Viktig melding

Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering Lofoten Handelspark

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 19.6.2018 egengodkjent detaljreguleringsplan Lofoten Handelspark.

PlanID: 1860 201501

ArkivID: 15/1669

Utvalgssak i kommunestyre: 059/18

Formålet med planarbeidet er å få til en trafikksikker, fremtidsrettet og helhetlig trafikkløsning for området.

 

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages. Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

Vestvågøy kommune             eller                postmottak@vestvagoy.kommune.no

P.b. 203

8376 LEKNES

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.