Forvaltningsutvalget vedtok  i møte 19.10.2021 å legge forslag til omklassifisering av kommunale veier til private veier ut på høring.  Høringsfrist er 31.12.2021.

Søker: Arctic Cleanerfish AS org. nr. 996 929 922. Frist for merknader 29.11.21

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid for Tabakkveien, Stamsund, plan-id 1860 202104, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 10.11.2021.

Vestvågøy kirkelige fellesråd har vedtatt å endre "Forskrift om gravplasser i Vestvågøy kommune, Nordland". Før de kan endelig godkjennes av Statsforvalteren skal det gjennomføres en høring.

Østbø AS planlegger å etablere et mottaksanlegg for avfall på Storeidøya industriområde i Leknes i Vestvågøy kommune. Høringsfrist: 15. september 2021

Utkast til forskrift ble i Formannskapet 16.06.2021 godkjent og vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist 10. august 2021.

ArkivID 21/743, DokumentID 21/1871, FS sak  041/21

Som følge av innspill i første høringsrunde ble planområdet for detaljregulering Handelspark sørvest utvidet mot nordøst for å regulere planlagt ny kryssløsning til kommunal vei. Revidert planforslag legges nå ut på ny begrenset høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 26.7.2021.

Reguleringsplan Lofoten handelspark sørvest                                                            

PlanID: 1860 201815       

ArkivID: 18/389

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 15.6.2021 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 22.august 2021.

Detaljreguleringsplan Allmenningen Ballstad

FO-sak 049/21

PlanID: 1860 201811       

ArkivID: 18/67

Vestvågøy kommune har mottatt søknad om mindre reguleringsendring for reguleringsplan Utsikten, planID 1860 200704. Søknaden gjelder å justere veien i planområdet, endre byggehøyde på to av eiendommene, å endre formålet BKS til BFS, fjerne bestemmelsen om at byggesaker skal behandles av planutvalget bli tatt ut, samt å tilføye litt areal til f_SPA.

Etter en første vurdering er omsøkte endringene av mindre karakter og administrasjonen vurderer det slik at omsøkt endring kan gjøres med forenklet behandling jf. pbl § 12-14. Før forslaget til endring av reguleringsplanen kan tas opp til behandling skal naboer, myndigheter og andre berørte parter ha mulighet å komme med uttalelse til endringsforslaget. Frist for innsending av innspill/merknader til endringen er 1. august 2021. 

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 15.6.2021 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 20.august 2021.

 

Detaljreguleringsplan Høydebasseng Stamsund

FO-sak 043/21

PlanID: 1860 202014       

ArkivID: 21/283