Viktig melding

Kunngjøring av vedtak – 3 detaljreguleringsplaner

Vestvågøy kommunestyre har 05.12.2023 egengodkjent følgende 3 detaljreguleringsplaner: Villa Skottnessjyen, Ballstad -  Ole Bergs vei, Ballstad - FV.817 Fortau Ytre Stamsund

Detaljreguleringsplan Villa Skottnessjyen, Ballstad

PlanID: 202101, ArkivID: 19/133, Utvalgssak i Kommunestyret: 117/23

Lofotr bygg & anlegg as har på vegne av Eiendom Lofoten as utarbeidet detaljreguleringsplan for etablering av et nytt boligfelt sør fra Skarsjyveien på Ballstad. Planen har til hensikt å tilrettelegge for boligutvikling i Ballstadområdet, hvor utbygger ønsker å tilrettelegge for større tomter i forholdsvis nærhet til øvrig infrastruktur på Ballstad. I tillegg tar plan opp i seg noe av den allerede etablerte boligbebyggelse langs Skarsjyveien, samt tilrettelegger for adkomst for nye og eksisterende boliger.

Detaljreguleringsplan Ole Bergs vei, Ballstad

PlanID: 202012, ArkivID: 20/1613, Utvalgssak i Kommunestyret: 127/23

Bakgrunnen for planarbeidet er å få en detaljreguleringsplan for området langs Ole Bergs vei på Ballstad som er i tråd med hvordan området og veien er etablert.  Hensikten med planen er å regulere eksisterende vei med sideareal og tilstøtende boligeiendommer, samt å vurdere mulighet for fellesarealer og møteplasser (lekeplass, felles postkassestativ, renovasjon etc.).

Detaljreguleringsplan FV.817 Fortau Ytre Stamsund

PlanID: 202304, ArkivID: 23/4257, Utvalgssak i Kommunestyret: 120/23

Planområdet strekker seg fra Steinekrysset til Hartvågen langs fv. 817 i Stamsund. Strekningen har en lengde på ca. 1.1 km. Formålet med planen er å etablere fortau langs vegstrekningen og å legge til rette for en mer trafikksikker trafikkavvikling gjennom Stamsund. I forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for etablering av fortauet ble det avdekket behov for optimalisering av veglinja. Dette har ført til at det har vært nødvendig å gjøre endringer og justeringer av reguleringsplanen, som var vedtatt i 2007 og endret i 2019, på deler av strekningen.

 

Plandokumenter, vedtak og andre relevante dokumenter ligger på kommunens hjemmeside (Organisasjon - Kunngjøringer/høringer - Kunngjøringer):

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8376 Leknes  eller postmottak@vestvagoy.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.