Kunngjøring tre reguleringsplaner

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 28.9.2021 egengodkjent følgende tre reguleringsplaner: Heldalen, Finneset Landskapshotell og Lofoten Handelspark sørvest

 

Detaljreguleringsplan Heldalen

PlanID: 201905, ArkivID: 20/407, Utvalgssak i Kommunestyret: 073/21

Reguleringsplanen vil åpne opp for etablering av fritidsbebyggelse og kai med tilhørende naust i Heldalen. Planen gir allmennheten tilgang til sjø og vil gi lokal bedrift bedre tjenestevilkår for sine forretningsforbindelser. Les kunngjøring med dokumenter her...

Detaljreguleringsplan Finneset Landskapshotell

PlanID: 202003, ArkivID: 20/631, Utvalgssak i Kommunestyret: 075/21

Hensikten med planen er å legge til rette for nærings- og ervervsvirksomhet i form av et småskala landskapshotell med tilhørende overnattingsenheter (inntil 10 stk. frittliggende enheter) og fasiliteter/anlegg. Hotellet skal ha en grønn profil og så langt som mulig innordne seg naturgitte premisser. Planområdet omfatter den østlige teigen av eiendom gnr 57 bnr 8 med tilgrensende sjøarealer samt eiendom gnr 57 bnr 27 og deler av FV 7730 Finstadveien. Les kunngjøringen med dokumenter her...

Detaljreguleringsplan Lofoten Handelspark sørvest

PlanID: 201815, ArkivID: 18/389, Utvalgssak i Kommunestyret: 074/21

Hensikten med planen er å legge til rette for å transformere og utvikle den sørvestre delen av Leknessletta til handel/næring. Planområdet er i dag i hovedsak dyrket mark. Planen omfatter gnr/bnr. 18/1024 og deler av 18/1, 18/9, 18/582 og vegareal i Vestvågøy kommune. Planavgrensningen har et samlet areal på ca 58 daa.
Planens intensjon er å videreutvikle Leknessletta som handelsområde og tilrettelegge for handel med større varegrupper, altså detaljhandel med varer som krever mye plass, og derfor er lite egnet plassert midt i Leknes sentrum, da store deler av verdifullt sentrumsareal beslaglegges. Handel med større varegrupper generer trafikk, både persontrafikk og tungtransport. Denne type trafikk bør ledes utenfor sentrumskjernen
for å sikre et miljøvennlig og trygt sentrumsområde for alle trafikanter. Les kunngjøringen med dokumenter her...