Private reguleringsplaner

Veileder for utarbeiding av private reguleringsplaner.

 • Plankonsulent kunngjør oppstart av planarbeidet i lokal avis, på egen nettportal og eventuelt på sosiale medier.
 • Kunngjøringen skal minimum inneholde kartskisse som viser avgrensning av planområdet og en kort beskrivelse av formålet. Kunngjøringen oversendes kommunen slik at den kan legges på denne hjemmesiden.
 • Krever planen konsekvensutredning (KU), skal planprogram legges ut på høring samtidig.
 • Fristen for merknader bør være minst fire uker, ved KU skal fristen settes til minst 6 uker.
 • Plankonsulent skal varsle oppstart av planarbeidet med eget skriv til berørte offentlige organer, registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere, naboer, gjenboere og andre interesserte som blir direkte berørt.
 • Varselet skal redegjøre for forslaget og konsekvenser for omgivelsene.
 • Kart og illustrasjoner skal legges ved.
 • Fristen for innspill bør minst være tre uker.
 • Ved KU sendes planprogram til Planutvalget (PU) for vedtak.
 • Plankonsulent skal utarbeide planforslag etter Nasjonal Produktspesifikasjon for digitale planer og kommunens egne maler.
 • Nasjonal produktspesifikasjon for digitale planer 
 • Alle dokumenter skal sendes inn i filformat PDF, men plankart skal også sendes i filformat SOSI. 

Dokumentasjon som kreves

Planprosess fra A til Å

Planer fra A til Å

1. Før planarbeidet starter

For å oppnå rask saksbehandling er det viktig at planforslaget er gjennomarbeidet og korrekt utformet. Ta tidlig kontakt med avdeling Regulering i Plan- og bygningstjenesten. Vi kan gi informasjon og råd for det videre planarbeidet. Innhent nødvendig informasjonsmateriale. Du finner det du trenger på våre internettsider.

Når må det utarbeides reguleringsplan?

Plan- og bygningsloven fastsetter at det skal utarbeides reguleringsplan for områder der det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider. Tillatelse etter § 20-1 kan ikke gis for større bygge- og anleggsarbeider før det foreligger reguleringsplan. I tillegg har kommuneplan for Vestvågøy egne bestemmelser.

Hvem kan utarbeide reguleringsplan?

Plan- og bygningsloven fastlegger at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige og gis en entydig og forståelig form (§ 12-3). Engasjer fagkyndig konsulent dersom du skal utarbeide reguleringsplan og ikke selv er kvalifisert.

Er konsekvensutredning nødvendig?

For tiltak som kan ha vesentlig konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, kan det kreves at forslagsstiller utarbeider konsekvensutredning (plan- og bygningslovens kap. 4 med tilhørende forskrifter).

Reguleringsplan – hva er det?

En reguleringsplan (plan- og bygningslovens § 12-1) er en detaljplan med tilhørende bestemmelser som regulerer utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljø innenfor avgrensede områder i en kommune. Rammer for reguleringsformål og reguleringsbestemmelser er gitt i plan- og bygningslovens § 12-5 og § 12-6.

Reguleringsplaner vedtas normalt av kommunestyret, og en vedtatt reguleringsplan er straks rettslig bindende for alle tiltak innenfor planområdet. Reguleringsplanen gir adgang til å foreta ekspropriasjon og den gir rettigheter til å utnytte arealene slik reguleringsplanen angir.

2. Oppstart av planarbeid/ planinitiativ (pbl.§ 12-8)

«Planinitiativ»: Initiativ til reguleringsplan – planspørsmål etter pbl § 12-8 – er et privat initiativ til regulering i tidlig fase (frem til og med oppstartsmøte). Planinitiativets viktigste funksjon er å starte dialogen mellom forslagsstiller og kommunen ved å angi hva som tenkes realisert og hvor dette ønskes gjennomført.

Innhenting av rammer/informasjon

Gjeldende arealplaner:

 • Kommunens kartportal
 • Kommunens planregister

Oversikt og informasjon om overordnede arealplaner:

 • Kommuneplanens arealdel 
 • Kommunedelplaner

Nasjonalt/regionalt regelverk:

 • Lokalt regelverk – Koble til ny side – ikke aktiv
 • Bestilling av kartdata – koble til ny side/ Infoland – ikke aktiv

Innsending av planinitiativ/bestilling av oppstartsmøte

Utarbeide private reguleringsplaner - inneholder informasjon, skjema for bestilling av oppstartsmøte og anbefalt materiale som skal følge bestillingen.

