Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Endring reguleringsplan FV 817 Fortau Ytre Stamsund

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 12.11.2019 egengodkjent endring av reguleringsplan FV 817 Fortau Ytre Stamsund

PlanID: 1860 201817 (opprinnelig 1860 200708)

ArkivID : 19/257        

Utvalgsak i Forvaltningsutvalget: 053/19

Endringene gjelder i hovedsak tilpasning av avkjørsler og adkomstveier til eiendommene i området. Samtidig ble hele reguleringsplankartet oppdatert med formålskoder etter ny plan- og bygningslov (2008), uten at det er foretatt ytterligere endringer i planen.

Saksdokumenter:

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-14, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune                   eller                       postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.