I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 17-4 andre ledd, jf. pbl. § 17-3 tredje ledd legger Vestvågøy kommune ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med Jonassen Maskin AS til offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen gjelder utbygging av et område på Gjermesøy, Ballstad, deler av gnr 9 bnr 27 i kommunen. Reguleringsplanforslag med planidentifikasjon 1860-201805 ligger for tiden ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 21.2.2020.

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 10.12.2019 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn.  Høringsfrist 21.februar 2020:

Detaljreguleringsplan Gjermesøy turistanlegg                          FO-sak 056/19

PlanID: 1860 201805          

ArkivID: 17/1573

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 varsles oppstart av arbeid for endring av reguleringsplan Vest-Lofoten videregående skole og Lekneshallen, plan-id 1860 201305, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 6.januar 2020.

l henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Søknad akvakultur i Mortsund, Vestvågøy kommune.

Søker: Lofoten Sjøprodukter AS org. 943 609 551

Søknaden gjelder: Endring av biomasse og areal ved akvakulturlokalitet

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 varsles på nytt oppstart av reguleringsarbeid for Ballstad Servicehavn, plan-id 1860 201818, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 6.januar 2020.

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 7.5.2019 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn.  Høringsfrist forlenges til 30.november 2019:

Reguleringsplan Torvhaugan                          FO-sak 019/19

PlanID: 1860 201703          

ArkivID: 17/1955

Formansskapet i Vestvågøy kommune har i møte den 16.10.2019 vedtatt å sende ut forslag til nytt gebyrregulativ gjeldende fra 1/3-20 ut på høring med høringsfrist 6.desember 2019:

Saksbehandlingsgebyr utslippstillatelser                   FS-sak 59/19

ArkivID: 18/1575

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 17.9.2019 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med utvidet høringsfrist 1.desember 2019:

Reguleringsplan Reineholmen, Ballstad                          FO-sak 038/19

PlanID: 1860 201820          

ArkivID: 18/1132

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det detaljregulering for deler av gnr 39 bnr 2 og 21 i  Vestvågøy Kommune. Planområdet omfatter også deler av eiendommene gnr 39 bnr 19, 61, 29, 30, 34, 42, 52, 54, 28, 3, 45, 37, 27, 44, samt deler av E10 innenfor anvist område,

Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til PBL § 17-4. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2).

Ny frist for merknader til oppstartsvarselet er 7. november 2019.

Utkast til lokal forskrift for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr knyttet til tjenesten, i Vestvågøy kommune, legges med dette ut til offentlig ettersyn.