Viktig melding

Reiselivsundersøkelsen Vestvågøy 2019

- Våren 2019 er det gjennomført en reiselivsundersøkelse på Vestvågøy som en del av næringsplanarbeidet.

Bakgrunn

Undersøkelsen skal være med på å gi et bilde av status for reiselivsnæringen og danne grunnlag for videre jobbing, og måling av resultater av utvikling av reiselivsindustrien i kommunen. En del av informasjonen om virksomhetene vil også kunne benyttes direkte i kommunens turistinformasjon og derigjennom bidra til omsetning i bedriftene. Undersøkelsen er en del av kunnskapsinnhentingen i forbindelse med næringsplanarbeidet og er gjennomført av Lofoten Matpark på vegne av Vestvågøy kommune.

Metode

Mottakere av undersøkelsen besto hovedsakelig av tradisjonelle reiselivsbedrifter på Vestvågøy, men inkludert også noen aktører som ikke defineres som typisk reiselivsbedrifter. Adresseliste ble kvalitetssikret og link til undersøkelsen ble sendt på epost til 86 aktører samt at den ble publisert på Facebooksider. Spørsmålene i undersøkelsen er basert på innspill fra Vestvågøy kommunen og skjemaet ble designet av prosjektleder. Respondentene har også fått mulighet til å gi sitt samtykke for hvordan informasjon kan brukes i etterkant av undersøkelsen. Det ble gjennomført telefonisk og skriftlig oppfølging for å få inn svar. Prosjektleder har levert detaljert rapport med underbilag som er internt arbeidsdokument i Vestvågøy kommune og som grunnlag for denne presentasjonen av resultater fra undersøkelsen.

Respons

Periode: 17.02.19 - 17.04.19
Totalt antall utsendelser: 86
Total antall svar 48 (56%)
Fullstendig svar: 41 (85%)
Gjennomsnittlig tidsbruk: 25 minutter
Antall spørsmål: 54

Undersøkelse var relativt omfattende, den gikk også ut til flere som nok ikke tradisjonelt oppfatter seg som reiselivsbedrift og derav ikke svarte på undersøkelsen. Total dreier dette seg om et antall på rundt 20 bedrifter. Trekker vi disse ut er svarandelen på 72%, noe som oppfatte å være en meget god oppslutning.

Temaer i undersøkelsen

Bedriftene skulle svare på totalt 54 spørsmål innenfor følgende temaer:

  • Bedriftsinformasjon
  • Bookingopplysninger
  • Reiselivstilbud
  • Markesdsføring
  • Bedriftens utvikling og prognoser
  • Forutsetninger for vekst og trusler mot utvikling
  • Miljømessig bærekraft

Resultater

Rapporten fra undersøkelsen er et arbeidsdokument for Vestvågøy kommune, til bruk i plan og utviklingsarbeid. Videre i dette dokumentet vil vi presentere en del det som fremkommer i undersøkelsen. Antall besvarelse varierer fra spørsmål til spørsmål.

Booking

37 bedrifter ga tilbakemelding på sin kontakt og bookinginformasjon som vil bli brukt til å oppdatere kontaktregisteret for turistinformasjonen. Det er verdt å merke seg at halvparten av bedriftene som svarte ikke brukt noe bookingplatform.

Reiselivsbedrift?

Av de 46 som svarte definerte vel 65% seg som reiselivsbedrift, dvs. at inntekten i hovedsak kommer fra reiselivsrelaterte aktiviteter. Bedriftene har gitt tilbakemelding på hva de tilbyr av aktiviteter og tjenester. Dette vil bli brukt til å systematisere kontaktregisteret for bruk i turistinformasjon og utviklingsarbeid.

Overnattingstilbud

21 bedrifter har gitt tilbakemelding på at de har et overnattingstilbud. Dette utgjør totalt 1090 senger, ekskl. camping, i følgende typer:

 

 

Camping

6 bedrifter har svart at de tilbyr camping, hvorav 4 tilbyr til sammen 86 plasser for camping i telt, 4 tilbyr til sammen 61 campingvognplasser, 5 tilbyr til sammen 33 bobilplasser og 4 bedrifter tilbyr til sammen 209 sengeplasser i hytter.

Bespisning

20 bedrifter har svart at de tilbyr bespisning. 19 av disse har et samlet kapasitet på 6158 sitteplasser (sommer). Bedriftene har gitt tilbakemelding om følgende bespisningstilbud:

 

 

Lokalmat

Vi hadde ønske om å få en tilbakemelding om spisestedenes fokus på bruk lokale matvarer. 20 bedrifter svarte på dette og ga oss følgende tilbakemelding:

 

31 bedrifter svarte at de ønsker å bli kontaktet i forbindelse med prosjektet for etableringen av et kulinarisk senter i Lofoten. Dette er videreformidlet til kommunens prosjektleder for videre oppfølging.

