Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - detaljregulering Ballstad Servicehavn

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 26.10.2021 egengodkjent detaljreguleringsplan Ballstad Servicehavn.

PlanID: 201818

ArkivID: 18/1099

Utvalgssak i Kommunestyret: 091/21

Hovedhensikten med planarbeidet er tilrettelegging av nye industriarealer for utvidelse og videre drift av Ballstad Slip. I tillegg til større arealer i form av fyllinger i sjø, vil det også åpnes for en ny skipshall innenfor området. 

Vestvågøy kommune har behov for mer offentlig kaiplass på Ballstad, og man har som hensikt å tilrettelegge for dette innenfor planområdet. Kaiplassene vil i hovedsak være for fiskefartøy, med «basefunksjoner», som liggekai og lager for bruk og utstyr.

Lengst sør i planområdet, ved allmenningen, har man som hensikt å tilrettelegge for næring. Her er det tenkt næring i form av utvidet drift av eksisterende kafé, samt tilrettelegging for etablering av overnattingsfunksjoner og eventuelt andre næringsfunksjoner.

Plandokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 2 MB)

Beskrivelse (PDF, 11 MB)

Plankart (PDF, 617 kB)

Bestemmelser (PDF, 92 kB)

Konsekvensutredning 31.8.21 (PDF, 12 MB)

ROS-analyse 7.9.21 (PDF, 5 MB)

Illustrasjonsplan (JPG, 10 MB)

øvrige dokumenter

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.