Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 7.5.2019 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn.  Høringsfrist forlenges til 30.november 2019:

Reguleringsplan Torvhaugan                          FO-sak 019/19

PlanID: 1860 201703          

ArkivID: 17/1955

Formansskapet i Vestvågøy kommune har i møte den 16.10.2019 vedtatt å sende ut forslag til nytt gebyrregulativ gjeldende fra 1/3-20 ut på høring med høringsfrist 6.desember 2019:

Saksbehandlingsgebyr utslippstillatelser                   FS-sak 59/19

ArkivID: 18/1575

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 17.9.2019 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med utvidet høringsfrist 1.desember 2019:

Reguleringsplan Reineholmen, Ballstad                          FO-sak 038/19

PlanID: 1860 201820          

ArkivID: 18/1132

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det detaljregulering for deler av gnr 39 bnr 2 og 21 i  Vestvågøy Kommune. Planområdet omfatter også deler av eiendommene gnr 39 bnr 19, 61, 29, 30, 34, 42, 52, 54, 28, 3, 45, 37, 27, 44, samt deler av E10 innenfor anvist område,

Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til PBL § 17-4. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2).

Ny frist for merknader til oppstartsvarselet er 7. november 2019.

Utkast til lokal forskrift for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr knyttet til tjenesten, i Vestvågøy kommune, legges med dette ut til offentlig ettersyn.

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 17.9.2019 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 13.november 2019:

Reguleringsplan Dønnvoll                          FO-sak 040/19

PlanID: 1860 201816          

ArkivID: 18/759

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 17.9.2019 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 13.november 2019:

Reguleringsplan Televeien, Leknes                          FO-sak 041/19

PlanID: 1860 201705          

ArkivID: 17/1956

Forslag til ny arealplan, inkludert sjøareal ble 2.gangsbehandlet i Formannskapet den 18.09.2019 og sendes på ny høring og offentlig ettersyn. Frist for innspill er mandag 4. november 2019. 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det oppstart av arbeid med reguleringsendring for Ballstad Høydebasseng i Vestvågøy Kommune.

Frist for merknader til oppstartsvarselet og endringsforslaget er 11. oktober 2019

Anbudsinnbydelsen i forbindelse med bredbåndsutbygginga som Vestvågøy kommunestyre vedtok tidligere i år, vil om fire uker bli lagt ut på Doffin.