Viktig melding

Tilfluktsrom i Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommune får inn en del spørsmål om tilfluktsrom fra innbyggere. Det er derfor relevant å kunne gi noen avklaringer rundt temaet.Befaring av tilfluktsrommet på Rådhuset ved eiendomsdrift og beredskapsansvarlig

Befaring av tilfluktsrom

Beredskapsansvarlig tok derfor initiativ til å befare aktuelle tilfluktsrom i kommunen og derigjennom å få bedre oversikt over status på disse. Vi har ikke mottatt noen anmodninger eller føringer fra sentrale myndighet om at dette skal gjøres i kommunene. Det er altså ikke signalert at det skal være noe behov for at tilfluktsrommene vil komme i bruk, men ut fra en beredskapstanke, så ble det prioritert. Begrepet beredskap inneholder elementer av å være forberedt, klar, og ha planer for ulike scenarier, både sannsynlige og ikke spesielt sannsynlige.

I forbindelse med befaringen ble samtlige tilfluktsrom i skolene og rådhuset befart. I tillegg ble Vest-Lofoten videregående skole og Vestvågøy sykehjem. Befaringen ble gjennomført med samvirke fra eiendomsdriften i kommunen.

For øvrig har Statsforvalteren i Nordland, etter kommunikasjon med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), nylig beskrevet at det er lite sannsynlig at innbyggerne vil få en «innemelding» fra sentrale myndigheter. Tilfluktsrom er ikke nevnt i noen sammenheng.

I forskrift for tilfluktsrom er et tilfluktsrom beskrevet som permanente beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger. Jeg understreker at vi ikke er i en slik situasjon, og det foreligger ingen nasjonal risiko eller trusselvurdering som skulle tilsi at det blir behov for fasilitetene.

Offentlige tilfluktsrom er tilfluktsrom som bygges av kommunen for befolkningen i et område. Det finnes to slike i Vestvågøy kommune. Bøstad skole og rådhuset på Leknes er disse to.  

Private tilfluktsrom er tilfluktsrom som skal gi plass for dem som normalt er til stede på eiendommen. Dette er eksempelvis tilfluktsrom ved skolene. Da er fasilitetene tiltenkt for elever og ansatte som er på skolene når en eventuell situasjon oppstår. Det er ikke hensiktsmessig for de som oppholder seg i andre områder å skulle dra til slike lokasjoner. Anbefalingen vil være å dra hjem og å søke tilhold der.

Noen har bekymret seg over at ulike tilfluktsrom har møblement og annet gods som vil begrense plass i rommene. Ut fra befaringen så kan det konkluderes med at samtlige tilfluktsrom, som ble befart, vil kunne tømmes i god tid innen forskriftens krav på 72 timer fra slik melding gis av nasjonale myndigheter. Når tidsbegrep brukes så kan det nevnes at forskriftens krav ellers er at rommene skal gi brukerne mulighet til kontinuerlig opphold i fasilitetene i minst seks timer sammenhengende.

Befarte tilfluktsrom beskytter mot det de er tiltenkt

Ut fra vurderingen sett opp mot oppholdstid i tilfluktsrommene så utledes det at rommene er tiltenkt beskyttelse opp mot konvensjonelle våpen, noe også Sivilforsvaret forholder seg til. Alle tilfluktsrommene som ble befart vil gi beskyttelse opp mot dette. Det er muligheter for å gjøre utbedringer av ulik art ut fra rapporteringen.

Kommunalsjef oppvekst, Bianca Halvorsen, får tilbakemelding om befaringen av beredskapsansvarlig Thomas Thomassen. Kjetil Jørgensen  
Ved en eventuell atomhendelse, altså hvis en ulykke skulle oppstå, så vil det være rimelig tid til å ta forhåndsregler opp mot inntak av jod, utføre rask praktisk logistikk, foreta nødvendig transport og søke hjem, såfremt det blir anbefalt å trekke innendørs.

Tilfluktsrom benyttes normalt ikke i ved atomulykker

Prosedyren er at man skal dra til sin bolig hvis melding om dette kommer fra sentrale myndigheter. Ikke søk etter tilfluktsrom. Hold dører og vinduer lukket. Slå av ventilasjonsanlegg som trekker inn luft fra utsiden.