Viktig melding

Ukrainasituasjonen

I forbindelse med situasjonen i Ukraina vil Vestvågøy kommune følge opp med aktuell informasjon på beredskapsområdet.

Flyktninger

Kommunene er bedt om å ta i mot flyktninger som kommer fra Ukraina.  I forbindelse med dette laget en struktur for oppfølging og igangsatt kartlegging av mulige bosteder i kommunen. 

Organisering

Vestvågøy har etablert en struktur for oppfølging av flyktningsituasjonen.

 

 

Beredskapsgruppa er en videreføring av gruppa som har vært aktiv gjennom hele koronaperioden. Gruppa ledes av informasjon- og beredskapsansvarlig, Thomas Thomassen.

Tverrfaglig mottaksteam er et team som settes ned for å koordinere og ivareta kommunens ansvar ved mottak av flyktninger som er fordrevet fra Ukraina. Arbeidet organiseres som et team da mengden flyktninger og den korte tiden de kommer på gjør at vi må tenke annerledes og jobbe på en ny måte i forhold til det vi gjør i dag. Leder av gruppa er Hilde Holand.

Registrering av boliger for flyktninger

I dette skjemaet kan du registrerer de bomuligheter du har på Vestvågøy.

Registrer bolig her...

Det vil bli tatt kontakt med aktuelle som har meldt inn en boligmulighet, dersom det oppstår behov.

Atomulykker

Radioaktiv forurensning og stråling kan gi helseskader. Dersom en atomhendelse rammer oss, vil Kriseutvalget for atomberedskap i Direktoratet for strålevern og atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss. Les mer på direktoratets nettside...

De som er under 40 år, gravide, ammende eller har barn som bor hjemme anbefales å ha jodtabletter hjemme. Vestvågøy kommune har i henhold til retningslinjer fra Helsedirektoratet igangsatt distribusjon av jodtabletter til oppbevaring på skolene. Les saken her...

Tilfluktsrom

I forskrift for tilfluktsrom er et tilfluktsrom beskrevet som permanente beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger (ikke atomulykker). Vi understreker at vi ikke er i en slik situasjon, og det foreligger ingen nasjonal risiko eller trusselvurdering som skulle tilsi at det blir behov for fasilitetene. Det er kommet en del spørsmål om tilfluktsrom fra innbyggere og det er derfor relevant å kunne gi noen avklaringer rundt temaet. Les mer i denne artikkelen...