Viktig melding

Tilskudd

Tilskudd til tiltak i beiteområder
 • Tilskudd til tiltak i beiteområder skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.
 • søknadsfristen er 15. mars

Hvem kan søke

Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. Tilskudd kan også gis til foretak som har rette til produksjonstilskudd, men hvor det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

Prioriterte tiltak

 • Sperregjerder, tilskudd inntil 50 %
 • Sanke‐ og skilleanlegg, tilskudd inntil 50 %

Krav til søknad

 • Planlagt tiltak skal beskrives godt med informasjon om type materiell som skal brukes, mål og dimensjoner, antall timer egeninnsats, om det skal benyttes maskiner eller spesielt utstyr.
 • Detaljert kostnadsoverslag og finansieringsplan må foreligge.
 • Avtaler med grunneiers tillatelse eller fra andre som har rettigheter i det aktuelle beiteområdet for 10 år fra søknadsåret  skal legges ved søknaden.
 • Kart som viser stedet der tiltaket planlegges. Kartet skal vise gårds- og bruksnummer på berørte eiendommer.
 • For egeninnsats benyttes timesats på 250 kr. for manuelt arbeid og administrasjon, og 600 kr. for arbeid der traktor/ gravemaskin etc. benyttes.

Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder

Du kan lese mer om SMIL-midler under "Tilskudd" om tiltaket også kan være aktuell for denne støtteordninga.

Lover og regelverk

Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (FOR-2013-02-04-206) 

Rundskriv fra Landbruksdirektoratet

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke statlige tilskuddsordninger for foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon.

Kommunen mottar og behandler søknadene, og tilbyr også veiledning til søkere.

Søknadsfrist 15. mars og 15. oktober

Søknadsfrist for del 1. er 15. mars, med telledato 1. mars, og del 2. er 15. oktober, med telledato 1. oktober. Når du skal søke om tilskudd, avhenger av hva du søker tilskudd for.

Du kan endre innsendt søknad inntil 14 dager etter utgått søknadsfrist.

Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, men tilskuddet reduseres med 1000 kroner for hver dag fristen overskrides.

Hvordan søke?

Informasjon om hvem som kan søke, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Etterregistrering

Dersom du har registrert og sendt inn søknad innen fristen kan du etterregistrere følgende opplysninger fram til 10. januar:

 • Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.
 • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
 • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.
 • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er levert til godkjent omsetningsledd mellom 16. oktober og 31. desember

Det er ikke nødvendig å etterregistrere avløserutgifter dersom foretaket allerede ved utfylling av søknad del 2 (frist 15. oktober) hadde hatt, og registrert avløserutgifter som var minst like store som foretakets potensielle tilskuddsgrunnlag.

Tilskudd til avløsning

Avløsning ved ferie og fritid (Avløsertilskudd)

 • refusjonsordning der foretak med husdyrproduksjon kan få dekket utgifter til avløsning
 • For å kunne få tilskudd, må foretaket disponere dyr per 1. januar ved inngangen av avløseråret, og søke om refusjon av faktiske utgifter året etter. Maksimalt tilskudd beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av dyretallet 1. mars og 1.oktober
 • Søknadsfristen er 15. oktober

Avløsning ved sykdom, fødsel og lignende

Tilskudd til avløysing ved sykdom og lignende skal bidra til å dekke utgifter til avløysing når bonden ikke kan delta i gardsdrifta på grunn av sjukdom, undersøkelse/kontroll ved sykehus/spesialist eller graviditet, fødselspermisjon, eller sjukt barn. 

Gjenlevende ektefelle, samboer, forelder eller barn kan få tilskudd i etterkant av bondens dødsfall.

Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. ble i august 2018 endret til elektronisk fagsystem. Du kan få tilskudd for dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning i perioden det søkes tilskudd for. Søknader med avløsing du hadde før august i år kan legges inn elektronisk.

Hvordan søke?

Søknaden må sendes elektronisk og registreres sammen med søknad om produksjonstilskudd. Faktiske utgifter registreres innen 15. oktober. Søknaden kan oppdateres med faktiske utgifter innen 10. januar neste år. 

Se nettside Landbruksdirektoratet for mer info.

Har du spørsmål?
Kontakt kommunen eller Statsforvalterens landbruksavdeling hvis du har spørsmål. Du finner også med informasjon på nettsiden til Landbruksdirektoratet
 

Miljøtilskudd

 

 

Statsforvalteren i Nordland har utarbeidet et eget miljøprogram med et utvalg av miljøtiltak du kan få tilskudd til å utføre. Tiltakene og tilskuddssatsene blir bestemt ut fra hva Statsforvalteren ser som de største miljøutfordringer i Nordland.

Målet med ordningene er å forvalte viktige biologiske-, landskapsmessige- og kulturhistoriske verdier i kulturlandskapet og å redusere næringsstoffavrenning og klimagassutslipp fra jordbruket.

