Tilskudd og stipender

Frivillige lag og foreninger som driver aktivt kulturarbeid, utgjør en av Vestvågøy kommunes viktigste ressurser for å nå kulturpolitiske mål. Historie, tradisjoner, kulturelt mangfold og folkehelse skal være basis for kommunens utvikling inn i fremtiden. For den enkelte borger gir frivilligheten rom for utvikling og utfoldelse, ut fra den enkeltes interesser, evner, forutsetninger og kreativitet. Enten på egen hånd eller sammen med andre. Frivillige lag og foreninger representerer et vell av møtearenaer og har derfor særdeles stor betydning med tanke på å skape tillit og gode relasjoner mellom mennesker, noe som er forutsetningen for gode lokalsamfunn.

Vestvågøy kommune ønsker å støtte økonomisk det arbeid som frivillige lag og foreninger gjør. Kommunen ønsker også å støtte andre aktører som skaper kultur - det være seg skoler, institusjoner og enkeltpersoner.
 

Kulturmidler til drift og til prosjekt/kurs

Kommunestyret har vedtatt «Kriterier for tildeling av kulturmidler i Vestvågøy kommune (DOC, 52 kB)». Det anbefales at denne leses før søknader fremmes.

Det fordeles to typer kulturmidler fra tre delpotter, og det er følgelig to ulike søknadsskjemaer for kulturmidler som skal brukes. De to typene kulturmidler er: 

Kulturmidler drift 
Tilskudd kun til kulturelle lag og foreningers generelle drift. Vedlagt skal være årsmøtedokumenter og medlemsliste.

Kulturmidler prosjekt og kurs
Tilskudd til spesielle kulturelle tiltak - investeringer, kurs, prosjekter, etc. Her kan både kulturelle og ikke- kulturelle lag og foreninger søke, likeså uorganiserte og enkeltstående aktører. Mens partipolitiske, yrkes- og næringsorganisasjoner, kommersielle virksomheter, samt organisasjoner som ikke er åpne for alle, ikke er tilskuddsberettiget. Vedlegg er i utgangspunktet unødvendig. Men for tiltak som allerede er gjennomført vil man, ved å legge ved kortfattet rapport i ord og tall, samt kopi av kvitteringer, få tilsagte midler utbetalt straks. Kulturmidler til prosjekt/kurs utbetales ikke før tiltaket er gjennomført. 

Søk om kulturmidler

Søknaden må leveres elektronisk. Med utgangspunkt i utfylt søknadsskjema foretas fordelingen av disse midlene etter fastsatte kriterier. De fleste søknadene sendes videre til de tre fagrådene for barn og unge, idrett og musikk, som i sin tur fordeler driftsstøtten til ”sine” respektive organisasjoner, mens de i fellesskap fordeler prosjekt/kursstøtten til de lag som sorterer under fagrådene. Fra den tredje potten fordeler Kulturenheten både driftsstøtte og prosjekt/kursstøtte til øvrige kulturelle aktører og tiltak. Søknadsfrist: 1. april.

Her søker du om kulturmidler til drift og til prosjekt/kurs

 

Tilskuddsportalen

For at lag og foreninger på en enklere måte skal kunne finne frem til og arbeide aktivt med tilskuddsmuligheter, abonnerer Vestvågøy kommune på Tilskuddsportalen. Tilgang til denne informasjonstjenesten er veldig enkel; det fordres bare at laget har organisasjonsnummer. 

Tilskuddsportalen for lag og foreninger har funksjoner som gjør det lettere å finne støtte, samarbeide og dele informasjon. En kan:
• Finne tilskudd man kan søke på
• Lese de siste nyheter om tilskudd
• Dele informasjon og lære av hverandre
• Motta viktig informasjon fra kommunen
• Få et månedlig nyhetsbrev med tips om
tilskudd

Tilskuddsportalen har en søkbar katalog med nærmere 3.000 tilskuddsordninger i Norge. Ingenting er bedre enn hjelp til selvhjelp! 


Kulturstipend

Vestvågøy kommune deler ut et kulturstipend hvert år, så sant man finner en mottaker som oppfyller kriteriene. Stipendet er pålydende kr. 10.000,-. De nevnte kriterier er å finne i Kulturstipend-vedtekter (PDF, 39 kB).

 

Den kulturelle skolesekken (DKS)

 

Søknadsfrister: 1. februar, 1. juni og 1. oktober.

 

Den kulturelle spaserstokken (DKSS)

 

Søknadsfrister: 1. februar og 1. oktober

 

Spillemidler

Søknad om spillemidler (tippemidler) til ordinære idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg, heriblant til rehabilitering, kan fremmes på www.idrettsanlegg.no  På samme nettside finnes også nyttig info, spesielt i "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" (V-0732). Det er viktig at man påser at alle vedlegg er i orden! Søknadsfrist: 15. oktober 

Kontakt

Trond Handberg
Inspektør Vestvågøy kulturskole/kulturkonsulent
E-post
Mobil 928 53 062
Mette Myhr
Drama/DKS/DKSS-koordinator
E-post
Telefon 918 63 748

Adresse

Postadresse
Vestvågøy kommune
Kulturenheten
Postboks 203
8376 Leknes