Viktig melding

Introduksjonssenter for flyktninger og innvandrere, voksenopplæring (IFI VO)

 • Introduksjonssenteret er et grunnskoletilbud for voksne som ikke har grunnskole, og for voksne flyktninger og innvandrere 

Grunnskole for voksne

Voksne som ikke har gjennomført grunnskole eller har grunnskole tilsvarende norsk grunnskole har rett til grunnskoleopplæring.

Vilkår for søker

 • Søker må være over opplæringspliktig alder (over 16 år)
 • Søker må ikke ha rett til videregående opplæring
 • Søker må trenge grunnskoleopplæring
 • Søker må ha lovlig opphold i Norge

Kommunen plikter å tilby grunnskoleopplæring for denne gruppen. Opplæringen er gratis, og retten til gratis opplæring innebærer også at voksne har rett til gratis læremidler og skyss til opplæringsstedet.

Vestvågøy kommune tilbyr grunnskoleopplæring for voksne i fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag på full tid. 

Søknadsfristen er 1. mai, men det tas inn nye elever inntil 1.oktober.

Grunnskole for voksne flyktninger og innvandrere

Personer som oppfyller kriteriene i Opplæringsloven søker til Introduksjonssenter for flyktninger og innvandrere, voksenopplæring (IFI), som gjør en vurdering av søknadene, det er pedagogisk personell som fatter enkeltvedtakene.

Voksne som søker om grunnskole får enkeltvedtak, og hvis det foreligger PPT-rapporter skal det videre fattes vedtak om spesialundervisning. Hvis søker ikke har norsk som førstespråk kan det også fattes vedtak om særskilt norskopplæring.

Voksne som gjennomfører grunnskoleopplæringen får standpunktkarakterer og gjennomfører eksamen på lik linje med ordinær grunnskole.

Søknadsskjema grunnskole for voksne flyktninger og innvandrere (DOCX, 57 kB)

Obligatoriske prøver for flyktninger

Alle flyktninger som har vedtak om opphold etter 01.09.2013 må gjennomføre obligatorisk prøve i norsk og samfunnskunnskap. Det er kommunen som arrangerer prøvene. Kommunen setter dato for prøve i samfunnskunnskap. 

Kompetanse Norge setter datoer for norskprøvene

Norskprøvene består av en lytte-, lese- og skrivedel samt en muntlig prøve. Prøvene er gratis for alle som har rett og plikt til norsk med samfunnskunnskap. Hvis noen velger å ta prøven på nytt betaler de for hver prøvedel. Privatister må betale for første prøve. 

Obligatorisk prøve i samfunnskunnskap skal være gjennomført 2 måneder etter at 50 timer norsk er gjennomført. 

Prøve for statsborgerskap ble innført fra 01.01.2017. 

Vedlikeholdsopplæring for voksne med ulike funksjonsvariasjoner

Tilbudet gjelder vedlikeholdsopplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne med ulike funksjonsvariasjoner. Opplæringsloven fastslår at voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter, har rett til slik opplæring. Dette inkluderer nødvendig opplæring i å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon.

Kriterier for å få innvilget denne type undervisning:  

 • Søker må være ferdig med det tilbudet som gis ved videregående skole 
 • Søker må ha behov for vedlikehold og videreutvikling av grunnleggende ferdigheter 
 • Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT som sier at personen har behov for et slik tilbud. 

Hva vil tilbudet kunne inneholde: 

 • Opplæring og vedlikehold i grunnleggende kommunikasjonskunnskaper (eksempelvis ved bruk av ASK) 
 • Opplæring og vedlikehold i grunnleggende lese- og skriveferdigheter 
 • Opplæring og vedlikehold i grunnleggende tallforståelse og regneferdigheter 
 • ADL- trening (opplæring i daglige gjøremål) 

Målet med dette tilbudet må være å ruste elevene til å klare seg mest mulig selvstendig i dagliglivet, ut fra de forutsetningene de har. Det gjelder alt fra kommunikasjon, gå på butikken å handle selv, til å kunne spise og drikke uten hjelp. Tilbudet skal vedlikeholde allerede opparbeidede funksjoner og videreutvikle disse der det er mulig.  

Ved søknad om vedlikeholdsopplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne med ulike funksjonsutfordringer benyttes følgende søknadsskjema: 

Søknad om opplæring voksne (DOCX, 436 kB)

Lover og forskrifter

Opplæringslova

Kontakt

Introduksjonssenter for flyktninger og innvandrere
E-post
Mobil 47 90 17 32

Åpningstider

Mandag-fredag 09.00-14.30

Stengt ved skolefri

Adresse

Risaksla 15

8372 Gravdal