Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - reguleringsplan Fv 818 - gang- og sykkelvei Gravdal- Ballstad - Vestvågøy kommune

PlanID: 1860 201502

ArkivID : 15/1321

Utvalgsak i kommunestyret: 043/17

ReguleringsplanVestvågøy kommunestyre egengodkjente i møte 20.06.2017 reguleringsplan  Fv 818, Gang og Sykkelvei Gravdal – Ballstad.

Planforslaget fremmet av Statens vegvesen,  legger til rette etablering av gang- og sykkelvei på strekningen Gravdal - Ballstad.

Gang- og sykkelveien vil kobles til eksisterende gang- og sykkelvei i begge ender. Tiltaket bedrer forholdene for gående og syklende generelt og vil spesielt gi elever ved Ballstad og Buksnes skole en mer trafikksikker skolevei.

Planforslaget omfatter 2900 meter gang- og sykkelvei. For å få plass til gang- og sykkelveien vil ca. 700 meter av fylkesveien legges om.

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune
P.b. 203
8376 LEKNES
eller postmottak@vestvagoy.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til vedtaket må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3

Plankart, bestemmelser og vedtak med beskrivelse ligger nederst på siden.