I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 legges utbyggingsavtale til høring. Høringsfrist 22.05.2022.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid for Utsikten, plan-id 1860 202202, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 02.05.2022.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid for Stormyra boligfelt, plan-id 1860 202105, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 25.04.2022.

Vestvågøy kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel på Vik. Formålet med dispensasjonssøknaden er å kunne fortsette den bruken som har vært på oppsiden av Vikstranda de siste tiårene.

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 14.12.2021 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 16.februar 2022.

Detaljreguleringsplan Øvelsesfelt Skifjordmarka

FO-sak 095/21

PlanID: 1860 202004       

ArkivID: 20/1315

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 19.10.2021 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 10.februar 2022.

Detaljreguleringsplan Varden

FO-sak 080/21

PlanID: 1860 202013       

ArkivID: 21/282

Vestvågøy kommunestyre har den 30.11.2022, i sak 104/21, gjort 1. gangs behandling av forslag til Kommunedelplan fysisk aktivitet 2022-2030. Saken legges ut på høring med frist 16. januar 2022.

Jangaard Export AS Stamsund har søkt Statsforvalteren om unntak fra krav i forurensnings-forskriftens § 26-3 om renseanlegg for prosessavløpsvann og krav i § 26-4 om utslippspunktets plassering.

Forvaltningsutvalget vedtok  i møte 19.10.2021 å legge forslag til omklassifisering av kommunale veier til private veier ut på høring.  Høringsfrist er 31.12.2021.

Søker: Arctic Cleanerfish AS org. nr. 996 929 922. Frist for merknader 29.11.21