Viktig melding

Kunnskapsgrunnlag (Utfordringsdokument)

Kommunen har mange store og viktige oppgaver, innen samfunnsutvikling, lokaldemokrati, myndighetsutøvelse og som leverandør av velferdstjenester. På alle disse områdene er det behov for et godt og helhetlig kunnskapsgrunnlag. Denne kunnskapen gir oss et felles utgangspunkt for å utvikle kommunen, og samles i Vestvågøy kommune i et Kunnskapsgrunnlag (tidligere kalt Utfordringsdokument), som oppdateres årlig.

Kunnskapsgrunnlaget er administrasjonens verktøy for å bringe oversikt og kunnskap til kommunestyret om de viktigste utviklingstrekkene i Vestvågøy.

Dette Kunnskapsgrunnlaget struktureres etter satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel, som er by-, tettsted- og bygdeutvikling, oppvekst, helse og omsorg, næring- og verdiskaping, utviklingskommunen, samt kultur. Administrasjonen bruker tilgjengelig statistikk og kunnskap fra kommuneorganisasjonen som grunnlag for utfordringene det pekes på i dokumentet.   

Kommunen skal etter Plan- og bygningsloven utarbeide en planstrategi i begynnelsen av valgperioden. Kunnskapsgrunnlaget til planstrategi (2020-23) og kommuneplanens samfunnsdel er sammenfattet i Kunnskapsgrunnlaget i Vestvågøy kommune, som er en av de statlige anbefalingene (statlig veileder for planstrategi).

I Kunnskapsgrunnlaget har Vestvågøy kommune også lagt inn den lovpålagte folkehelseoversikten, som gir en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og positive og negative faktorer som påvirker helsa. Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurdering av befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd, og helsetilstand.

Vestvågøy utarbeider i likhet med andre kommuner Kunnskapsgrunnlaget også med tanke på at både valgkamp og partiprogrammer kan ha et felles, kunnskapsbasert utgangspunkt innen kommunevalg.

Kunnskapsgrunnlaget oppdateres årlig, og legges fram for Kommunestyret i mai/juni. Det vil da markere oppstart på prosessen med handlingsplan, økonomiplan og budsjett. Hvert fjerde år kan det også markere starten på valgkampen, og deretter arbeid med planstrategi og revidering av kommuneplanen.

Dokumenter

Kunnskapsgrunnlag 2022

Utfordringsdokument 2021 (PDF, 5 MB)

Utfordringsdokument 2020 (PDF, 4 MB)

Utfordringsdokument 2019 (PDF, 3 MB)

Utfordringsdokument 2018 (PDF, 2 MB)

Utfordringsdokument 2017 (PDF, 2 MB)

 

 

.