Forskrift og veiledningshefte

Vilkårene for tilskudd framgår av Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, og utdypes i veiledningshefte. I denne søknadsomgangen er det også gjort en del endringer og presiseringer som det er viktig å være klar over. Disse er i veiledningsheftet markert med rød skrift.

Vedlegg 1. i veiledningsheftet gir en god oversikt over alle ordningene og satser, og vedlegg 2. viser hvilke ordninger som kan kombineres.

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Nordland

Veileder for regionale miljøtilskudd for jordbruket i Nordland

Endringer fra forrige søknadsomgang

Nye tiltak som innføres fra i år;

 • Brenning av kystlynghei (§ 11), se side 15 i veileder
 • Soner for pollinerende insekter (§ 14), se side 17
 • Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl (§ 16), se side 1

Alle tiltakene i 2022 er videreført i år, men tilskudd til spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding er nå lagt inn under tilskudd til spredning av all husdyrgjødsel om våren og/eller i vekstsesongen og tilskudd til nedlegging av husdyrgjødsel. 

Det er for ordningen Beiting i verdifulle jordbrukslandskap i utmark innført et krav om minst 10 dekar utmarksareal per dyr.

Slått og beiting av innmarksarealene i vårt UKL område kommer i tillegg de de 190 dekarene kommunen har valgt ut inn under ordningene for verdifullt jordbrukslandskap.

 

Satser og utbetaling

I jordbruksoppgjøret for 2023 er det satt av 36,2 millioner kroner til regionale miljøtilskudd i Nordland. Satsene for hvert enkelt tiltak blir fastsatt av Statsforvalteren når kommunene har behandlet alle søknadene. Det betyr at tilskuddssatsen som er oppgitt i søknadsskjemaet kan bli endret etter at du har søkt. 

Landbruksdirektoratet utbetaler tilskuddene innen 14. mars 2024.

Søknadsfrist

For jordbruksforetak er søknadsfristen 15. oktober. For beitelag er søknadsfristen 15. november. 

Søknaden må være levert før midnatt på datoen for søknadsfristen for at den skal bli regnet som levert.

Jordbruksforetak kan endre innholdet levert søknad i to uker etter søknadsfristen.  

Hvordan søke?

Søknad om miljøtilskudd

Veiledning og mer informasjon om utfylling av søknad hos Landbruksdirektoratet

Kommunen mottar og behandler søknadene og vil gi veiledning til søkere.

Tilskudd til drenering

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø.

Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord. Kommunen mottar og behandler søknadene, og gir veiledning til søkere.

Økt tilskuddssats fra 1. juli 2023

I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli. Nye satser er 4.000 kroner per dekar og 61 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til maksimalt 4.000 kroner per dekar berørt areal. Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli 2022.

Har du fått innvilget tilskudd til drenering før 1. juli etter gamle satser, kan du trekke gammel søknad og sende ny søknad. Dette gjelder kun når arbeidet på det omsøkte arealet ikke er påbegynt. Kommunen må da fatte nytt vedtak om tilskudd.

Kort om tilskuddet

Det kan søkes om tilskudd til systematisk grøfting, profilering eller omgraving av tidligere grøfta/profilert/omgravd areal.

·        Både eier og leier av jorda kan søke om tilskudd.

·        Det skal søkes på fastlagt søknadsskjema.

·        Tilskuddet kan være inntil 4.000 kr. pr dekar eller 61 kr. pr meter grøft inntil 4.000 kr. pr dekar.

·        Minimum tilskudd må være 3.000 kr.

·        Tiltaket kan ikke påbegynnes før tilskudd er innvilget.

Hvordan søke?

Du søker på elektronisk søknadsskjema i Altinn. Landbruksdirektoratet har laget en instruksjonsfilm som steg for steg viser hvordan du skal fylle ut den elektroniske søknaden. Mer informasjon om hvem som kan søke, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på landbruksdirektoratet.no

Søknadsfrist 1. juni

Vi oppfordrer alle som har planer om dreneringstiltak til å utarbeide plan og sende inn søknad så snart som mulig. Søknadsfrist er 1. juni og 1. september dersom vi har restmidler igjen.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Formålet med SMIL-midlene er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som er forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig siktemål med ordningen er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger. I Lofoten og Vesterålen samarbeider 10 kommuner om forvaltningen av disse midlene. Det er utarbeidet en egen flerårig strategi for å møte de største miljøutfordringene i Lofoten og Vesterålen. Strategien viser hvilke tiltak som er prioritert og hvilke tilskuddssatser som kan gis og gjelder både SMIL og NMSK.

Formålet med NMSK-midlene er at det ut fra lokale prioriteringer og tilpasninger skal stimuleres til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt.

Hvordan søke?

Du kan lese mer om tilskuddsordningen, hvem som kan søke og søknadsmateriell på landbruksdirektoratet.no.

Søknaden sendes til Sortland kommune og hjemmesiden til Sortland  kommune har mer informasjon om ordningene og strategisk plan for bruk av midlene i Lofoten og Vesterålen.

Kontakt

Ivar Johansen
Landbruksansvarlig
E-post
Telefon 76 05 61 38