Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljreguleringsplan Leirvik Ure, Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 09.05.2023 egengodkjent detaljreguleringsplan Leirvik Ure.

PlanID: 202007

ArkivID: 20/1314

Utvalgssak i Kommunestyret: 031/23

Hovedhensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for et kombinert areal for fiskeriindustri, boligbebyggelse og kaiareal, gjennom utbygging på landarealer og noe utfylling i sjø. Eiendommene gnr/bnr 61/49 og 61/52 ligger i sin helhet innenfor planområdet, og i tillegg berøres eiendommene 61/2, 61/8, 61/9, 61/53 og 204/1 (fylkesveien).

Plandokumenter:
Saksfremlegg med vedtak (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Plankart (PDF, 3 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 68 kB)

Øvrige dokumenter
 

Klageadgang:

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune, Postboks 203, 8376 LEKNES             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.