Viktig melding

Planprossessen

Høsten 2018 startet arbeidet med ny kommunedelplan næring og arbeidet gikk frem til den ble vedtatt i kommunestyret 23.06.2020. Dette menypunktet viser arbeidsprosessen for utarbeiding av planen.

Som en del av kommunens planstrategi startet arbeidet med ny plan for næringsutvikling og verdiskaping (Næringsplan) høsten 2018, og tar for seg:

  • kommunen som tilrettelegger
  • infrastruktur
  • kompetanse
  • næringstyper

Tidligere planer har vært områdespesifikke, men i denne planen vil næringsområdene samles i én felles plan. 

Som for arbeidet med kommuneplanens arealdel vil planarbeidet gjennomføres med stor grad av involvering, fra næringslivet og næringslivets talerør; Vest-Lofoten næringsforening.

Fundamentet for det videre arbeidet er lagt i Kommuneplanens samfunnsdel; Hovedsatsing 4 - Næring- og verdiskaping (side 16-19) og utfordringsdokumentet som skal  være kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planer.

Kommuneplanens samfunnsdel

"Vestvågøy kommune skal være en aktiv utviklingsaktør, og det skal samarbeides med både lokale og eksterne partnere for å skape muligheter i hele kommunen. Lokalsamfunnets evne til å skape og sikre varige arbeidsplasser er viktig verdi og egenskap for kommunen. Å videreutvikle eksisterende virksomheter og læringer er viktig, men det vil være sentralt å bidra til reiselivsutvikling og naturbaserte opplevelser."

Prosjekteier

Håvar Berg-Larsen, kommunalsjef Samfunn og teknikk

Styringsgruppe

Rådmannens ledergruppe, hovedverneombud, og hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet er styringsgruppe for næringsplanarbeidet. Rådmannen leder gruppa.

Referansegruppe

Formannskapet er referansegruppe for prosjektet og skal være med å sikre den politiske forankringen av arbeidet.

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppa for næringsplanarbeidet er:

Sigve Olsen, næringssjef (prosjektleder)
Karl Erik Nystad, enhetsleder Næring, plan og utvikling (fast medlem)
Asbjørn Horn, eiendom/grunnerverv (fast medlem)
Ivar Johansen, landbruksansvarlig (fast medlem)
Bernhard Rottem (representant for vernetjenesten)
Eva-Mari Rahkola, arealplanlegger (faglig referanse)
Nora Warhuus Samuelsen, folkehelsekoordinator (faglig referanse)

Framdriftsplan

Målet er at næringplanen, sammen med de andre kommunedelplanene, skal endelig vedtas i kommunestyret i mai 2020. 

 

Planprogrammet
Planprogrammet for næring ble sammen med tre andre kommunedelplaner behandlet i formannskapet 11. desember 2018, med påfølgende 6 ukers høring med frist 23. januar 2019.  Ved fristens utløp var det ikke kommet merknader til planprogrammet. Formannskapet behandlet planprogrammet 6. februar i sak PS 008/19, hvor det kom inn ett forslag til tillegg i temaer i planen.  Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 12.02.2019 i sak PS 011/19.

  • formålet med planarbeidet
  • planprosessen med frister og deltakere
  • opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt
  • hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 
  • vurdere krav om konsekvensutredning etter forskrift (KU) for temaer og/ eller relevante områder som blir berørt

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 48 15 50 03