Viktig melding

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Oksneset hyttefelt, PlanID 1860 202302 (opprinnelig Stormyra , planID 201005)

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid for Oksneset hyttefelt, plan-id 1860 202303, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 21.07.2023. Planen skal erstatte deler av reguleringsplan Stormyra, planID 201005).

Forslagsstiller er Trygve Martinsen og Sønn AS, og plankonsulent er Asplan Viak AS.

Planarbeidets hensikt og innhold
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 14 nye hyttetomter og to boligtomter innenfor planområdet, en småbåthavn/molo og sjøhus samt en tomt til et samlet garasjeanlegg for hytteeiere.

Området er allerede regulert for hytteutbygging og delvis utbygget med 16 hytter, mens 10 hyttetomter enda ikke er bebygget innenfor gjeldende plan. I tillegg omreguleres deler av boligformålet til 7 nye hyttetomter. To nye boligtomter planlegges nord i planområdet.

Reguleringen vil innebære tydeligere detaljering og fastsetting av grøntforbindelser mellom hyttetomtene. Areal mellom tomtene reguleres til LNFR-formål og tilkomstveier/kjørbare gangveier.
Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Konsekvensutredning:
Det er konkludert med at saken ikke faller inn under forskriften om konsekvensutredning ettersom ønsket bruk av området i hovedsak er i samsvar med overordnet plan. Småbåtanlegget i sjø tenkes å være i et begrenset omfang, og strandlinjen skal fortsette å være allment tilgjengelig.

Dokumenter:

Varslingsbrev_planoppstart_Oksneset (PDF, 878 kB)

Planinitiativ Oksneset (PDF, 4 MB)

Oksneset Plangrense varsel planoppstart 070623 (PDF, 406 kB)

Referat Oppstartmøte Detaljregulering Øksneset (PDF, 213 kB)

Oksneset Forslag til tomter og adkomst 070623 (PDF, 445 kB)

 

Kontaktinfo og viktige datoer
Innspill til planarbeidet sendes innen fredag 21.07.2023 til Bjarte Lykke på epost bjarte.lykke@asplanviak.no.
Mer informasjon finnes på Asplan Viak sine nettsider, se www.asplanviak.no/kunngjoringer.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til:
Åsmund Øistein Rajala Strømnes
tlf.nr. 414 48 758