Viktig melding

Private reguleringsplaner

Veileder for utarbeiding av private reguleringsplaner.

En privat reguleringsplan fremmes som detaljregulering. Detaljregulering brukes hovedsakelig til å gjennomføre utbyggingsprosjekter og tiltak, vern og sikring av ulike typer verdier. Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til reguleringsplan, men den skal utarbeides av fagkyndige/plankonsulent, jf. Plan- og bygningsloven § 12-3.

Planprosess steg for steg

1. Før planarbeidet starter

For å oppnå rask saksbehandling er det viktig at planforslaget er gjennomarbeidet og korrekt utformet. Ta tidlig kontakt med planavdelingen i kommunen. Vi kan gi informasjon og råd for det videre planarbeidet. Innhent nødvendig informasjonsmateriale. Du finner det du trenger på våre internettsider.

2. Oppstart av planarbeid/ planinitiativ (pbl. § 12-8)

Planinitiativ

Det skal sendes et planinitiativ til kommunen som første trinn i planprosessen. Planinitiativet skal starte dialogen mellom forslagsstiller og kommunen ved å angi hva som tenkes realisert og hvor dette ønskes gjennomført. Planinitiativet vil bli behandlet i forvaltningsutvalget for å få en tidlig politisk avklaring. Vedtaket kan ikke påklages, men reguleringsspørsmålet kan kreves forelagt for kommunestyret for endelig avgjørelse jfr pbl. § 12-8. Ved positivt vedtak tar administrasjonen kontakt angående oppstartsmøte.

Som forslagsstiller skal du innhente rammer og informasjon relevant til ditt planforslag. Dette inkluderer:

 • Gjeldende arealplaner fra kommunens kartportal / kommunens planregister
  • Både overordnede planer og reguleringsplaner skal innhentes og gjøres rede for.
 • Nasjonale/regionale rammer og føringer som er relevant for planforslaget.
 • Planinitiativet skal være i tråd med Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering. 

Bestille oppstartsmøte

 • Det kreves oppstartsmøte før planarbeidet settes i gang.
 • Bestilling av oppstartsmøte gjøres på eget skjema som fylles ut av plankonsulent og sendes postmottak@vestvagoy.kommune.no.
 • Tilbakemelding om møtetidspunkt vil bli gitt innen 3 uker fra bestillingen er mottatt. 

Skjema for bestilling av oppstartsmøte (DOC, 65 kB)

Gebyr

Planinitiativ og oppstartsmøtet er gebyrbelagt. (Gjeldende gebyrregulativ)

3. Varsel om oppstart og kunngjøring (pbl. § 12-8)

Plankonsulent kunngjør oppstart av planarbeidet i lokal avis, e.g. Lofotposten, på egen nettportal og eventuelt på sosiale medier.

 • Kunngjøringen skal minimum inneholde kartskisse som viser avgrensning av planområdet og en kort beskrivelse av formålet.
 • Krever planen konsekvensutredning (KU), skal planprogram legges ut på høring samtidig.
 • Fristen for merknader bør være minst 3 uker, ved KU skal fristen settes til minst 6 uker.

 

Plankonsulent skal varsle oppstart av planarbeidet med eget skriv til berørte offentlige organer, registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere, naboer, gjenboere og andre interesserte som blir direkte berørt.

Alle dokumenter skal sendes inn i filformat PDF, men plankart skal også sendes i filformat SOSI. 

