Viktig melding

Tilskudd og stipender

Frivillige lag og foreninger som driver aktivt kulturarbeid, utgjør en av Vestvågøy kommunes viktigste ressurser for å nå kulturpolitiske mål. Historie, tradisjoner, kulturelt mangfold og folkehelse skal være basis for kommunens utvikling inn i fremtiden. For den enkelte borger gir frivilligheten rom for utvikling og utfoldelse, ut fra den enkeltes interesser, evner, forutsetninger og kreativitet. Enten på egen hånd eller sammen med andre. Frivillige lag og foreninger representerer et vell av møtearenaer og har derfor særdeles stor betydning med tanke på å skape tillit og gode relasjoner mellom mennesker, noe som er forutsetningen for gode lokalsamfunn.

Vestvågøy kommune ønsker å støtte økonomisk det arbeid som frivillige lag og foreninger gjør. Kommunen ønsker også å støtte andre aktører som skaper kultur - det være seg skoler, institusjoner og enkeltpersoner.

 

Tilskuddsportalen

For at lag og foreninger på en enklere måte skal kunne finne frem til og arbeide aktivt med tilskuddsmuligheter, abonnerer Vestvågøy kommune på Tilskuddsportalen. Tilgang til denne informasjonstjenesten er veldig enkel; det fordres bare at laget har organisasjonsnummer. 

Tilskuddsportalen for lag og foreninger har funksjoner som gjør det lettere å finne støtte, samarbeide og dele informasjon. En kan:
• Finne tilskudd man kan søke på
• Lese de siste nyheter om tilskudd
• Dele informasjon og lære av hverandre
• Motta viktig informasjon fra kommunen
• Få et månedlig nyhetsbrev med tips om
tilskudd

Tilskuddsportalen har en søkbar katalog med nærmere 3.000 tilskuddsordninger i Norge. Ingenting er bedre enn hjelp til selvhjelp! 

Presentasjon fra kurs i Tilskuddsportalen på Meieriet 13. mars 2019

Her ligger presentasjonen som nå avdøde Anne-Grethe de Geus holdt for lag og foreninger i Vestvågøy på Meieriet i mars 2019. Alle lag og foreninger i Vestvågøy kommune har gratis tilgang til Tilskuddsportalen, presentasjonen ligger også tilgjengelig der. 

 

Kulturmidler til drift - men fortsatt ikke til prosjekt/kurs 

Søknadsfrist 1. mai 2023.

Generelt kan følgende opplyses om Vestvågøy kommunes kulturmidler:

Kommunestyret har vedtatt «Kriterier for tildeling av kulturmidler i Vestvågøy kommune (DOC, 52 kB)». Det anbefales at denne leses før søknad fremmes.

Det fordeles vanligvis to typer kulturmidler, og det er følgelig to ulike søknadsskjemaer som skal brukes, men i året 2022 er den ene typen kulturmidler tatt bort for å spare penger. Dette i likhet med året 2020 og 2021. De to typene kulturmidler er: 

Kulturmidler drift - KAN SØKES PÅ I 2023
Tilskudd kun til kulturelle lag og foreningers generelle drift. Vedlagt skal være årsmøtedokumenter (årsmelding og regnskap for foregående år og budsjett for inneværende år), samt medlemsliste pr. 01.01.

NB! Det må også vedlegges: 

1) Kortfattet omtale av hvorledes laget ivaretar hensynet til inkludering og fattigdomsbekjempelse

2) Kortfattet omtale av hvorledes laget ivaretar hensynet til trafikksikkerhet

Kulturmidler prosjekt og kurs - BORTFALT I 2023
Tilskudd til spesielle kulturelle tiltak - investeringer, kurs, prosjekter, etc. Her kan både kulturelle og ikke- kulturelle lag og foreninger søke, likeså uorganiserte og enkeltstående aktører. Mens partipolitiske, yrkes- og næringsorganisasjoner, kommersielle virksomheter, samt organisasjoner som ikke er åpne for alle, ikke er tilskuddsberettiget. Vedlegg er i utgangspunktet unødvendig. Men for tiltak som allerede er gjennomført vil man, ved å legge ved kortfattet rapport i ord og tall, samt kopi av kvitteringer, få tilsagte midler utbetalt straks. Kulturmidler til prosjekt/kurs utbetales ikke før tiltaket er gjennomført. 

Søk på kulturmidler drift

Søknaden må i år leveres pr. e-post. Med utgangspunkt i utfylt søknadsskjema foretas fordelingen av disse midlene etter fastsatte kriterier. De fleste søknadene sendes videre til de tre fagrådene for barn og unge, idrett og musikk, som i sin tur fordeler driftsstøtten til ”sine” respektive organisasjoner, mens de i fellesskap (normalt sett) fordeler prosjekt/kursstøtten til de lag som sorterer under fagrådene. Fra den tredje potten fordeler Kulturenheten både driftsstøtte og (normalt sett) prosjekt/kursstøtte til øvrige kulturelle aktører og tiltak. 

Søknadsfrist: 1. mai 2023.

Søknaden fremmes digitalt via søknadsskjema kulturmidler drift. Denne har vært ute av funksjon en tid, men fungerer nå igjen.

 

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Søk om DKS-tilskudd til et lokalt prosjekt ved å fylle ut DKS-søknadsskjema (DOCX, 17 kB)

Søknadsfrister: 1. februar, 1. juni og 1. oktober.

For å få utbetalt DKS-tilskuddet etter gjennomføring må prosjektet rapporteres, dette ved bruk av DKS-rapportskjema (DOCX, 19 kB)

 

Den kulturelle spaserstokken (DKSS)

Søknadsfrister: 1. februar og 1. oktober
 

Kulturstipend

Vestvågøy kommune deler ut et kulturstipend hvert år, så sant man finner en mottaker som oppfyller kriteriene. Stipendet er pålydende kr. 10.000,-. De nevnte kriterier er å finne i Kulturstipend-vedtekter (PDF, 39 kB)

 

Spillemidler

Søknad om spillemidler (tippemidler) til ordinære idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg, heriblant til rehabilitering, kan fremmes på www.idrettsanlegg.no  På samme nettside finnes også nyttig info, spesielt i "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" (V-0732) (PDF, 636 kB). Det er viktig at man påser at alle vedlegg er i orden!

Søknadsfrist: 1. oktober 

Kontakt

Trond Handberg
Kultursjef
E-post
Mobil 92 85 30 62
Mette Myhr
Drama/DKS/DKSS-koordinator
E-post
Telefon 91 86 37 48

Adresse

Postadresse
Vestvågøy kommune
Kulturenheten
Postboks 203
8376 Leknes