Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering Finneset Landskapshotell - Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 28.9.2021 egengodkjent detaljreguleringsplan Finneset Landskapshotell.

PlanID: 202003

ArkivID: 20/631

Utvalgssak i Kommunestyret: 075/21

Hensikten med planen er å legge til rette for nærings- og ervervsvirksomhet i form av et småskala landskapshotell med tilhørende overnattingsenheter (inntil 10 stk. frittliggende enheter) og fasiliteter/anlegg. Hotellet skal ha en grønn profil og så langt som mulig innordne seg naturgitte premisser. Planområdet omfatter den østlige teigen av eiendom gnr 57 bnr 8 med tilgrensende sjøarealer samt eiendom gnr 57 bnr 27 og deler av FV 7730 Finstadveien.

Plandokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

Plankart (PDF, 625 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 84 kB)

ROS-analyse (PDF, 2 MB)

andre dokumenter

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.