4. Utarbeiding av planforslag (pbl. kapittel 4, 5 og 12)

Planforslag: Komplett utarbeidet forslag til reguleringsplan som skal behandles etter pbl § 12-10, utarbeidet etter krav gitt i oppstartsmøtet. Dokumentasjon som kreves i planforslag: 

 • Planbeskrivelse med Risiko- og sårbarhetsanalyse 
 • Reguleringsbestemmelser - Mal for reguleringsbestemmelser
 • Bruk sjekklisten for gjennomgang av plantema som skal, bør og kan belyses - sjekkliste reguleringsplan (DOC, 312 kB)
 • Digitalt plankart - Krav om utarbeidelse etter nasjonal produktspesifikasjon for digitale planer. Bruk Vestvågøy kommune i tittelfeltet. 
 • Konsekvensutredning (KU) - sendes inn dersom krav om KU
 • Varslinger - kopi av kunngjøringsannonse (datert), samt varslingsbrev og liste over hvem som er varslet
 • Merknader og uttalelser - Send inn innkomne merknader og uttalelser sammen med forslagsstillers kommentarer
 • Tilleggsdokumentasjon - benyttes ved behov

Alle nødvendige utredninger og registreringer bør utarbeides så tidlig i prosessen som mulig. Kommunens saksbehandlingsfrist er 12 uker og starter når komplett privat detaljreguleringsforslag er mottatt. Forslag til reguleringsplan er forutsatt utarbeidet etter statlige og kommunale veiledere. Disse er:

5. Innsending av planforslag

Planforslaget skal sendes på e-post til postmottak@vestvagoy.kommune.no

Digital arealplan (SOSI) sendes inn som et ordinært vedlegg til planforslaget.

Ev. papirkopi av store tegninger (større enn A3) sendes til:

          Vestvågøy kommune

          Postboks 203

          8376 Leknes

Vestvågøy kommune gjennomgår deretter planforslaget. Forslagstiller mottar tilbakemelding ved eventuelle mangler og kompletterer ved behov. Kommunen sender gebyr til avtalt mottaker som skal betales før saken kan behandles.

6. Førstegangsbehandling og offentlig ettersyn (pbl. §§ 12-10 og 12-11)

Faktura for gebyr sendes forslagsstiller når plansaken tas opp til politisk behandling (førstegangsbehandling).

 • Saksbehandlingsfrist er 12 uker fra komplett forslag er mottatt.
 • Komplett planforslag legges frem for Forvaltningsutvalget (FU) som fatter vedtak om forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn.
 • Ved mottak av planforslaget blir saken gjennomgått og plankonsulent blir informert om videre fremdrift.
 • Kommunen kunngjør vedtak om offentlig ettersyn og høring i lokal avis, på kommunens nettportal og eventuelt i sosiale medier.
 • Berørte parter vil også bli varslet i eget skriv.

Innspill og merknader sendes til pr. epost: postmottak@vestvagoy.kommune.no. eller i brev til: Vestvågøy kommune, Storgata 37, postboks 203, 8376 Leknes, innen 6 uker.

7. Annengangsbehandling og vedtak av reguleringsplan (pbl. § 12-12)
 • Etter utløp av høringsfristen sender kommunen innkomne innspill og merknader til plankonsulent for vurdering og kommentar.
 • Merknader og uttalelser med kommentarer innarbeides i planforslaget.
 • Plankonsulent sender revidert planforslag til kommunen.
 • Planforslaget legges fram for FU for 2. gangsbehandling.
 • Innstillingen sendes over til Kommunestyret som fatter endelig vedtak.
 • Plankonsulent og berørte parter informeres om vedtaket i eget skriv fra kommunen.
 • I tillegg kunngjøres vedtaket i lokal avis, på kommunens nettportal og i sosiale medier.
8. Innsigelse og klagebehandling (pbl. § 12-12)

Dersom planen blir møtt med innsigelse og kommunen ikke tar hensyn til disse skal fylkesmannen mekle. Dersom innsigelsen står ved lag etter at kommunestyret har behandlet planen så er ikke kommunestyrets planvedtak endelig. Saken blir da sendt til departementet for avgjørelse. Departementets vedtak kan ikke påklages, jf. pbl. § 12-13.

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, etter pbl § 12-12 jf. § 1-9. Se side om klagerett

Kontakt

Jochen Caesar
Arealplanlegger
E-post
Telefon 76 05 61 41