Olje- og fettutskillere

Lokal forskrift om olje- og fettutskillere i Vestvågøy kommune ble vedtatt av kommunestyret 19.06.2018. Forskriften skal sikre at bedrifter som har utslipp av olje eller fett fra sin virksomhet, har utskiller som samler opp denne typen forurensning ved kilden. Forskriften spesifiserer grenseverdier for utslippet, krav til dimensjonering samt nødvendige drifts- og vedlikeholdsrutiner.

Se den lokale forskriften her

Utslipp av olje- og fettholdig avløpsvann

Olje og fett skaper driftsproblemer på det kommunale avløpsnettet, og fører til forurensning av miljøet.

Tillatelse til utslipp av olje- og fettholdig avløpsvann er søknadspliktig og skal godkjennes av Vestvågøy kommune. Det gjelder for ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved endring av eksisterende virksomhet.

Olje

Oljeholdig avløpsvann er avløpsvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. Oljeholdig avløpsvann skal før utskiller passere sandfang eller lignende renseinnrettning. Det skal installeres prøvetakingskum. Det skal til enhver tid foreligge gyldig avtale med godkjent firma som tømmer og vedlikeholder utskiller, og som utfører årlig prøvetaking av avløpsvannet.  

 • Virksomheter hvor det er krav om oljeutskiller
 • Bensinstasjoner
 • Vaskehaller for kjøretøy
 • Motorverksteder
 • Bussterminaler
 • Verksted og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell.
 • Anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende

Ved søknad om utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann skal kommunens søknadsskjema benyttes. 

Her finner du søknadsskjema for oljeutskillere (DOCX, 110 kB)

Fett

Fettholdig avløpsvann er avløpsvann som inneholder vegetabilsk eller animalsk fett. Konsentrerte fettmengder som frityrfett skal ikke ledes til fettutskiller, men samles opp å leveres til godkjent mottak. Det skal til enhver tid foreligge gyldig avtale med godkjent firma som tømmer og vedlikeholder utskiller.

Virksomheter hvor det er krav om fettutskiller

 • Restauranter
 • Gatekjøkken/kiosker
 • Kafeer
 • Næringsmiddelindustri som produserer fettholdig avløpsvann
 • Kantiner

Krav om utskiller kan også gjelde virksomhet som ikke er nevnt over.  

Ved søknad om påslipp av fettholdig avløpsvann skal kommunens søknadsskjema benyttes. 

 

Rapportering  

Årsrapport vedlagt dokumentasjon på tømming og vedlikehold samt prøvetaking og analyse, skal sendes Vestvågøy kommune, vann- og avløpsavdeling, innen 1. mars hvert år.