Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Endring detaljreguleringsplan FV. 817 Fortau Ytre Stamsund - plan-id 1860-202304

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 5.12.2023 egengodkjent endring av detaljreguleringsplan FV. 817 Fortau Ytre Stamsund. 

PlanID: 202304 (opprinnelig plan-id 201817)

ArkivID: 23/4257

Utvalgssak i Kommunestyret: 120/23

Planområdet strekker seg fra Steinekrysset til Hartvågen langs fv. 817 i Stamsund. Strekningen har en lengde på ca. 1.1 km. Formålet med planen er å etablere fortau langs vegstrekningen og å legge til rette for en mer trafikksikker trafikkavvikling gjennom Stamsund. I forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for etablering av fortauet ble det avdekket behov for optimalisering av veglinja. Dette har ført til at det har vært nødvendig å gjøre endringer og justeringer av reguleringsplanen, som var vedtatt i 2007 og endret i 2019, på deler av strekningen.

Plandokumenter:

Saksfremlegg med vedtak KS-120-23 (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)

Plankart (vedlegg 1) (PDF, 11 MB)

Planbestemmelser (vedlegg 2) (PDF, 253 kB)

Illustrasjonshefte (vedlegg 3) (PDF, 20 MB)

Vurdering av krav om konsekvensutredning (vedlegg 4) (PDF, 393 kB)

Geoteknisk rapport del 1 (vedlegg 5-1) (PDF, 8 MB)

Geoteknisk rapport del 2 (vedlegg 5-2) (PDF, 24 MB)

ROS-analyse (vedlegg 6) (PDF, 2 MB)

Sammendrag av innspill til varsel om oppstart (vedlegg 7) (PDF, 282 kB)

Sammendrag av innspill til planforslag på offentlig ettersyn (vedlegg 8) (PDF, 500 kB)

øvrige dokumenter

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8376 LEKNES             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.