Viktig melding

Flyktning- og innvandrerenheten

Aktuelt: Bosetting av flyktninger - registrering boliger

Vestvågøy kommune er bedt om å bosette 130 flyktninger i 2023. Vi har hittil i år bosatt en del flyktninger, men har mange igjen før vi når det vedtatte bosettingstallet.

Vi har fått tak i mange boliger, men vi har fortsatt ikke nok boliger. Vi ser derfor at vi på nytt må be om en oversikt over hva som er der ute av boliger på leiemarkedet.

Flyktninger over 18 år har skoletilbud på Gravdal og bør bo i områder som  gjør at dagliglivets forpliktelser/levering og henting i skole og barnehage blir overkommelig for den enkelte. Vi er derfor interessert i boliger på Ballstad-, Gravdal-, Leknes- Fygle, Bøstad og Stamsund området.

Registreringsskjema

Vi ber om at skjemaet fylles ut mest mulig fullstendig.
I dette skjemaet kan du registrere de aktuelle boliger du har tilgjengelig til leie:

Registrer bolig til leie

Vi tar kontakt med de huseierne som er aktuelle!


Våre oppgaver

Flyktning- og innvandrerenhetens hovedoppgaver er:

  • Løpende bosetting etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(IMDI)
  • Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger for å sikre at flest mulig går over til utdanning eller jobb
  • Tilby norsk med samfunnskunnskap for bosatte flyktninger, asylanter og innvandrere
  • Ivareta enslig mindreårige flyktninger med å skape trygghet gjennom relasjonsbygging

Vestvågøy kommune har fra 2014 bosatt i snitt 40 voksne og familier per år. I tillegg kommer bosetting av 5 enslig mindreårige per år.

Introduksjonsprogrammet gjelder for nyankomne flyktninger i alderen 18-62 år. Introduksjonsprogrammet består av norsk- og samfunnskunnskapsopplæring, språkpraksis og andre kvalifiserende tiltak. Introduksjonsprogrammet skal være hel tid (37,5 timer per uke) og helår. 

Vestvågøy kommune har kontakt med Nordland fylkeskommune når det gjelder norsk- og samfunnskunnskap og grunnskole for voksne.

Enslig mindreårige flyktninger bosettes i bokollektiv. Bokollektivene er døgnbemannet og skal skape trygghet og relasjoner for ungdommene. Vestvågøy kommune har 3 bokollektiv.

Flyktning- og innvandrerenheten er fordelt på flere team – drift, bosetting, kvalifisering og tiltak. Bokollektivene er en egen avdeling ved enheten.

Norskopplæring

Det finnes flere alternativer for norskopplæring for nyankomne asylsøkere, flyktninger og innvandrere. Kommunens krav til gjennomføring av norskopplæring ligger i Introduksjonsloven og opplæringsloven.

Asylsøkere i mottak:

Asylsøkere som bor på mottak og som venter på å få deres oppholdstillatelse behandlet kan få tilbud om 175 timer norsk. Vestvågøy kommune har valgt å gi denne opplæringen, og da skal alle som er i denne målgruppen få tilbud om 175 timer norsk. Timene skal registreres i det Nasjonale Integreringsregistret(NIR)

Asylsøkerne søker for å komme inn på tilbudet.

Asylsøkere som bor i mottak og har fått oppholdstillatelse har rett og plikt til å få gjennomført 550 timer  norsk og 50 timer samfunnskunnskap. Kommunen skal tilby denne gruppen opplæring innen 3 måneder etter at de har fått oppholdstillatelse. Når en slik søknad kommer skal kommune fatte vedtak om opplæringen, og timer og oppmøte skal registreres i NIR.

Enslig mindreårige i mottak:

Enslig mindreårige i mottak fra 16-18 år som ikke har grunnskole tilsvarende norsk grunnskole har rett til grunnskole. I Vestvågøy kommune får disse vedtak om toårig grunnskole for voksne

Barn:

Bosatte barn og barn som bor i mottak og er i skolepliktig alder har rett til grunnskole. Kommunen skal tilby disse plass i grunnskole innen 3 måneder etter at de er ankommet kommunen. For skoleåret 2016/2017 skal disse barna meldes direkte til deres nærskole. Foresatte kan velge at disse barna skal gå ved Leknes mottaksskole.

Innvandrere:

Det er tre kategorier innvandrere:

  • Innvandrere som har rett og plikt til 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap
  • Innvandrere som har rett til 300 timer norskopplæring.
  • Innvandrere som har plikt til 300 timer norskopplæring( må betale undervisningen selv)

Innvandrere som har rett og plikt og rett til norsk og samfunnskunnskap skal ha ett tilbud fra kommunen innen 3 måneder etter at de er ankommet kommunen.

For innvandrere som kun har plikt til norskopplæring  kategoriene har Vestvågøy kommune per i dag ingen tilbud til. Etter lovverket skal kommunen ha ett slikt tilbud, det jobbes med å få på plass dette i løpet av 2017

Bosatte flyktninger:

Flyktninger som bosettes i kommunen har rett og plikt til 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap. Rett og plikt til å gjennomføre norsk med samfunnskunnskap gjelder fra 16 år og opp.  Deltakere over 18 år har også rett til å delta i Introduksjonsprogram i inntil 2 år for å bli kvalifisert til utdanning og/eller arbeid.

De fleste bosatte flyktningene har også rett til å gjennomføre grunnskole for voksne.

Obligatoriske prøver i norsk og samfunnskunnskap

Flyktninger og innvandrere som har vedtak om rett og plikt til 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap, og har vedtak om opphold etter 1.9.2013 må gjennomføre obligatoriske prøver i norsk  og samfunnskunnskap.  Det er kommunen som arrangerer prøvene. Kompetanse Norge(tidligere VOX) setter datoer for norskprøvene, dette finnet du på www.kompetansenorge.no.

Norskprøvene består av en lytte, lese og skrivedel samt en muntlig prøve. Prøvene er gratis for alle  som har rett og plikt til norsk med samfunnskunnskap. Hvis noen velger å ta prøven på nytt må de betale for hver  prøvedel. Privatister må betale for 1.prøve. Trenger du mere informasjon ta kontakt med Flyktning- og innvandrerenheten.

Obligatorisk  prøve i samfunnskunnskap er det kommunen som setter dato. Det arrangeres normalt 3 slike prøver per år. Ta kontakt med Flyktning- og innvandrerenheten for mere informasjon.

Obligatorisk prøve i samfunnskunnskap skal være gjennomført 2 måneder etter at 50 timer samfunnskunnskap er gjennomført.

Prøve for statsborgerskap blir innført fra 1.1.2017. Det kommer mere informasjon om denne.

Kontakt

Maria Berg
Enhetsleder Flyktning- og innvandrerenheten
E-post
Telefon 76 05 60 76
Flyktning- og innvandrerenheten
Resepsjon
Telefon 76 05 60 70

Åpningstider

Mandag: 10-15
Tirsdag: 10-15
Onsdag: Stengt
Torsdag: 10-15
Fredag: 10-15

Adresse

Introduksjonssenter for flyktninger og innvandrere, voksenopplæring. 

Risaksla 15

8372 Gravdal