Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering Omsorgsboliger Torvhaugen - plan-ID 1860-202006

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 19.03.2024 egengodkjent detaljreguleringsplan Omsorgsboliger Torvhaugen.

PlanID: 1860 202006       

ArkivID: 20/1436

Utvalgssak i Kommunestyret: 015/24

Asplan Viak AS (opprinnelig Stein hamre arkitektkontor AS) har på vegne av Vestvågøy kommune utarbeidet detaljreguleringsplan Omsorgsboliger Torvhaugen. Planområdet ligger nordøst fra Leknes sentrum, mellom boligområdene på Torvhaugen og Fygle. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av tiltrengte boliger tilrettelagt for heldøgns omsorg som vil forbedre situasjonen for både beboerne og ansatte og effektivisere driften av kommunens TFF-boliger.

Plandokumenter:

Saksfremlegg med vedtak KS-015-24 (PDF, 10 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Plankart (PDF, 3 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 137 kB)

Merknadsbehandling (PDF, 195 kB)

Utomhusplan (PDF, 8 MB)

Rammeplan overvann og flom (PDF, 3 MB)

Miljøfaglig vurdering (PDF, 184 kB)

Områdeskredkartlegging (PDF, 3 MB)

øvrige dokumenter

 

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8376 LEKNES             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.