 

Searafting

3 bedrifter tilbyr dette, med én båt hver med kapasitet 12 pax

Fisketurisme

10 bedrifter har svart at de driver med fisketurisme, hvorav 5 leier ut tilsammen 27 båter uten kaptein og 8 bedrifter leier ut 9 båter med kaptein og samlet kapasitet på 94 pax.

Møte/konferanse

12 bedrifter har tilsammen 21 møterom med en samlet kapasitet på omlag 730 personer.

Bilutleie

Totalt 4 bedrifter har svart at de har til sammen 239 biler til utleie. En av disse bedriftene har 2 biler som kan leies ut med sjåfør.

Sykkelutleie

6 bedrifter svart at de har til sammen 67 sykler til utleie.To av disse tilbyr sykkelutleie til barn og en har sykkelvogn tilgjengelig. En bedrift tilbyr guiding med fjellsykkel.

Skiturisme

3 bedrifter svart at de driver med skiturisme. Én av disse tilbyr guiding.

Helårsdrift

46 har svart og 40 har åpent hele året. De 6 som stenger gjør dette i perioden oktober - april. Av de 6 har 100% stengt i januar og 65% i februar.

Markedsføringskanaler

Markedsføring er viktig for at bedriftene skal tiltrekke seg de kundene de ønsker. Vestvågøy kommune bruker også betydelige midler på Destination Lofoten som felles markedsføringsorgan for Lofoten. Det er derfor interessant å vite hvordan bedriftene jobber med markedet og utnytter regionale markedsføringsressurser. 

45 bedrifter rangerte markedsføringskanaler etter viktighet for dem.

 

 

Sosiale medier og Google/Google Maps

Av 41 svar er mer enn 95% aktive med bedriften på Facbook, 73% på Instagram, omlag 44% Tripadvisor og 2% er på Linked In. Av 45 bedrifter som svarte har vel 70% oppdatert bedriftsopplysningene på Google.

Medlemskap i Destination Lofoten

45 bedrifter har svart, hvorav 19 (42%) er medlem og 26 (58%) ikke er medlem. Det kom inn svært mange relevante kommentarer til hvorfor bedriftene er medlem (15 bedrifter svart) og hvorfor de ikke er det (22 bedrifter svart). Dette er kvalitative besvarelser som vil bli systematisert og benyttet i kommunens videre utviklingsarbeid og i samarbeidet med Destination Lofoten.

Medlemskap i Vest-Lofoten Næringsforening

45 svart og hvor 12 (27%) er medlem og 33 (73%) ikke er det. Mange relevante kommentarer til hvorfor bedriftene er medlem (13 bedrifter svart) og hvorfor de ikke er det (25 bedrifter svart). Dette er kvalitative besvarelser som vil bli systematisert og benyttet i kommunens videre utviklingsarbeid og i samarbeidet med Vest-Lofoten Næringsforening.
Nest halvparten av bedriftene visste ikke at foreningen har en egen bransjegruppe for reiseliv, og ca 35% var ikke klar over at foreningen fra 2019 dekker Vestvågøy, Flakstad og Moskenes.

Omsetningsutvikling

Av 42 bedrifter som har svart er omsetningen i 29 bedrifter (69%) i hovedsak eller i sin helhet fra turister.

31 bedrifter opplyser at de i 2018 hadde en omsetning på 88.380.000. Av disse hadde 7 bedrifter ikke omsetning i 2017 og den totale omsetningen for 24 bedrifter i 2017 var 79.370.000. Med 2018 som utgangspunkt, har 27 av bedriftene satt seg som mål å omsette for 168.460.000 i 2022, en økning på 91%

 

 

Ansatte

38 bedrifter har svart på hvor mange fast ansatte de har. Disse forteller at de i 2018 hadde 112 faste stillinger, mot 75 i 2017. Bedriftene ser for seg at de i 2022 har 191 faste stillinger, en økning på 70% fra 2018. I tillegg kommer sesongansatte.

 

 

Forutsetninger for vekst og trusler mot utvikling

Denne delen av undersøkelsen var utformet slik at det var mulighet å komme med åpne svar. 35 bedrifter har svart på hva som er viktigste forutsetning for videre utvikling av egen bedrift. 32 bedrifter har gitt tilbakemelding på hva som er den største trussel for videre utvikling av egen bedrift. Totalt sett er tilbakemeldingen fra bedriftene svært omfattende og svarene er systematisert og kategorisert for videre oppfølging i plan- og utviklingsarbeid.

Bedriftenes svar kan lastes ned her... (PDF, 125 kB)

Miljømessig bærekraft

Av de 41 bedriftene som svarte, opplyser 36 (88%) at de ikke er miljøsertifisert. Vel 80% ser behov for miljøsertifisering i fremtiden og over halvparten er ikke kjent med Destinasjon Lofotens handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03