Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 24.3.2020 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18.5.2020.

Detaljreguleringsplan Skreda                                                            FO-sak 016/20

PlanID: 1860 201902  (opprinnelig 1860 201607)     

ArkivID: 19/433

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 24.3.2020 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18.5.2020.

Detaljreguleringsplan Storeidet næringsområde                                                            FO-sak 015/20

PlanID: 1860 201808      

ArkivID: 17/2010

Vestvågøy kommunestyre har den 18.02.2020 gjort 1. gangs behandling av forslag til fire kommunedelplaner for perioden 2020-2030

I henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 skal forslag til planstrategi offentliggjøres minst 30 dager før behandling i kommunestyret. Behandling i Kommunestyret i Vestvågøy vil skje 31. mars 2020.

Kommunal planstrategi skal gi retning for bærekraftig samfunnsutvikling og være en ramme for kommunale planprosesser, klargjøre hvilke planoppgaver som skal prioriteres i valgperioden, og peke på planoppgaver som det er klokt å samarbeide regionalt om. Vestvågøy kommunes Utfordringsdokument 2019 utgjør kunnskapsgrunnlaget for planstrategien. Forslaget ble besluttet offentliggjort av Kommunestyret 18. februar 2020.   

Eventuelle merknader til planstrategien må sendes inn senest 22. mars. Merknader kan sendes på e-post til postmottak@vestvagoy.kommune.no, eller per brev til Vestvågøy kommune, Postboks 203 8376 Leknes. Merknader vil bli forelagt Kommunestyret ved behandlingen 31. mars.

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 17-4 andre ledd, jf. pbl. § 17-3 tredje ledd legger Vestvågøy kommune ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med Jonassen Maskin AS til offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen gjelder utbygging av et område på Gjermesøy, Ballstad, deler av gnr 9 bnr 27 i kommunen. Reguleringsplanforslag med planidentifikasjon 1860-201805 ligger for tiden ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 21.2.2020.

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 10.12.2019 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn.  Høringsfrist 21.februar 2020:

Detaljreguleringsplan Gjermesøy turistanlegg                          FO-sak 056/19

PlanID: 1860 201805          

ArkivID: 17/1573

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 varsles oppstart av arbeid for endring av reguleringsplan Vest-Lofoten videregående skole og Lekneshallen, plan-id 1860 201305, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 6.januar 2020.

l henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Søknad akvakultur i Mortsund, Vestvågøy kommune.

Søker: Lofoten Sjøprodukter AS org. 943 609 551

Søknaden gjelder: Endring av biomasse og areal ved akvakulturlokalitet

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 varsles på nytt oppstart av reguleringsarbeid for Ballstad Servicehavn, plan-id 1860 201818, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 6.januar 2020.

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 7.5.2019 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn.  Høringsfrist forlenges til 30.november 2019:

Reguleringsplan Torvhaugan                          FO-sak 019/19

PlanID: 1860 201703          

ArkivID: 17/1955