Viktig melding

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Tabakkveien, Stamsund. PlanID 1860 202104

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid for Tabakkveien, Stamsund, plan-id 1860 202104, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 10.11.2021.

Tiltakshaver er Trones Maskin. Plankonsulent er Asplan Viak AS. 

Hensikten med planarbeidet:  

Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av eiendommer til boligformål med mulighet for oppføring av ca. 15-25 nye boenheter i varierende størrelser på gnr 51 bnr 4 og gnr 51 bnr 8. Planforslaget er i tråd med overordnet plan. 

Planområdet:

Ligger i randsonen av et allerede godt etablert boligområde, i en skånende, sydvendt helning, omkranset av fine natur- og friluftsområder. Det er nydelig utsikt mot hav og fjell, og disse kvalitetene skal bevares i den videre utviklingen. De blir førende for utforming og plassering av tiltak og bebyggelse i det videre utredningsarbeidet. Planområdet er på ca. 30 daa. 

  

Konsekvensutredning:

Det er vurdert at det ikke er krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning, ettersom tiltakene vil være i tråd med overordnet plan.

Utbyggingsavtale:

I forbindelse med utarbeidelse av plan, har partene, tiltakshaver og Vestvågøy kommune, til hensikt å fremforhandle grunnlag for utbyggingsavtale, jfr. Plan- og bygningslovens kap. 17. Utbyggingsavtalen skal sikre at utbygger helt eller delvis gjennomfører de tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planen, herunder; utvidelse av veien og framføring av vann- og avløpsløsninger. 

Saksdokumenter:

Høringsbrev (PDF, 865 kB)

Planinitiativ  (PDF, 2 MB)

Anmodning om oppstartsmøte (PDF, 2 MB)

Referat oppstartsmøte (PDF, 164 kB)

Mulighetsstudie (PDF, 9 MB)

Kontaktinfo og frist for innspill til planarbeidet:

Innspill til planarbeidet sendes Asplan Viak AS, Halvor Heyerdahls veg 1, 8626 Mo i Rana eller på e-post: Asmund.Stromnes@asplanviak.no innen 10.11.21. 

Mottatte innspill vil inngå i planbeskrivelsen og oversendes til kommunen sammen med øvrige plandokumenter. 

Tiltakshaver, Trones Maskin ASS, representant fra Asplan Viak AS vil være i planområdet tirsdag 02.11 kl. 15:00. De som ønsker det, kan møte opp der for å få mer informasjon om prosjektet.