Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljreguleringsplan Bøstad skole

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 22.10.2019 egengodkjent detaljreguleringsplan Bøstad skole

PlanID: 1860 201819

ArkivID: 18/1544

Utvalgssak i kommunestyre: 100/19

Hensikten med planen er å legge til rette for en tryggere trafikksituasjon rundt Bøstad skole. Det har vært mange ulykker i tilknytning til Bøstad skole. Området er utsatt fordi hovedvekten av boligene ligger på vestside av E10, mens skolen og idrettsanlegget er på østsiden. Trafikksituasjonen er uklar, og det er ikke lagt opp til trygg kryssing av E10. Det er også behov for oppgradering av kryss mot Høvdingveien.

Plandokumenter:

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.