Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljreguleringsplan Heldalen, Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 28.9.2021 egengodkjent detaljreguleringsplan Heldalen. 

PlanID: 201905

ArkivID: 20/407

Utvalgssak i Kommunestyret: 073/21

Reguleringsplanen vil åpne opp for etablering av fritidsbebyggelse og kai med tilhørende naust i Heldalen. Planen gir allmennheten tilgang til sjø og vil gi lokal bedrift bedre tjenestevilkår for sine forretningsforbindelser.

Plandokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser (PDF, 89 kB)

Plankart (PDF, 738 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Illustrasjonsskisse ikke juridisk bindende (PDF, 200 kB)

Profiltegninger ikke juridisk bindende (PDF, 414 kB)

 

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.