Viktig melding

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering Omsorgsboliger Torvhaugen - plan-ID 1860-202006

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 22.8.2023 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 13.oktober 2023:

Detaljreguleringsplan Omsorgsboliger Torvhaugen

FO-sak 048/23

PlanID: 1860 202006       

ArkivID: 20/1436

Asplan Viak AS (opprinnelig Stein hamre arkitektkontor AS) har på vegne av Vestvågøy kommune utarbeidet forslag for detaljreguleringsplan Omsorgsboliger Torvhaugen. Planområdet ligger nordøst fra Leknes sentrum, mellom boligområdene på Torvhaugen og Fygle. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av tiltrengte boliger tilrettelagt for heldøgns omsorg som vil forbedre situasjonen for både beboerne og ansatte og effektivisere driften av kommunens TFF-boliger.

Plandokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 9 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Plankart (PDF, 9 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 162 kB)

Ros (PDF, 746 kB)

Naturmangfold (PDF, 2 MB)

Klimabudsjett uttak av myr Torvhaugen (PDF, 2 MB)

VAO-plan Torvhaugan med vedlegg (PDF, 14 MB)

A10-1 Situasjonsplan Hoveddel (PDF, 2 MB)

Visualisering byggetrinn 2 (PDF, 19 MB)

 

Planforslaget vil ligge ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 29.8.2023 til 13.10.2023.

Merknader til planforslaget må merkes med saksnummer 20/1436 og sendes skriftlig innen 13. oktober 2023 til:

postmottak@vestvagoy.kommune.no   eller    Vestvågøy kommune

                                                                                              P.b. 203

                                                                                              8376 LEKNES