Viktig melding

Destinasjon Ballstad

- Reiselivsutvikling i Lofotens største operative fiskevær (2017 - 2020)

Reiselivsnæringen på Ballstad har tatt initiativ til et bedriftsnettverk for utvikling av Ballstad som reiselivsdestinasjon. Erkjenningen var at en måtte jobbe sammen for å utvikle tilbudet til turistene, profesjonalisere bedriftene, og derigjennom få turistene til å komme, og bli over tid på Ballstad. Prosjektet startet februar 2017 og skal gå ut 2020.

Resultater

Utviklingen på Ballstad har vært svært positiv både med tanke på samarbeidsklima, nye arbeidsplasser skapt og omsetning. Det er utarbeidet statistikk for år 1 av hovedprosjektet.

Kontaktinformasjon

Destinasjon Ballstad kommuniserer aktivt gjennom sin Facebookside. Prosjektet har også utviklet en egen landingsside for enklere booking og oversikt over aktørene på www.visitballstad.com. Klikk her for kontaktinformasjon prosjektledelse.

 

 

Utviklingsprosess

Prosessleder for arbeidet har vært Love Utvikling ( tidl. Lofoten Matpark) og arbeidet har gått  gjennom tre faser  - (1) forstudie, (2) forprosjekt og (3) hovedprosjekt.

1. Forstudie (01.02.17 - 24.07.17)

Denne første fasen går ut på  kartlegge interessenter og å identifisere muligheter og utfordringer. Arbeidet skal konkludere med om det er grunnlag for videre arbeid, og i så fall formulere målsettinger for nettverket. Det skal også avklares hvilken bedrift som kan være "morbedrift" for søknad om midler fra Innovasjon Norge.

Lofoten Matpark søkte og fikk midler fra Vestvågøy kommune til forstudien. På Ballstad vart det etter endt forstudie stor interesse og vilje til å videreføre arbeidet i et forprosjekt. 18 bedrifter var med i innledende fase og følgende hovdemålsettinger ble formulert for videre satsing:

  • «Utvikle fiskeværet Ballstad til en fremtidsrettet og moderne bygd som kombinerer tradisjonelle næringer med nye, lokale vekstnæringer.»
  • «Utvikle destinasjonen Ballstad til å utvikle et helårig reiselivstilbud med det ypperste av reiselivsprodukter Lofoten kan tilby.»

Arbeidet i forstudien dannet grunnlaget for søknad til Innovasjon Norge om et forprosjekt under programmet Bedriftsnettverk. Som søkerbedrift stod Hemmingodden AS. Søknaden til Innovasjon Norge ble raskt innvilget og arbeidet gikk over i en forprosjektfase.

2. Forprosjekt (25.07.17 - 27.11.17)

I denne fasen skal det jobbes med å identifisere utviklingsområder og utarbeide felles strategi og forretningsplan for hovedprosjektet, inkludert budsjetter og finansieringsplan med inntil 3 års perspektiv. Det skal etableres samarbeidsmodell og samarbeidsavtale. I denne fasen skal det også jobbes med utvikling av nettverket og med påfyll av kunnskap.

Etter en svært aktiv og intensiv høst med seminarer og studietur ble søknaden om 3-årig hovedprosjekt sendt Innovasjon Norge med  målsettinger formulert under disse overskriftene:

  • Pilot inne sosial bærekraft
  • Lofotens fiskehovedstad
  • Nettverk og internasjonalisering
  • Økt omsetning og sysselsetting

Våren 2017 estimerte deltakende bedrifter en omsetning på vel 31 mill for 2017. I søknaden til Innovasjon Norge i november er målsettingen en omsetning ved utgangen av 2020 på 110 mill. 

Søknaden ble innvilget svært raskt og nettverket ble innvilget maksimal årlig støtte på kr 750.000.

3. Hovedprosjekt (28.11.17 - 29.11.20)

Hovedprosjektet skal jobbe aktivt i henhold til den forretningsplanen som er lagt. Dynamikken i prosjektet er slik at nye bedrifter kan komme inn i nettverket underveis, og de som ikke bidrar eller ser seg tjent med å være med kan avslutte.

De mange planlagte aktiviteter og delprosjekter er organisert under tre arbeidspakker:

  • ​Ledelse​ ​og​ ​kompetanseutvikling
  • ​Et​ ​reiseliv​ ​for​ ​sosial​ ​bærekraft
  • ​Spissing​ ​på​ ​fisketurisme

Nettverket har arrangert forskjellige utviklingsseminarer og kurs, hvor også eksterne deltakere har deltatt. Det er kjørt i gang flere delprosjekter deriblant felles opplæring av sommeransatte, egen turistinformasjon og forstudien «Autonom ferge Ballstad»

Den umiddelbare effekten av samarbeidet i nettverket er at bedriftene blir bedre kjent med hverandre og lettere kan samarbeide om oppgaver og aktiviteter. Så langt er tilbakemeldingene fra bedriftene at arbeidet i nettverket er en suksess og at det har bidratt positivt til inntjeningen.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03