Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljreguleringsplan Øvelsesfelt Skifjordmarka, Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 29.3.2022 egengodkjent detaljreguleringsplan Øvelsesfelt Skifjordmarka. 

PlanID: 202004

ArkivID: 20/1315

Utvalgssak i Kommunestyret: 018/22

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for god sikkerhet og beredskap ved å etablere et område hvor Lofoten brann- og redningsvesen, etter at man måtte flytte fra arealene en tidligere leide ved flyplassen på Leknes, kan øve på slukking av forskjellige typer brann, røykdykking, første hjelp mm.

Plandokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Plankart (PDF, 536 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 65 kB)

øvrige dokumenter

 

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8376 LEKNES             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.