale sanitær-/serviceanlegg og oppfølging av driftsavtaler
 • Deltakelse på fagsamlinger og svare på høringer og forespørsler på området.
 • Koordinere mot strategi og planarbeidet i kommunen.
 • Koordinere mot kommunes turistinformasjon og privat turistinformasjon
 • Koordinere mot kommunens arbeid med folkehelse
 • Koordinere mot lokale initiativ, lag og foreninger
 • Ivareta hensyn til Vestvågøys naturverdier og kulturminner  og andre forvaltningsoppgaver

Arbeidsgruppens deltakere

For at arbeidsgruppen skal favne de områder som i hovedsak berøres har den fått følgende sammensetning:

Aktivitet 2018

Gruppen jobber innenfor eksisterende budsjetter med å få oversikt over initiativer og pågående tiltak, samle erfaringer gjort sesongen 2018, samt opprette nødvendige kontakter med samarbeidsparter. Det skal også arbeides med aktivitetsplan for 2019.
 

 

Relaterte prosjekter 

Dette er prosjekter og oppgaver hvor tematikken rundt besøksforvaltning er aktuell:

 • Nasjonal Turistveg Haukland (avsatt penger på budsjett, men ikke kommet i gang.) - Etablering av servicebygg med sanitærtilbud i statlig sikret friluftslivsområde. Samfinansiering mellom Statens vegvesen, Nordland fylkeskommune og Vestvågøy kommune.
 • Sanitæranlegg Vestvågøy (pågående) - Tilbud om toaletter og søppeltømming for besøkende.
 • Klokkarvika friluftslivsområde Gravdal (pågående) - Tilrettelegging for bruk av statlig sikret friluftslivsområde, inkludert sanitæranlegg, i samarbeid med Gravdal opp og fram.
 • Destinasjon Ballstad (pågående) - Reiselivsutvikling i Lofotens største operative fiskevær (2017 - 2020) med særskilt fokus på sosial bærekraft.
 • Bærekraftig reisemålsutvikling (pågående) Destination Lofotens arbeid for å kvalifisere Lofoten for Innovasjon Norges merke for bærekraftig reisemål innen 2019
 • UNESCO bærekraftområde Lofoten (pågående) - "Biosfæreprosjektet" i regi av Lofoten Matparker et utrednings- og forankringsprosjekt for å se på mulighetene for å søke på UNESCO-status for Lofoten i programmet Man and Biosphere (MAB).
 • UNESCO kreativ by innen gastronomi (pågående) - I 2019 vil det jobbes med søknad om status som Crative City of Gastronomy, med Leknes som vertskapsby. Bergen er dette fra før og kun to byer i hvert land kan få slik status.
 • Turruteplaner og arbeid med fremtidig nasjonal turiststi i Lofoten (pågående) - i regi av Lofoten friluftsråd
 • Lofotstien (under oppstart) - Foreningen Lofoten Nature Trail Association organiserer et forprosjekt med kartlegging, forankring, behovsanalyser, planverk og strategier og tiltaks-/prioriteringsliste for å sikre erfaringsoverføring fra pilotprosjektene Reinebringen og Djevelporten/Fløya til et hovedprosjekt. Det skal utarbeides modeller for drift og vedlikehold.

Kontakt

Heidi Bergsli
Samfunnsplanlegger
E-post
Telefon 76 05 61 52

Besøkssteder

Steder som har særskilt oppfølging fra Vestvågøy kommune i besøksforvaltningssammenheng:

Uttakleiv
Hauklandstranda
- Eggum (info kommer)
- Unstad (info kommer)