Gjennomgang

Saken fordeles av mottakskontroll. Intern gjennomgang i kommunen av det innsendte materialet. 

Oppstartsmøte

Saksbehandler innkaller til møte og skriver referat.

3. Varsel om oppstart og kunngjøring (pbl.§12-8)
 • Kunngjøringsannonse sendes kommunen for publisering på kommunens nettside.
 • Gjennomgå innkomne forhåndsuttalelser.
 • Sammendrag og kommentarer skal innarbeides i planbeskrivelsen.
4. Utarbeiding av planforslag (pbl. Kap 4,5 og 12)

Planforslag: Komplett utarbeidet forslag til reguleringsplan som skal behandles etter pbl § 12-10, utarbeidet etter krav gitt i oppstartsmøtet. Skal være i henhold til MDs veileder, kart- og planforskriften med mer. Består av forslag til plankart, bestemmelser, illustrasjoner og utredninger/analyser. Fra komplett privat detaljreguleringsforslag er mottatt i kommunen starter tidsfristen på 12 uker å løpe. 

Utredninger, registreringer m.m.

Nødvendige utredninger og registreringer bør utarbeides så tidlig som mulig. Eksempel biologisk mangfold, arkeologiske registreringer, trafikkrapporter m.m. 

Utforming av planforslag

Forslaget forutsettes utarbeidet iht. Miljøverndepartementets veiledere og spesifikasjoner og kommunens maler:
Reguleringsplanveileder
Kart- og planforskriften - veileder
Nasjonal produktspesifikasjon
Reguleringsbestemmelser - eksempelsamling
Forslag til planprogram – kommer (doc)

 

5. Innsending av planforslag

E-post sendes til postmottak@vestvagoy.kommune.no

Digital arealplan (SOSI) sendes inn som et ordinært vedlegg til planforslaget.

Ev. papirkopi av store tegninger (større enn A3) sendes til: 
Vestvågøy kommune
Postboks 203
8376 Leknes

Deretter er det følgende trinn:

 • Vestvågøy kommune gjennomgår planforslaget
 • Vestvågøy kommune bekrefter mottatt planforslag med eventuelle mangler
 • Forslagsstiller kompletterer ved behov
 • Innbetaling av gebyr. Kommunen sender gebyr til avtalt mottaker. Gebyret må betales før saken kan behandles.
6. Behandling av reguleringsplanforslag (pbl. §§ 12-10 og 12-11)
 • Tidsfrister. Lovbestemt saksbehandlingstid for detaljreguleringer er 12 uker.
 • Saksfremlegg til politisk behandling i planutvalget. Rådmannen lager saksframstilling.
 • Vedtak om offentlig ettersyn/høring. Planforslag som er i tråd med kommuneplan eller annen overordnet plan kan i enkelte tilfeller legges ut på høring på delegert myndighet. Normalt behandles sakene i planutvalget. 
 • Kunngjøring om offentlig ettersyn/høring. Brev til grunneiere eller berørte parter og høringsinstanser, annonse i aviser og kunngjøring på kommunens internettside. Folkemøte vurderes.
 • Merknadsbehandling. Kopi av merknader oversendes forslagsstiller. Eventuelle kommentarer sendes kommunen.
 • Eventuell ytterligere dokumentasjon. Ved behov.
 • Eventuelle endringer. Større endringer kan medføre nytt offentlig ettersyn eller begrenset høring.
 • Dialog mellom forslagsstiller og kommunen.
7. Vedtak av reguleringsplan (pbl.§12-12)
 • Saksfremlegg til politisk behandling i Planutvalget/Kommunestyret. Rådmannen lager saksframstilling.
 • Planutvalgets behandling. Planforslag som er i tråd med kommuneplan/annen overordnet plan kan i enkelte tilfeller vedtas av planutvalget.
 • KS- behandling. Vedtak (alternativt retur til PU/FSK/rådmannen for bearbeiding). 
 • Kunngjøring av vedtatt plan. Brev til grunneiere/berørte og til høringsinstanser, annonse i avis og kunngjøring på kommunene internettsider.
 • Eventuell innsigelse. Hvis kommunen ikke tar hensyn til innsigelser skal fylkesmannen mekle. Dersom innsigelsen står ved lag etter at kommunestyret har behandlet planen så er ikke kommunestyrets planvedtak endelig. Saken må da sendes Miljøverndepartementet for avgjørelse. Departementets vedtak kan ikke påklages, jf. pbl. § 12-13.
8. Klagebehandling (pbl. § 12-12)

Klageadgang - se side om klagerett

Kontakt

Jochen Caesar
Arealplanlegger
E-post
Telefon 76 05 61 41