Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering Varden (Tore Hjorts vei/Gymnasveien)

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 29.11.2022 egengodkjent detaljreguleringsplan Varden (Tore Hjorts vei/Gymnasveien). 

PlanID: 202013

ArkivID: 21/282

Utvalgssak i Kommunestyret: 074/22

Planområdet ligger nordøst fra skolekvartalet på Leknes og omfatter Gymnasveien, Vardeveien og den vestlige delen av Tore Hjorts vei og Villaveien med tilgrensende boligeiendommer. Hensikten med planarbeidet er å sikre gode trafikale løsninger inklusiv trafikksikkerhet for boligområdet knyttet til nevnte veier. Planforslaget legger til rette for breddeutvidelser i gatene i boligfeltet, samt sikrer bedre sikt i kryssene.

Plandokumenter:

Saksfremlegg 2.g.beh. med vedtak (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 14 MB)

Plankart (PDF, 811 kB)

Planbestemmelser (PDF, 361 kB)

Vedlegg - Notat trafikkvurderinger Tore Hjorts vei (PDF, 9 MB)

Vedlegg - ROS-analyse (PDF, 4 MB)

øvrige dokumenter

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8376 LEKNES             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.