I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12 – 8 og 12 – 9 varsles oppstart av arbeid med kommunedelplan for vann, overvann, vannmiljø og avløp i Vestvågøy kommune og høring av forslag til planprogram. Høringsfrist 04.11.2022.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid for Vika boliger, plan-id 1860 202203, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 17.08.2022.

Kommunestyre i Vestvågøy kommune har i møte den 21.06.2022 vedfatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 15. august 2022:

 

Detaljreguleringsplan Hauklandstranda Servicebygg                                  

KS-sak 042/22

PlanID: 1860 202008

ArkivID: 20/1557

Byplanen for regionsenteret Leknes er nå lagt ut på mellomhøring! Vi ønsker dine innspill. Frist for å komme med innspill er 1. september. 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid for Finnboholmen, plan-id 1860 202201, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 22.7.2022.

Samtidig med oppstartsvarsel sendes forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.

Det varsles også om forhandling om utbyggingsavtale iht. pbl. kap. 17

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 legges utbyggingsavtale til høring. Høringsfrist 22.05.2022.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid for Utsikten, plan-id 1860 202202, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 02.05.2022.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid for Stormyra boligfelt, plan-id 1860 202105, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 25.04.2022.

Vestvågøy kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel på Vik. Formålet med dispensasjonssøknaden er å kunne fortsette den bruken som har vært på oppsiden av Vikstranda de siste tiårene.

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 14.12.2021 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 16.februar 2022.

Detaljreguleringsplan Øvelsesfelt Skifjordmarka

FO-sak 095/21

PlanID: 1860 202004       

ArkivID: 20/1315