Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering Lofoten Handelspark sørvest, Leknes - Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 28.9.2021 egengodkjent detaljreguleringsplan Lofoten Handelspark sørvest, Leknes.

PlanID: 201815

ArkivID: 18/389

Utvalgssak i Kommunestyret: 074/21

Hensikten med planen er å legge til rette for å transformere og utvikle den sørvestre delen av Leknessletta til handel/næring. Planområdet er i dag i hovedsak dyrket mark. Planen omfatter gnr/bnr. 18/1024 og deler av 18/1, 18/9, 18/582 og vegareal i Vestvågøy kommune. Planavgrensningen har et samlet areal på ca 58 daa.

Planens intensjon er å videreutvikle Leknessletta som handelsområde og tilrettelegge for handel med større varegrupper, altså detaljhandel med varer som krever mye plass, og derfor er lite egnet plassert midt i Leknes sentrum, da store deler av verdifullt sentrumsareal beslaglegges. Handel med større varegrupper generer trafikk, både persontrafikk og tungtransport. Denne type trafikk bør ledes utenfor sentrumskjernen for å sikre et miljøvennlig og trygt sentrumsområde for alle trafikanter.

Plandokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Plankart (PDF, 626 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 136 kB)

KU (PDF, 10 MB)

Teknisk vegplan (PDF, 7 MB)

Illustrasjonsplan ikke juridisk bindende (PDF, 262 kB)

øvrige dokumenter

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.